strona główna | mapa serwisu | kontakt | wersja graficzna strony


"Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności"
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - Instytucja Pośrednicząca
A A A
menu główne | Strona główna szukaj
Subskrypcja
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Odwiedziło nas
Łącznie: 34694968 osób

Generator Wniosków Aplikacyjnych to narzędzie informatyczne dla beneficjentów, realizujących zadania w ramach PO KL – w celu przygotowania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Aplikacja ułatwia prawidłowe przygotowywanie wniosków aplikacyjnych poprzez dostępne instrukcje. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, sporządzony z wykorzystaniem Generatora Wniosków, składany będzie przez Beneficjenta w dwóch postaciach: w formie wydruku oraz na nośniku elektronicznym w postaci pliku XML (plik z rozszerzeniem zip_pokl).

Nowa wersja 8.7 Generatora Wniosków Aplikacyjnych

W związku z koniecznością dostosowania generatora do obsługi nowych wskaźników w związku z przeglądem śródokresowym Priorytetu V, udostępniona została nowa wersja 8.7 Generatora Wniosków Aplikacyjnych, która będzie obowiązywała od 16 września 2013 r. Aplikacja dostępna jest pod adresem: https://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl/GWA87/.

Ze względu na niewielki charakter wprowadzonych zmian zostanie zapewniona możliwość edycji wniosku utworzonego w aktualnej wersji 8.6 GWA. Po wczytaniu takiego wniosku, nastąpi jego przekształcenie do nowej wersji GWA oraz zmieni się jego suma kontrolna. Dalsza edycja wniosku będzie możliwa.

Do dnia 15 września 2013 r. obowiązującą wersją jest 8.6 GWA, natomiast od dnia 16 września 2013 r. obowiązywać będzie wyłącznie wersja 8.7 GWA.
Wraz z dniem obowiązywania nowej wersji GWA wszystkie wnioski o dofinansowanie projektu będą mogły być składane wyłącznie przy użyciu nowej wersji.

Opracowana została kolejna wersja  Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor 8.7.2. 

Wersja 8.6 Generatora Wniosków Aplikacyjnych

W związku z koniecznością dostosowania generatora do zmian zachodzących w systemie realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, udostępniona została nowa wersja 8.6 Generatora Wniosków Aplikacyjnych, która obowiązuje od 1 stycznia 2013 r. Aplikacja dostępna jest pod adresem:https://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl/GWA86/.
 
Od 1 stycznia 2013 r. wszystkie wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w wersji 8.6 GWA. Jednocześnie w przypadku konieczności poprawy wniosku złożonego w wersji 7.5 GWA, zmiany będą wprowadzane wyłącznie przy użyciu nowej wersji GWA.

Wersja 8.6 GWA, udostępnia funkcjonalność, która pozwala na otworzenie i wprowadzenie ewentualnych zmian do wniosków o dofinansowanie projektu przygotowanych do 31 grudnia 2011 r. w wersji 6.4 oraz w przypadku wniosków powstałych do 31 grudnia 2010 r. w wersji 5.3 GWA.

Opracowana została kolejna wersja  Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor 8.6.4.

Wersja 7.5 Generatora Wniosków Aplikacyjnych

W związku z przeprowadzonym przeglądem śródokresowym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, została udostępniona nowa wersja 7.5 Generatora Wniosków Aplikacyjnych, która będzie obowiązywała od dnia 1 stycznia 2012 r. Aplikacja dostępna jest pod poniższym adresem: https://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl/GWA75

Równolegle pod adresem: https://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl/ wciąż dostępna jest wersja 6.4 GWA, która obowiązuje do dnia 31 grudnia 2011 r.
 
Od dnia 2 stycznia 2012 r. na serwerze będzie utrzymywana tylko nowa wersja 7.5 GWA.
Jednocześnie w wersji 7.5 GWA, została udostępniona funkcjonalność, która pozwala na otworzenie i wprowadzenie ewentualnych zmian do wniosków o dofinansowanie projektu przygotowanych do dnia 31 grudnia 2011 r. w wersji 6.4 oraz w przypadku wniosków powstałych do dnia 31 grudnia 2010 r. w wersji 5.3 GWA. 
 
Do przygotowania wniosków składanych w odpowiedzi na konkursy i rundy konkursowe od dnia 1 stycznia 2012 r. musi być stosowany Generator Wniosków Aplikacyjnych w wersji 7.5.

Wersja 6.4 Generatora Wniosków Aplikacyjnych

W dniu 20 grudnia 2010 r. Instytucja Zarządzająca PO KL udostępniła nową wersję Generatora Wniosków Aplikacyjnych oznaczoną numerem 6.4, która będzie obowiązywać od 1 stycznia 2011 r.

GWA 6.4 dostępny jest pod adresem https://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl/GWA64/.
 
Zmiana we wzorze wniosku o dofinansowanie projektu wynika przede wszystkim z rekomendacji z badania ewaluacyjnego pn. „Badanie projektów pilotażowych PO KL” przyjętych przez Komitet Monitorujący PO KL. Modyfikacje mają na celu uspójnienie wzoru wniosku z metodyką Zarządzania Cyklem Projektu (Project Cycle Management) – narzędziem rekomendowanym przez Komisję Europejską do definiowania i planowania projektów współfinansowanych ze środków EFS.
 
W nowej wersji GWA 6.4 udostępniona została funkcjonalność, która pozwoli na otworzenie i wprowadzenie ewentualnych zmian do wniosku o dofinansowanie przygotowanego do dnia 31.12.2010 r. w starej wersji GWA 5.3 (dotyczy to np. sytuacji, w której konieczne okaże się dokonanie zmiany realizowanego już projektu lub poprawy wniosku o dofinansowanie projektu, którego pierwsza wersja złożona została przed dniem 1 stycznia 2011 r.). Ze względu na zmiany wprowadzone we wzorze wniosku o dofinansowanie projektu nowa wersja GWA 6.4 nie będzie dokonywała konwersji danych utworzonych w wersji GWA 5.3 na zgodną z wersją GWA 6.4

Opracowana została kolejna wersja  Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor 6.4.6.

Wersja 5.3 Generatora Wniosków Aplikacyjnych

Instytucja Zarządzająca PO KL 4 stycznia udostępniła nową wersję Generatora Wniosków Aplikacyjnych - 5.3.

W wersji 5.3 GWA wprowadzono następujące zmiany:

 • dostosowano narzędzie do obsługi przez osoby niedowidzące oraz niewidome korzystające ze standardowych narzędzi udźwiękowiających,
 • dla przycisków "Zapisz XML", "Utwórz PDF" oraz "Podgląd" wprowadzono mechanizm przeliczający obydwa budżety oraz tabelę 3.2.1 - "Przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status",
 • w tabeli 3.2.1 wprowadzono nową walidację - liczba osób w polu "w tym pracownicy znajdujący się w szczególnie niekorzystnej sytuacji" nie może być większa niż liczba osób w polu "Zatrudnieni",
 • w części "Szczegółowy budżet projektu" dla pól "Ilość, "Jednostka miary" oraz "Tytuł kategorii wydatków" wprowadzono mechanizm walidacji sprawdzający obecność wypełnienia pola,
 • w części "Budżet projektu" wprowadzono mechanizm walidacji dla pola 4.3 "Wkład własny" - wartości z poszczególnych pól 4.3.1 "w tym wkład niepieniężny" i 4.3.2 "w tym wkład prywatny" nie mogą być większe niż wartość w polu 4.3 "Wkład własny",
 • w części "Szczegółowy budżet projektu" tabele "Uzasadnienie kosztów" oraz "Metodologia wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego" zostały poszerzone o 10 linijek tekstu, w części "Oświadczenie" wyrażenie "... art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn zm.)" zastąpiono wyrażeniem "... art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)".

Opracowana została kolejna wersja  Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor 5.3.5.

Wnioski o dofinansowanie złożone w odpowiedzi na konkursy ogłoszone po 1 stycznia 2010 r. oraz wnioski o dofinansowanie projektów systemowych składane od 1 stycznia 2010 r. muszą zostać sporządzone w nowej wersji GWA.
W stosunku do wniosków złożonych przed dniem 1 stycznia 2010 r. jeżeli zaistnieje konieczność ponownego złożenia przez Beneficjenta zaktualizowanego wniosku należy stosować GWA w wersji 5.3.

Należy pamiętać aby podczas weryfikacji zgodności sumy kontrolnej wersji papierowej wniosku z jej wersją elektroniczną (plik zip_pokl) stosować GWA w wersji, w której wniosek został złożony.

Wersja 4.3 Generatora Wniosków Aplikacyjnych

Z uwagi na zaplanowane na kwiecień 2009 r. wejście w życie nowej wersji Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL oraz zaplanowanym rozpoczęciem wdrażania projektów współpracy ponadnarodowej i projektów innowacyjnych w rozumieniu Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Instytucja Zarządzająca planuje w kwietniu 2009 r. zastąpić wersję 3.2 Generatora Wniosków Aplikacyjnych nową wersją 4.3.

W ramach wersji 4.3 Generatora Wniosków Aplikacyjnych wprowadzono następujące funkcjonalności:

 • obsługę projektów współpracy ponadnarodowej,
 • obsługę projektów innowacyjnych,
 • zwiększenie w części trzeciej wniosku Charakterystyka projektu liczby znaków do 20 000 i 30 000 w zależności od wybranego Poddziałania,
 • rozszerzenie oświadczenia Beneficjenta o część przewidzianą dla Partnerów,
 • usunięcie z Budżetu projektu pozycji w tym koszty personelu,
 • usunięcie z Harmonogramu realizacji projektu pozycji Zaangażowany personel,
 • zmiana słownika dla pola 1.2 Numer i nazwa Działania,
 • dostosowanie do wymogów sprawozdawczych tabeli 3.2.1 Przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status (ilościowe).

Wprowadzenie nowych funkcjonalności aplikacji nie wpłynie na brak kompatybilności plików przygotowanych we wcześniejszej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych.

Weryfikacja sumy kontrolnej

W związku z pojawiającymi się problemami w trakcie weryfikacji sumy kontrolnej we wnioskach o dofinansowanie przygotowywanych w GWA 4.3 IZ zaleca:

 • po wprowadzeniu wszystkich danych w GWA wcisnąć przycisk „Sprawdź” a następnie zapisać dane do pliku z rozszerzeniem zip_pokl i wygenerować z niego plik PDF.

Zastosowanie powyższej procedury w większości przypadków wyeliminuje problem rozbieżności sum kontrolnych wersji papierowej z elektroniczną.

Równocześnie informujemy, iż w przypadku konieczności złożenia przez Beneficjenta zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie należy przygotowywać go w aktualnej wersji GWA.

Wersja 3.2 Generatora Wniosków Aplikacyjnych

W związku z zatwierdzeniem 19 września 2008 r. aktualizacji Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, które wchodzą w życie 1 października 2008 r., zmieniona została również wersja Generatora Wniosków Aplikacyjnych. Dotychczasowa wersja 2.1 Generatora Wniosków Aplikacyjnych 1 października 2008 r. została zastąpiona nową wersją 3.2 umożliwiającą wykazanie kosztów pośrednich objętych pomocą publiczną, jak również wykazanie kosztów pośrednich jako % kosztów bezpośrednich. Zgodnie z ww. wytycznymi przy wyliczaniu % nie będzie uwzględniany cross-financing. Dodatkowo w części pierwszej wniosku (Informacje o projekcie) dodano pole Projekt z komponentem ponadnarodowym.

Ponadto w ramach wersji 3.2 Generatora Wniosków Aplikacyjnych:

 • dodano możliwość wczytywania do GWA plików XML, które wcześniej zostały skompresowane do formatu ZIP,
 • wprowadzono zmianę sposobu wyświetlania danych w części Szczegółowego budżetu projektu oraz Harmonogramu realizacji projektu (możliwość ukrywania i odkrywania Zadań),
 • objęto mechanizmem walidacji następujące części wniosku: Oświadczenie, Szczegółowy budżet projektu, Budżet projektu (uwaga: funkcja „Sprawdź” nie pozwala na stwierdzenie, że wniosek jest poprawny pod względem formalnym),
 • udostępniono mechanizm automatycznego przeliczania tabeli 3.2.1 – Przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu, Szczegółowego budżetu projektu oraz Budżetu projektu po wybraniu z górnego menu funkcji „Sprawdź”,
 • wprowadzono zmianę słownika dla pola 2.2 Status prawny,
 • wprowadzono zmianę treści Oświadczenia, które składa beneficjent razem z wnioskiem o dofinansowanie.

Ponadto w nowej wersji Generator przy wprowadzaniu danych ze słowników, dodawaniu Zadań, pozycji kosztów i Etapów nie będzie przeładowywał całej strony, co powinno korzystnie wpłynąć na wydajność aplikacji.

Wprowadzenie nowej funkcjonalności aplikacji nie wpłynie na brak kompatybilności plików przygotowanych we wcześniejszej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych. W celu wyświetlenia szczegółowego budżetu projektu zgodnie z doprecyzowanymi zasadami użytkownik po wczytaniu z pliku XML wniosku o dofinansowanie projektu powinien ponownie przeliczyć szczegółowy budżet projektu przez przyciśnięcie przycisku "Przelicz budżet".

Wersja 2.1 Generatora Wniosków Aplikacyjnych

Beneficjenci, którzy przygotowali wnioski aplikacyjne w starej wersji GWA 2.1 a zamierzają wprowadzać w projektach zmiany wymagające aneksu do umowy (co związane jest ze złożeniem poprawionego wniosku o dofinansowanie) są zobowiązani do korzystania ze starej wersji GWA.

Wersja off-line Generatora Wniosków Aplikacyjnych

W odpowiedzi na Państwa prośby udostępniona została wersja off-line Generatora Wniosków Aplikacyjnych. Aplikacja występuje pod nazwą Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor i można ją zainstalować lokalnie na komputerze użytkownika, tym samym w trakcie pracy nie będzie wymagane stałe podłączenie do sieci Internet.

Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor jest kompatybilny z wersją dostępną przez Internet, jak również z plikami XML wygenerowanymi we wcześniejszej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych.

W sytuacji pojawienia się komunikatu, że dokument był modyfikowany poza generatorem, podczas wczytywania danych z pliku XML prosimy o wczytanie pliku z danymi do Generatora Wniosków Aplikacyjnych dostępnego przez Internet i zapisanie danych do pliku XML pod inną nazwą.

Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor jest kompatybilny z następującymi systemami operacyjnymi: Windows 2000/XP/Vista.

Rozpoczynając instalację aplikacji lokalnie na komputerze użytkownika proszę zapoznać się z Instrukcją instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor, która zamieszczona jest poniżej.

Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu prosimy o wczytanie pliku XML do Generatora Wniosków Aplikacyjnych dostępnego przez Internet w celu uniknięcia sytuacji, że wniosek zostanie złożony w innej wersji aplikacji niż aktualnie obowiązująca oraz dokonania ostatecznej:

 • walidacji danych,
 • zapisania ostatecznej wersji wniosku do pliku XML,
 • wygenerowania pliku PDF w celu wydrukowania wniosku o dofinansowanie projektu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DO POBRANIA:

GENERATOR WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie - 01.01.2014 Aktualna! 

Generator Wniosków Aplikacyjnych 8.7 - wersja on-line Aktualna!
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie   
 

GWA-Edytor 8.7.1 – wersja pełna
GWA-Edytor 8.7.1 – wersja aktualizująca

GWA-Edytor 8.6.4 – wersja pełna 
GWA-Edytor 8.6.4 – wersja aktualizująca 
Instrukcja instalowania aplikacji v 6.0 

GWA-Edytor 8.6.1 – wersja pełna
GWA-Edytor 8.6.1 – wersja aktualizująca 
Instrukcja instalowania aplikacji v 6.0 

Generator Wniosków Aplikacyjnych 7.5 - wersja on-line 
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie - wersja 7.5.1  
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie - wersja 7.5.0
GWA-Edytor 7.5.4 – wersja pełna
GWA-Edytor 7.5.4 – wersja aktualizująca 
Instrukcja instalowania aplikacji
 
 
GWA-Edytor 7.5.2 – wersja pełna 
GWA-Edytor 7.5.2 – wersja aktualizująca

Generator Wniosków Aplikacyjnych 6.4 - wersja on-line
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (GWA 6.4.2) 
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (GWA 6.4.1) 
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (GWA 6.4.0) 
GWA-Edytor 6.4.6.16 – wersja pełna 
GWA-Edytor 6.4.6.16 – wersja aktualizująca 
GWA-Edytor 6.4.6.15 – wersja pełna 
GWA-Edytor 6.4.6.15 – wersja aktualizująca 
Instrukcja instalacji 

GWA-Edytor 6.4.6.14 – wersja pełna 
GWA-Edytor 6.4.6.14 – wersja aktualizująca

Generator Wniosków Aplikacyjnych 5.3 - wersja on-line
Generator Wniosków Aplikacyjnych 5.3.5 - edytor - wersja (off-line) pełna 
Instrukcja instalacji GWA-edytor 

Generator Wniosków Aplikacyjnych 4.3.4 - edytor - wersja (off-line) pełna 
Generator Wniosków Aplikacyjnych 4.3.4 - edytor - wersja (off-line) aktualizująca 

Generator Wniosków Aplikacyjnych 4.3.3 - edytor - wersja pełna
Generator Wniosków Aplikacyjnych 4.3.3 - edytor - wersja aktualizująca

Instrukcja instalacji GWA-edytor

Generator Wniosków Aplikacyjnych 3.2 - wersja on-line
Generator Wniosków Aplikacyjnych 3.2 - edytor
Instrukcja instalacji GWA ver 3.2 - edytor

Generator Wniosków Aplikacyjnych 2.1 - wersja on-line

Instrukcja konfiguracji programu Internet Explorer dla prawidłowego działania aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych w wersji on-line 

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu - obowiązuje od 1 stycznia 2012 r.
Wniosek o dofinansowanie projektu
Instrukcja do wniosku o dofinansowanie - wersja 7.5.0 

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu - obowiązuje od 1 stycznia 2011 r.
Wniosek o dofinansowanie projektu 
Instrukcja do wniosku o dofinansowanie - 6.4.1

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu - obowiązuje od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.: 
Wniosek o dofinansowanie projektu 
Instrukcja do wniosku o dofinansowanie 

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu - obowiązuje od 1 kwietnia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.: 
Wniosek o dofinansowanie projektu - wersja pdf
Wniosek o dofinansowanie projektu - wersja word
Załącznik do Wniosku o dofinansowanie projektu
Instrukcja wypełniania wniosku

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu  - okres obowiązywania od 1 października 2008 do 31 marca 2009 r.:
Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu
Załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu  - okres obowiązywania od 10 marca 2008 r. do 30 września 2008 r.:
Wniosek o dofinansowanie projektu
Załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu - okres obowiązywania od 15 października 2007 r. do 9 marca 2008 r.:
Wniosek o dofinansowanie projektu 
Załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Generator Wniosków Płatniczych to aplikacja służąca do przygotowywania wniosków o płatność przez Beneficjentów rozliczających projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
GWP umożliwia tworzenie, edycję oraz drukowanie wniosków o płatność. Dzięki szeroko rozbudowanej pomocy kontekstowej charakteryzuje się przyjaznym środowiskiem pracy.

Nowa wersja Generatora Wniosków Płatniczych 7.5.2

Instytucja Zarządzająca PO KL udostępniła kolejną wersję Generatora Wniosków Płatniczych oznaczoną numerem 7.5.2.
 
Udostępnienie nowej wersji GWP związane jest ze zmianami organizacyjnymi w powstałym Ministerstwie Infrastruktury i rozwoju, a dokonane zmiany w aplikacjach nie mają wpływu na zakres merytoryczny wniosku beneficjenta o płatność.
 
IZ PO KL ustaliła okres przejściowy w stosowaniu GWP. Tym samym od dnia 3 do 17 lutego 2014 r. istnieje możliwość składania wniosków o płatność przy użyciu zarówno generatora w wersji 7.5.1 jak i 7.5.2. Po tym terminie wszystkie wnioski będą musiały być składane wyłącznie z wykorzystaniem GWP 7.5.2.
 
Wnioski o płatność przygotowane w poprzednich wersjach GWP po wczytaniu do wersji 7.5.2 ulegną przekształceniu do nowej wersji GWP. Aktualizacji ulegnie suma kontrolna wniosku, a dalsza jego edycja będzie możliwa. 

Nowa wersja Generatora Wniosków Płatniczych 7.5.1

Instytucja Zarządzająca PO KL w dniu 4 listopada 2013 r. udostępniła nową wersję Generatora Wniosków Płatniczych oznaczoną numerem 7.5.1. 

W ramach przedmiotowej wersji wprowadzono następujące poprawki:

 • w Załączniku Nr 1 Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, w kolumnie 4. Data zapłaty wyłączono walidację typu „pole obowiązkowe”; tym samym pole nie będzie wymagane do uzupełnienia, co jest istotne z punktu wykazywania w Załączniku Nr 1 wkładu niepieniężnego,
 • w części Ostrzeżenia, po wybraniu przycisku „Sprawdź” dodano następujący komunikat: „BENEFICJENT: Sprawdź datę oświadczenia beneficjenta!”; komunikat ma na celu zwrócenie uwagi beneficjenta czy w polu została wprowadzona właściwa data; komunikat jest stały i nie zniknie po uzupełnieniu pola, nie powoduje jednak wydruku próbnego wniosku,
 • w tabeli 7. Korekty finansowe, w części Finanse rozwiązano problem z nachodzącymi na siebie polami Korekty finansowe i Suma w przypadku zmniejszania wielkości okna GWP,
 • rozwiązano problem z pojawianiem się w niektórych przypadkach podczas wczytywania wniosku do GWP komunikatu: „Suma kontrolna wczytanego dokumentu jest nieprawidłowa! Dokument modyfikowany poza generatorem wniosków!”,
 • wprowadzono modyfikację w imporcie Załącznika Nr 2 z pliku .XLS do GWP polegającą na przyspieszeniu czasu ładowania pliku, jeżeli były w nim zawarte Inne wskaźniki określone we wniosku o dofinansowanie
IZ PO KL ustaliła okres przejściowy w stosowaniu GWP. Tym samym od dnia 5 do 25 listopada 2013 r. istnieje możliwość składania wniosków o płatność przy użyciu zarówno generatora w wersji 7.5.0 jak i 7.5.1. Po tym terminie wszystkie wnioski będą musiały być składane wyłącznie z wykorzystaniem GWP 7.5.1.
 
Wnioski o płatność przygotowane w poprzednich wersjach GWP po wczytaniu do wersji 7.5.1 ulegną przekształceniu do nowej wersji GWP. Aktualizacji ulegnie suma kontrolna wniosku, a dalsza jego edycja będzie możliwa.


Wersja Generatora Wniosków Płatniczych 7.5.0

Instytucja Zarządzająca PO KL  w dniu 7 października 2013 r. udostępniła nową wersję Generatora Wniosków Płatniczych oznaczoną numerem 7.5.0. 

Wprowadzone zmiany obejmują:

 • aktualizację słownika wskaźników pomiaru celu w części Postęp rzeczowy, zgodnie ze zmianami jakie zaszły w Priorytecie V w ramach przeglądu śródokresowego,
 • wprowadzenie funkcjonalności umożliwiającej edycję danych Załącznika Nr 2 w pliku XLS lub CSV, a następnie import danych z tego pliku do GWP (rozwiązanie podobne jak zastosowane w przypadku importu danych Załącznika Nr 1),
 • zniesienie automatycznego pobierania daty systemowej komputera do pól typu „data” w GWP dla nowo tworzonych wniosków o płatność – data będzie wprowadzana przez użytkownika,
 • dodanie w module Wskaźniki PO KL, w części Instytucje Pośredniczące dokumentu „Procedura importu wskaźników z GWP do KSI”. 
IZ PO KL ustaliła okres przejściowy w stosowaniu GWP. Tym samym od dnia 7 do 25 października 2013 r. istnieje możliwość składania wniosków o płatność przy użyciu zarówno generatora w wersji 6.4.2 jak i 7.5.0. Po tym terminie wszystkie wnioski będą musiały być składane wyłącznie z wykorzystaniem GWP 7.5.0.
 
Wnioski o płatność przygotowane w poprzednich wersjach GWP po wczytaniu do wersji 7.5.0 ulegną przekształceniu do nowej wersji GWP. Aktualizacji ulegnie suma kontrolna wniosku, a dalsza jego edycja będzie możliwa.
 

Wersja Generatora Wniosków Płatniczych 6.4.2

Instytucja Zarządzająca PO KL udostępniła nową wersję Generatora Wniosków Płatniczych oznaczoną numerem 6.4.2.

W ramach wersji poprawiono m.in.:

 • problem występujący w części Harmonogram, który powodował przenoszenie się do wydruku wniosku pola sumy kwot harmonogramu,
 • możliwość edycji, na niektórych komputerach, pól sumy w harmonogramie,
 • problem z błędnym przenoszeniem danych wskaźników postępu rzeczowego zapisanych w GWP 5.3.2 do nowej wersji generatora.

Ze względu na zaistaniałe problemy, IZ wydłuża okres przejściowy w stosowaniu poprzedniej wersji GWP. Tym samym dla wniosków o płatność składanych do 18 marca 2013 r. istnieje możliwość skorzystania z generatora w wersji 5.3.2. Po tym terminie wszystkie wnioski będą musiały być składane wyłącznie z wykorzystaniem nowej wersji GWP. 


Wersja Generatora Wniosków Płatniczych 6.4.1 

W związku z pojawiającymi się sygnałami dotyczącymi problemów z obsługą wniosków o płatność w wersji 6.4.0 Generatora Wniosków Płatniczych (GWP) W dniu 13 lutego br. Instytucja Zarządzająca PO KL udostępniła nową wersję Generatora Wniosków Płatniczych oznaczoną numerem 6.4.1.

W ramach aktualizacji usunięto m.in.:
- problem w części Harmonogram, który powodował komunikat błędu podczas walidacji wniosku funkcją "Sprawdź",
- problem komunikatu o edycji wniosku o płatność poza GWP, w trakcie jego wczytywania do aplikacji.

Instytucja Zarządzająca PO KL ustaliła okres przejściowy w stosowaniu GWP. Dla wniosków o płatność składanych za okres do 28 lutego 2013 r. istnieje możliwość korzystania jeszcze z generatora w wersji 5.3.2. Po tym terminie wszystkie wnioski będą musiały być składane wyłącznie z wykorzystaniem GWP 6.4.0.
Wnioski o płatność przygotowane w poprzedniej wersji GWP po wczytaniu do wersji 6.4.0 ulegną przekształceniu do nowej wersji.

Wersja Generatora Wniosków Płatniczych 6.4.0

W dniu 11 lutego br. Instytucja Zarządzająca PO KL udostępniła nową wersję Generatora Wniosków Płatniczych oznaczoną numerem 6.4.0.

Wprowadzone zmiany obejmują:

 • aktualizację słowników wskaźników pomiaru celu - zgodnie z Zasadami Systemu Sprawozdawczości PO KL 2007-2013, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.,
 • aktualizację instrukcji wniosku beneficjenta o płatność,
 • wprowadzenie w części Harmonogram mechanizmu sumującego dla kolumn: Planowane wydatki i Planowana kwota wnioskowana (pole o charakterze technicznym - nie jest częścią wzoru wniosku o płatność),
 • wprowadzenie rozwiązań w tabeli 7 Postępu rzeczowego w zakresie ułatwienia edycji wniosku m.in. pełna skalowalność tabeli, automatyczne uzupełnianie kolumny 3 wartością "Nie określono", możliwość edycji danych tabeli w osobnym, większym oknie,
 • zapewnienie możliwości edycji w tabeli 8 Postępu rzeczowego własnych wskaźników efektywności zatrudnieniowej.

Instytucja Zarządzająca PO KL ustaliła okres przejściowy w stosowaniu GWP. Dla wniosków o płatność składanych za okres do 28 lutego 2013 r. istnieje możliwość korzystania jeszcze z generatora w wersji 5.3.2. Po tym terminie wszystkie wnioski będą musiały być składane wyłącznie z wykorzystaniem GWP 6.4.0.
Wnioski o płatność przygotowane w poprzedniej wersji GWP po wczytaniu do wersji 6.4.0 ulegną przekształceniu do nowej wersji.

Aktualizacja GWP dostępna jest poniżej, można również skorzystać z automatycznej aktualizacji dostępnej w GWP.


Wersja Generatora Wniosków Płatniczych 5.3.2

Wojewódzki Urząd Pracy, informuje, że Instytucja Zarządzająca PO KL w dniu 23 kwietnia br. udostępniła nową wersję Generatora Wniosków Płatniczych oznaczoną numerem 5.3.2.
 
W ramach kolejnej wersji GWP poprawiono nieprawidłowości w działaniu aplikacji zgłoszone przez użytkowników GWP, m.in.: 
 • problem dotyczący błędnego przenoszenia danych do pola Nazwa towaru lub usługi podczas importu zestawienia Załącznika nr 1 z XLS do GWP,
 • brak możliwości kopiowania całych wierszy w części Załącznika nr 1,
 • brak możliwości kopiowania komórek pola Data zapłaty w części Załącznika nr 1. 
Wersja GWP 5.3.2 będzie obowiązywała od dnia 21 maja 2012 r. Do tego czasu wnioski o płatność mogą być składane zarówno w wersji 5.3.1 jak i 5.3.2.


Wersja Generatora Wniosków Płatniczych 5.3.1

Wojewódzki Urząd Pracy, informuje, że Instytucja Zarządzająca w dniu 17 lutego br. udostępniła nową wersję Generatora Wniosków Płatniczych oznaczoną numerem 5.3.1.
 
W ramach kolejnej wersji GWP poprawiono nieprawidłowości w działaniu aplikacji zgłoszone przez użytkowników GWP, m.in.: 
 • problem z uruchomieniem aplikacji na koncie użytkownika, który nie posiada uprawnień administratora,
 • eksport danych Załącznika 2 do pliku .xls,
 • mechanizm walidacji wymuszający uzupełnienie tabeli nr 8 Postępu rzeczowego, gdy projekt nie przewiduje jej wypełnienia. 
Wnioski o płatność przygotowane w wersji 5.3.0 GWP i starszych po wczytaniu do wersji 5.3.1 GWP ulegną automatycznej konwersji do nowej wersji GWP.


Wersja 5.3.0 Generatora Wniosków Płatniczych

Wojewódzki Urząd Pracy, informuje, że Instytucja Zarządzająca w dniu 27 stycznia br. udostępniła nową wersję Generatora Wniosków Płatniczych oznaczoną numerem 5.3.0.
 
W ramach kolejnej wersji GWP wprowadzono zmiany wynikające m.in. z przeglądu śródokresowego PO KL: 
 • dostosowano słowniki pól osi priorytetowej do zmian wprowadzonych w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL,
 • dostosowano zakres wskaźników w tabeli 7 postępu rzeczowego do zmian wprowadzonych w Zasadach Systemu Sprawozdawczości PO KL oraz dodano nową tabelę – „Informacja o wykonaniu wskaźnika efektywności zatrudnieniowej”,
 • wprowadzono mechanizm pozwalający na wyeksportowanie danych Załącznika 1 do formatu .xls bez konieczności posiadania oprogramowania MS Office na komputerze użytkownika,
 • dodano mechanizm importu oraz eksportu danych Załącznika 1 do pliku w formacie .csv,
 • w tabelach 2 oraz 7 Postępu rzeczowego dodano mechanizm uzupełniający komórki wartościami zerowymi,
 • zaktualizowano plik instrukcji wypełniania wniosku beneficjenta o płatność.

Wersja 4.2.9 Generatora Wniosków Płatniczych
  

Instytucja Zarządzająca PO KL udostępniła Generator Wniosków Płatniczych w wersji 4.2.9. W ramach nowej wersji wprowadzono następujące rozwiązania:

 1. poszerzono zakres słownika pola Instytucja zatwierdzająca wniosek o nowe instytucje włączane do systemu realizacji PO KL,
 2. rozszerzono zakres słownika Instytucja zatwierdzająca wniosek o nowe instytucje centralne dla Priorytetu Pomoc techniczna,
 3. zmieniono format wyświetlania instrukcji wypełniania wniosku płatniczego z HTML na PDF,
 4. dodano automatyczne nazewnictwo dla pliki zapisywanego na potrzeby importu do KSI (z możliwością zmiany nazwy),
 5. wprowadzono podczas pierwszego uruchomienia GWP automatyczne tworzenie katalogu pn. „Wnioski płatnicze”, w katalogu domyślnie będą zapisywane pliki tworzone w GWP.
Ze względu na specyfikę nowych funkcjonalności zaleca się instalację aplikacji z pliku zamiast korzystania z mechanizmu aktualizującego dostępnego w GWP.
 
Instytucja Zarządzająca PO KL przyjęła następujące rozwiązania przejściowe:
 • do dnia 22 sierpnia 2011 r. istnieje możliwość składania wniosków o płatność zarówno w wersji GWP 4.2.8 jak i 4.2.9,
 • od dnia 23 sierpnia 2011 r. obowiązującą wersją będzie GWP 4.2.9.


Wersja 4.2.8 Generatora Wniosków Płatniczych
 

Instytucja Zarządzająca PO KL udostępniła Generator Wniosków Płatniczych w wersji 4.2.8.

W ramach nowej wersji wprowadzono następujące rozwiązania:

 1. Wsparcie dla osób niewidomych – obsługa programu przez narzędzia udźwiękowiające Window Eyes oraz JAWS.
 2. Wsparcie dla osób niedowidzących.
 3. W zakładce Pomoc dodano pozycję Wsparcie techniczne, która zawiera procedurę zgłaszania problemów w funkcjonowaniu generatorów dla PO KL (HelpDesk).
 4. Dodano skróty klawiszowe ułatwiające nawigację po GWP – listę skrótów zamieszczono w zakładce Pomoc.
 5. Doprecyzowano zapisy instrukcji oraz etykiety tabel elektronicznej wersji Załącznika nr 2 (Postęp rzeczowy).
 6. W części Instytucje Pośredniczące wprowadzono mechanizm eksportu danych Załącznika nr 1 do szablonu .xls, który można zaimportować do KSI. 
Aktualizacja GWP możliwa jest z poziomu aplikacji. Jeżeli podczas uruchamiania GWP użytkownik będzie połączony z siecią Internet pojawi się komunikat informujący o dostępności nowej wersji aplikacji. W oknie z komunikatem należy wybrać „TAK”.
 
Instytucja Zarządzająca PO KL przyjęła następujące rozwiązania przejściowe:
 • do dnia 30 czerwca 2011 r. istnieje możliwość skradania wniosków o płatność zarówno w wersji GWP 3.2.8 jak i 4.2.8,
 • od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązującą wersją będzie GWP 4.2.8.


Wersja 3.2.8 Generatora Wniosków Płatniczych
   

Instytucja Zarządzająca udostępniła nową wersję Generatora Wniosków Płatniczych – 3.2.8. W ramach przedmiotowej wersji wyeliminowane zostały następujące problemy:

 1. postęp rzeczowy – tabela nr 6 – wybrane pole „Nie dotyczy” odznaczało się po przejściu na inną zakładkę GWP,
 2. postęp rzeczowy – dla Działań 7.3 i 9.5 brak możliwości eksportu Załącznika nr 2 do pliku .xls. 
Aktualizacja GWP możliwa jest z poziomu aplikacji. Jeżeli podczas uruchamiania GWP użytkownik będzie połączony z siecią Internet pojawi się komunikat informujący o dostępności nowej wersji aplikacji. W oknie z komunikatem należy wybrać „TAK”.
 
Instytucja Zarządzająca przyjęła następujące rozwiązanie przejściowe:
 1. do dnia 31 marca 2011 r. istnieje możliwość składania wniosków beneficjenta o płatność zarówno w GWP wersji 3.2.7 jak i 3.2.8, 
 1. od dnia 1 kwietnia 2011 r. obowiązującą wersją będzie 3.2.8 GWP. 


Wersja 3.2.7 Generatora Wniosków Płatniczych
 

W związku z sygnałami odnośnie napotkanych problemów z działaniem wersji 3.2.6 Generatora Wniosków Płatniczych 20 stycznia 2011 r. Instytucja Zarządzająca udostępniła kolejną wersję 3.2.7 Generatora Wniosków Płatniczych.
 
W ramach przedmiotowej wersji poprawiono m. in. następujące nieprawidłowości:
 • Projekt – pkt. 2.4, Poddziałania 3.3.2, 3.3.3 oraz 3.3.4 automatycznie zmieniały się na 3.3.1 po przejściu na inną zakładkę GWP.
 • Załącznik nr 1 – pola Cross-financing i Zadania zlecone wybrane w GWP były przenoszone do wydruku wniosku zamiennie.
 • Załącznik nr 1 – import danych z pliku .xls nie podliczał ostatniej pozycji zestawienia w zakładce nr 8 Źródła sfinansowania wydatków.
 • Finanse – zakładka nr 5 Postęp rzeczowy realizacji projektu – wyeliminowano brak możliwości zmiany szerokości kolumn.
 • Postęp rzeczowy – tabela nr 6 – mechanizm walidacji nie dopuszczał pozostawienia wartości zerowych w komórkach.
 • Postęp rzeczowy, pola Komentarz – wydruk wniosku pokazywał wyłącznie pięć pierwszych wierszy tekstu w przedmiotowych polach.
UWAGA
 1. Do dnia 31 stycznia 2011 roku istnieje możliwość składania wniosków o płatność w GWP 2.1.6 oraz 3.2.6.
 2. Od dnia 1 lutego 2011 r. jedyną obowiązującą wersją GWP będzie wersja 3.2.7., wersja ta będzie również obowiązywała przy wprowadzaniu korekt dla wniosków złożonych we wcześniej wersji GWP.


Wersja 3.2.6 Generatora Wniosków Płatniczych
 

5 stycznia 2011 r. Instytucja Zarządzająca udostępniła nową wersję 3.2.6 Generatora Wniosków Płatniczych. 

W ramach ww. wersji zrealizowano między innymi następujące funkcjonalności:
 • dostosowano GWP do wersji 6.4 Generatora Wniosków Aplikacyjnych obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r.,
 • przygotowano wersję GWP kompatybilną z systemami 64 bitowymi MS Windows,
 • rozszerzono funkcjonalność aplikacji o moduł obsługi Załącznika nr 2 do wniosku beneficjenta o płatność,
 • dodano mechanizm automatycznej aktualizacji GWP,
 • wprowadzono mechanizm walidacji zgodności formatu importowanych z pliku .XLS danych Załącznika nr 1 do GWP,
 • dodano mechanizm obsługi narzędzia przez osoby niewidome, które korzystają z narzędzi udźwiękowiających takich jak JAWS oraz Windows Eyes,
 • w Załączniku nr 1 do wniosku beneficjenta o płatność wprowadzono mechanizm pozwalający na regulowanie liczby wyświetlanych pozycji na jednej stronie. 
Wprowadzenie nowych funkcjonalności aplikacji nie wpłynie na brak kompatybilności plików przygotowanych we wcześniejszej wersji Generatora Wniosków Płatniczych. 
 
UWAGA
 1. Od 5 do dnia 31 stycznia 2011 roku istnieje możliwość składania wniosków o płatność w GWP 2.1.6 oraz 3.2.6.
 2. Od dnia 1 lutego 2011 r. jedyną obowiązującą wersją GWP będzie wersja 3.2.6. wersja ta będzie również obowiązywała przy wprowadzaniu korekt dla wniosków złożonych wcześniej w wersji 2.1.6 GWP.


Wersja 2.1.6 Generatora Wniosków Płatniczych

IZ udostępniła kolejną wersję – 2.1.6 - Generatora Wniosków Płatniczych.

W nowej wersji GWP wprowadzono następujące zmiany:

 • rozwiązano problem polegający na nie wyświetlaniu poprzedniej sumy kontrolnej z wniosków utworzonych w poprzednich wersjach GWP,
 • zapewniono dostęp do programu na koncie zwykłego użytkownika,
 • poprawiono etykiety w tabeli 8 ,,źródła sfinansowania wydatków" w pliku PDF.


Wersja 2.1.5 Generatora Wniosków Płatniczych

Instytucja Zarządzająca udostępniła Generator Wniosków Płatniczych w wersji 2.1.5.

Wprowadzono następujące zmiany w stosunku do wersji 1.0.4:

 • umożliwiono wczytywanie plików XML zapisanych w nowej wersji 4.3 Generatora Wniosków Aplikacyjnych skompresowanych do formatu ZIP oraz ZIP_POKL,
 • zablokowano możliwość ręcznej edycji danych w polach rozwijanych 2.2, 2.3 oraz 2.4,
 • umożliwiono wprowadzenie wartości ujemnych w polach 3.4 "w tym objęte pomocą publiczną" tabeli 4 "Postęp finansowy realizacji projektu",
 • umożliwiono wprowadzenie wartości ujemnych w polu "(9b) - w części objętej pomocą publiczną (PLN)",
 • poprawiono import harmonogramu do Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK 07-13),
 • poprawiono import załącznika nr 1 do Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK 07-13),
 • w tabeli 9 "Rozliczenie kwoty dofinansowania i wkładu własnego" ukryto pole "Wysokość odsetek narosłych na rachunku projektu w okresie rozliczeniowym",
 • wprowadzono zmianę nazwy etykiety w tabeli 8 "Źródła sfinansowania wydatków" kolumna "od początku realizacji (PLN)" na "od początku realizacji (bez wydatków w obecnym okresie rozliczeniowym) (PLN)",
 • w sekcji Instytucje Pośredniczące w zakładce "Źródła sfinansowania wydatków" dodano kolumnę o nazwie "kwalifikowane po autoryzacji (PLN)". Ponadto nazwę kolumny "w okresie rozliczeniowym" zastąpiono nową etykietą "rozliczone we wniosku (PLN)",
 • w sekcji Instytucje Pośredniczące w zakładce Projekt pole "w tym dofinansowanie UE" zostało zablokowane do edycji,
 • zmienione zostało logo w głównym oknie generatora, logo we wniosku wyeksportowanym do pliku PDF, podglądzie wydruku oraz wydruku.

Korzystanie z GWP:

 1. sporządź wniosek o płatność (zgodnie z instrukcją),
 2. dokonaj walidacji przyciskiem „Sprawdź”,
 3. zapisz dane do pliku XML,
 4. wydrukuj wniosek o płatność za pomocą przycisku „Drukuj”,
 5. porównaj sumę kontrolną wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną,
 6. wersję elektroniczną w pliku XML razem z wersją papierową dostarcz do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Po uzupełnieniu przez pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie elektronicznej wersji wniosku o płatność o dodatkowe informacje wymagane przez system, wniosek o płatność będzie importowany do Krajowego Systemu Informatycznego.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DO POBRANIA: 

GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH   

Generator Wniosków Płatniczych (7.5.1 wersja pełna dla systemów 32-bitowych) 
Generator Wniosków Płatniczych (7.5.1 wersja pełna dla systemów 64-bitowych) 
Generator Wniosków Płatniczych (7.5.1 wersja aktualizująca) 

Generator Wniosków Płatniczych (7.5.0 wersja pełna dla systemów 32-bitowych) 
Generator Wniosków Płatniczych (7.5.0 wersja pełna dla systemów 64-bitowych) 
Generator Wniosków Płatniczych (7.5.0 wersja aktualizująca) 
Instrukcja użytkownika v 4.0
Instrukcja instalacji v 3.0
  

Generator Wniosków Płatniczych (6.4.2 wersja pełna dla systemów 32-bitowych) 
Generator Wniosków Płatniczych (6.4.2 wersja pełna dla systemów 64-bitowych) 
Generator Wniosków Płatniczych (6.4.2 wersja aktualizująca) 
Instrukcja użytkownika v 4.0
Instrukcja instalacji v 3.0 

Generator Wniosków Płatniczych (6.4.1 wersja pełna dla systemów 32-bitowych) 
Generator Wniosków Płatniczych (6.4.1 wersja pełna dla systemów 64-bitowych) 
Generator Wniosków Płatniczych (6.4.1 wersja aktualizująca) 
Instrukcja użytkownika v 4.0
Instrukcja instalacji v 3.0 

Generator Wniosków Płatniczych (6.4.0 wersja pełna dla systemów 32-bitowych) 
Generator Wniosków Płatniczych (6.4.0 wersja pełna dla systemów 64-bitowych) 
Generator Wniosków Płatniczych (6.4.0 wersja aktualizująca) 
Instrukcja użytkownika v 4.0
Instrukcja instalacji v 3.0 

Wersja aktualizująca 5.3.2 GWP. Wspólna dla systemów 32 i 64 bitowych 
Wersja 5.3.2 przeznaczona na systemy 64 bitowe  
Wersja 5.3.2 produkcyjna GWP. Wersja pełna 

Wersja aktualizująca 5.3.1 GWP. Wspólna dla systemów 32 i 64 bitowych 
Wersja 5.3.1 przeznaczona na systemy 64 bitowe 
Wersja 5.3.1 produkcyjna GWP. Wersja pełna 

Wersja aktualizująca 5.3.0 GWP. Wspólna dla systemów 32 i 64 bitowych 
Wersja przeznaczona na systemy 64 bitowe 
Wersja produkcyjna GWP. Wersja pełna 

Wersja aktualizująca 4.2.9 GWP. Wspólna dla systemów 32 i 64 bitowych 
Wersja przeznaczona na systemy 64 bitowe 
Wersja produkcyjna GWP. Wersja pełna 

Wersja aktualizująca 4.2.8 GWP. Wspólna dla systemów 32 i 64 bitowych 
Wersja przeznaczona na systemy 64 bitowe 
Wersja produkcyjna GWP. Wersja pełna 

Wersja aktualizująca 3.2.8 GWP. Wspólna dla systemów 32 i 64 bitowych.
Wersja przeznaczona na systemy 64 bitowe. 
Wersja produkcyjna GWP. Wersja pełna. 
Instrukcja użytkownika

Wersja 3.2.7 aktualizująca GWP. Wspólna dla systemów 32 i 64 bitowych. 
Wersja przeznaczona na systemy 64 bitowe. 
Wersja produkcyjna GWP 3.2.7. Wersja pełna. 
Instrukcja instalacji GWP   

Generator Wniosków Płatniczych 2.1.6 - wersja pełna 
Generator Wniosków Płatniczych 2.1.6 - wersja aktualizująca 
Instrukcja wypełniania Wniosku o Płatność
Instrukcja instalacji GWP 

Generator Wniosków Płatniczych 2.1.5 - wersja pełna
Generator Wniosków Płatniczych 2.1.5 - wersja aktualizująca
Instrukcja instalacji GWP

Generator Wniosków Płatniczych 1.0.4
Wzór Wniosku o Płatność
Instrukcja wypełniania Wniosku o Płatność
Instrukcja instalacji GWP

Instrukcja użytkownika GWP

 

Problemy z funkcjonowaniem GWA, GWA-E oraz GWP można zgłaszać na adres poczty elektronicznej  generator@britenet.com.pl. Dodatkowo udostępniona została usługa telefonicznego wsparcia pod numerem telefonu (81) 311 00 32 obsługiwana przez konsultantów w dni robocze w godzinach 8.15 - 16.15.

  

Baza projektów PO KL
Priorytet VI
Priorytet VII
Priorytet VIII
Priorytet IX
Rekrutacja w projektach
Baza konkurencyjności
Generator wniosków
Publikacje i prezentacje
Zobacz również
www.wup-rzeszow.pl
www.efs.gov.pl
data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego