strona główna | mapa serwisu | kontakt | wersja graficzna strony


"Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności"
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - Instytucja Pośrednicząca
A A A
menu główne | Projekty systemowe OPS, PCPR, ROPS, dotacje na spółdzielnie socjalne - Dotacja na zakładanie spółdzielni socjalnych szukaj
Subskrypcja
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Odwiedziło nas
Łącznie: 34787459 osób
Spółdzielnie socjalne
2012-07-03
W ramach wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki istnieje możliwość uzyskania środków finansowych na założenie/przystąpienie do spółdzielni socjalnej lub też zatrudnienie pracowników w nowoutworzonej spółdzielni socjalnej.
Projekty dotyczące powyższej tematyki realizowane są w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.
 

W ramach projektów możliwe jest przez osoby fizyczne a także osoby prawne (organizacje pozarządowe, jednostki sektora finansów publicznych i kościelne osoby prawne) pozyskania wsparcia w postaci:

 • doradztwa (indywidualnego i grupowego) oraz szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia/prowadzenia spółdzielni socjalnych,
 • środków finansowych do wysokości 20 tys. złotych na każdą osobę fizyczną (maks. 200 tys. zł dla spółdzielni socjalnej),
 • wsparcia pomostowego w okresie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielanie wsparcia pomostowego (finansowego i doradczego); w uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest przedłużenie wypłaty wsparcia pomostowego do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielanie wsparcia pomostowego.
 
Procedura wyboru operatora wsparcia
W ramach Poddziałania 7.2.2 WUP ogłasza konkurs, w trakcie, którego składane są wnioski o dofinansowanie realizacji projektów. Takie wnioski mogą być składane przez wszystkie podmioty (projektodawców) z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową). Po zamknięciu konkursu rozpoczyna się ocena wniosków, która dokonywana jest w dwóch etapach: 1. ocena formalna, 2. ocena merytoryczna. Po uzyskaniu pozytywnej oceny merytorycznej oraz ewentualnych negocjacjach z projektodawcami podpisywane są umowy o dofinansowanie realizacji projektu.
 
Projektodawca (zwany dalej operatorem wsparcia), który podpisał umowę z WUP realizuje projekt  oraz prowadzi rekrutację do projektu zgodnie z zapisami w projekcie i przyjętym harmonogramem.
 
Pierwsze kroki w drodze po dotację dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej.
Osoby (zarówno fizyczne jak i prawne), które zamierzają prowadzić działalność gospodarczą w formie spółdzielni socjalnej  muszą zgłaszać się bezpośrednio do operatora wsparcia w terminach przez niego wyznaczonych wraz z uzupełnionymi dokumentami rekrutacyjnymi. Terminy naborów oraz dokumenty, które należy złożyć dostępne są  na stronach internetowych operatorów wsparcia.
 
Poniżej Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie – Instytucja Pośrednicząca publikuje listę operatorów wsparcia w ramach Poddziałania 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej dla konkursu 21/POKL/7.2.2./2011. W ramach wspomnianego konkursu wybrano 7 operatorów wsparcia.
 
Poniższa lista będzie aktualizowana w miarę zawierania z Projektodawcami kolejnych umów o dofinansowanie realizacji projektu.

  

Operatorzy wsparcia (konkurs 21/POKL/7.2.2./2011)

 1. Fundacja Bieszczadzka 
  ul. Rynek 14   
  38-700 Ustrzyki Dolne

Tytuł projektu:
Współdzielenie obowiązków - współdzielenie zysków

Grupa docelowa:
Uczestnikami projektu będzie 40 osób, które łącznie spełniają następujące warunki:
a) osoby bezrobotne w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - na potwierdzenie czego przedłożą zaświadczenie z PUP,
b) osoby zamieszkałe na terenie pow. bieszczadzkiego, leskiego lub sanockiego,
c) osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
d) osoby nie karane za przestępstwa umyślne przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny,
e) osoby zamierzające rozpocząć prowadzenie dział. gosp. w formie spółdzielni socjalnej (weryfikacja nastąpi na podstawie dołączonego podpisanego oświadczenia o zamiarze prowadzenia działalności w formie spółdzielni socjalnej),
f) nie prowadziły działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 12 m-cy poprzedzających udział w projekcie (osoby wpisane do EDG lub KRS).
 
W trakcie rekrutacji priorytetowo będą traktowane osoby długotrwale bezrobotne zamieszkałe na wsi.
 
Termin planowanej rekrutacji:
wrzesień - październik 2012 r.
 
Zakres merytoryczny wsparcia:
 • opracowanie indywidualnego programu szkolenia "Ekonomia społeczna w praktyce" (24 h),
 • wizyta studyjna w podmiocie ekonomii społecznej,
 • szkolenie komputerowe,
 • szkolenie "ABC przedsiębiorczości" (40 h),
 • szkolenie "Ekoturystyka - zrównoważony rozwój" (7 h),
 • szkolenie "Menadżer ES" (32 h),
 • doradztwo dla osób zakładających spółdzielnie socjalną,
 • dotacje na założenie spółdzielni socjalnych,
 • wsparcie pomostowe dla nowozakładanych spółdzielni socjalnych (finansowe i doradcze).
Okres realizacji projektu:
01.08.2012 - 31.08.2014 r.
 
Tel. osoby ds. rekrutacji:
13 469 72 97

 

 1. Jarosławskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych 
  ul. Poniatowskiego 53/45 
  37-500 Jarosław  

Tytuł projektu:
3 x 10 = spółdzielnie socjalne

Grupa docelowa:
40 osób fizycznych (20K/20M) – mieszkańcy powiatów: jarosławskiego, leżajskiego, lubaczowskiego, łańcuckiego, przemyskiego i przeworskiego tj. 5 grup po 8 osób.
Będą to osoby w wieku aktywności zawodowej z wyłączeniem osób fizycznych, które prowadziły/zawiesiły działalność gospodarczą lub były członkami spółdzielni socjalnej w okresie 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu i osób fizycznych, które korzystają lub skorzystały z innych środków publicznych na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej na pokrycie wydatków związanych z założeniem i/lub przystąpieniem osoby fizycznej do spółdzielni socjalnej:
 • 20 osób niepełnosprawnych (9K/11M) zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy nie pozostające w zatrudnieniu,
 • 20 osób zamieszkujących gospodarstwa domowe wspólnie z osobami niepełnosprawnymi (11K/9M) zarejestrowane jako bezrobotne.
Niepełnosprawni uczestnicy charakteryzować się będą:
 • wykształceniem niższym niż wyższe,
 • brakiem kwalifikacji lub kwalifikacjami nieadekwatnymi do potrzeb rynku pracy,
 • rodzajem i stopniem niepełnosprawności, które nie ograniczają pełnej zdolności do czynności prawnych. 
Termin planowanej rekrutacji:
 • lipiec – sierpień 2012 r. – I i II grupa,
 • wrzesień – październik 2012 r. – III grupa,
 • wrzesień – październik 2013 r. – IV i V grupa. 
Zakres merytoryczny wsparcia:
Doradztwo grupowe i indywidualne oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia spółdzielni socjalnych, w tym:
 • doradztwo zawodowe,
 • doradztwo psychologiczne,
 • doradztwo prawne,
 • szkolenie – „Psychologiczne i terapeutyczne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej” (32 h),
 • szkolenie – „Działalność gospodarcza” (32 h),
 • szkolenie – „Praktyczne szkolenia rozwijające konkretne umiejętności nabyte w spółdzielni socjalne” (32 h),
 • dotacje na założenie spółdzielni socjalnych (20 000 PLN na założyciela spółdzielni socjalnej),
 • wsparcie pomostowe. 
Okres realizacji projektu:
01.06.2012 r. – 31.03.2015 r.

Tel. osoby ds. rekrutacji:
16 736 21 32

Strona internetowa projektu:
http://daa.pl/3x10

 

 1. Fundacja Akademia Obywatelska 
  ul. Krasickiego 54/16
  37-200 Przeworsk

Tytuł projektu:
Przedsiębiorcza Społeczność - Społeczna Przedsiębiorczość 

Grupa docelowa:
Grupę docelową projektu stanowi 70 osób bezrobotnych (w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), zamieszkujących woj. podkarpackie, dla których społdzielnia socjalna może być szansą na aktywizację zawodową i społeczną.
 
Termin planowanej rekrutacji:
luty 2013 r., lipiec 2013 r. 

Zakres merytoryczny wsparcia:

 • szkolenie z zakresu zakładania i funkcjonowania spółdzielni socjalnej (32 h),
 • wizyta studyjna w istniejących spółdzielniach socjalnych,
 • warsztaty interpersonalne (40 h),
 • szkolenia zawodowe,
 • doradztwo grupowe (prawne, księgowe, marketingowe i finansowe aspekty tworzenia biznesplanów (24 h/grupę),
 • doradztwo indywidualne (100/na grupę tworząca spółdzielnie - tworzenie biznesplanu),
 • wsparcie finansowe (dotacje),
 • wsparcie pomostowe finansowe (przez 12 miesięcy) i doradcze (doradztwo biznesowe - 10 h w miesiącu na spółdzielnię przez 12 miesięcy) 
 
Okres realizacji projektu:
01.01.2013 r. - 28.02.2015 r.
 
Tel. osoby ds. rekrutacji:
17 740 38 49
 
Strona www: http://ngo.kylos.pl/fao/

  

 1. Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o.
  ul. 17 Stycznia 18
  38-200 Jasło
   

Tytuł projektu:
Twoją Szansą - spółdzielczość socjalna II edycja 

Grupa docelowa:
Grupę docelową projektu stanowi 44 niezatrudnionych osób fizycznych w wieku aktywności zawodowej (15-64 lat) spełniających kryteria wskazane w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych;
zamieszkujących powiaty: dębicki, ropczycko - sędziszowski, bieszczadzki, brzozowski, jarosławski, jasielski, krośnieński, lubaczowski, przemyski, przeworski, sanocki, strzyzowski, leski, m. Krosno, m. Przemyśl.
 
 
Zakres merytoryczny wsparcia:
 • opracowanie indywidualnych programów,
 • doradztwo grupowe z zakresu komunikacji społecznej,
 • szkolenie "Zakładania i prowadzenie spółdzielni socjalnej" (63 h),
 • wizyta studyjna do działających podmiotów ES,
 • szkolenie "Menadżer ES" (28 h),
 • szkolenia zawodowe,
 • doradztwo (aspekty finansowe i księgowe, motywowanie do podtrzymywania inicjatywy, statut spółdzielni, opracowanie biznesplanów),
 • wsparcie finansowe (dotacje),
 • wsparcie pomostowe (finansowe i doradcze)
 
Termin planowanej rekrutacji:
sierpień – wrzesień 2012 r.
 
Okres realizacji projektu:
01.07.2012 r. - 31.03.2014 r.
 
Tel. osoby ds. rekrutacji:
13 44 675 62
 
Strona www: http://www.pakd.itl.pl

 

 1. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  ul. Szopena 51
  35-959 Rzeszów

Tytuł projektu:
Samorządowe Spółdzielnie Socjalne - miejscem pracy dla długotrwale bezrobotnych

Grupa docelowa:
Grupę docelową projektu stanowią 32 jednostki samorządu terytorialnego mające siedzibę w woj. podkarpackim mogące założyć spółdzielnie socjalne zgodnie z ustawa o spółdzielniach socjalnych. Zatrudnienie w ramach utworzonych spółdzielni socjalnych otrzyma 30 osób długotrwale bezrobotnych.
 
 
Termin planowanej rekrutacji:
Sierpień - październik 2012 r.
 
Zakres merytoryczny wsparcia:
 • szkolenie z podstaw ekonomii społecznej (32 h),
 • doradztwo indywidualne dla JST (zakładanie i prowadzenie spółdzielni socjalnej - (10 h),
 • możliwość zlecania zadań publicznych - (10 h),
 • pisanie planu zakładania i działalności - (10 h),
 • doradztwo ekspertów branżowych (20 h),
 • doradztwo w zakresie rekrutacji i selekcji pracowników w spółdzielniach socjalnych,
 • szkolenia zawodowe dla pracowników spółdzielni socjalnych,
 • doradztwo marketingowe,
 • szkolenia integracyjno - motywacyjne,
 • dotacje na zatrudnienie w nowoutworzonych spółdzielniach socjalnych pracowników,
 • wsparcie pomostowe finansowe i doradcze,
 
Okres realizacji projektu:
01.08.2012 r. - 31.10.2014 r.
 
Tel. osoby ds. rekrutacji:
17 867 62 36
 
Strona www: http://www.rarr.rzeszow.pl

 

 1. Stowarzyszenie „B-4”
  ul. Pl. Kilińskiego 2
  35-005 Rzeszów
 
Tytuł projektu:
 Usługowe Spółdzielnie Socjalne
 
Grupa docelowa:

Uczestnikami projektu będzie 60 osób bezrobotnych zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego (w tym min. 20 os. posiadających wykształcenie wyższe pedagogiczne i min.20 os. bez średniego wykształcenia) zamierzających założyć spółdzielnię socjalną w zakresie świadczenia usług:

 • opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi
 • opieka nad dzieckiem
 • sprzątanie i pielęgnacja ogrodów
 • korepetycje

z wyłączeniem osób, które posiadały wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub były zarejestrowane w KRS w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu oraz osób które korzystają lub skorzystały z innych środków publicznych na założenie lub przystąpienie do SS – w tym zwłaszcza ze środków FP, PEFRON, POKL.

Termin planowanej rekrutacji: 
sierpień - październik 2012

Zakres merytoryczny wsparcia:

 • trening umiejętności interpersonalnych,
 • szkolenia (opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, profesjonalna opieka nad dzieckiem, sprzątanie i pielęgnacja ogrodu, korepetytor, założenie i prowadzenie spółdzielni socjalnej),
 • doradztwo związane z otwieraniem spółdzielni socjalnej,
 • wsparcie finansowe na założenie spółdzielni socjalnej,
 • wsparcie pomostowe (finansowe i doradcze).
 
Okres realizacji projektu:
01.08.2012 r. - 30.04.2014 r.
 
Tel. osoby ds. rekrutacji:
17 853 27 24

 

 1. Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna
  ul. ks. Piotra Skargi 7 lok. 1
  37-700 Przemyśl
   
Tytuł projektu:
Razem w biznesie
 
Grupa docelowa:

Grupę docelową projektu stanowi 54 osoby bezrobotne zamieszkałe na terenie powiatów: przemyski lub bieszczadzki, zamierzające założyć spółdzielnię socjalną.

Termin planowanej rekrutacji: 
październik - grudzień 2012 r.
marzec - maj 2013 r.
sierpień - październik 2013 r.

Zakres merytoryczny wsparcia:

 • wyjazdowe warsztaty integracyjno-motywacyjne połączone z dobrymi praktykami dot. spółdzielni socjalnych,
 • warsztaty „Biznes plan spółdzielni socjalnej”,
 • szkolenia zakresu tworzenia i prowadzenia spółdzielni socjalnych (podstawy prawne prowadzenia spółdzielni socjalnych, podstawy marketingu, podstawy organizacji i zarządzania, podstawy prowadzenia księgowości w spółdzielni socjalnej, rejestrowanie i działalność spółdzielni),
 • doradztwo grupowe dot. przygotowania biznesplanów,
 • wsparcie finansowe (dotacje),
 • wsparcie pomostowe. 
Okres realizacji projektu:
01.09.2012 r. - 28.02.2015 r.
 
Tel. osoby ds. rekrutacji:
16 676 09 85 
więcej
Baza projektów PO KL
Priorytet VI
Priorytet VII
Priorytet VIII
Priorytet IX
Rekrutacja w projektach
Baza konkurencyjności
Generator wniosków
Publikacje i prezentacje
Zobacz również
www.wup-rzeszow.pl
www.efs.gov.pl
data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego