strona główna | mapa serwisu | kontakt | wersja graficzna strony


"Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności"
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - Instytucja Pośrednicząca
A A A
menu główne | Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej szukaj
Subskrypcja
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Odwiedziło nas
Łącznie: 35123221 osób
Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej
2009-06-12

W ramach wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy Programu Kapitał Ludzki istnieje możliwość pozyskiwania przez osoby zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej.

Projekty dotyczące powyższej tematyki realizowane są w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podstawowe informacje dla osób chcących ubiegać się o bezzwrotne lub zwrotne środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach ogłoszonych konkursów 
 
W ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia możliwe jest ubieganie się o otrzymanie bezzwrotnego wsparcia na założenie działalności gospodarczej (w tym spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) oraz pożyczki na założenie działalności gospodarczej.
 

Procedura wyboru operatora wsparcia/pośrednika finansowego
WUP ogłasza konkurs, w trakcie, którego składane są wnioski o dofinansowanie realizacji projektów. Takie wnioski mogą być składane:

 • w przypadku wsparcia bezzwrotnego – przez wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową),
 • w przypadku wsparcia zwrotnego – przez podmioty zarządzające instrumentami inżynierii finansowej. 
Po zamknięciu konkursu rozpoczyna się ocena wniosków, która dokonywana jest w dwóch etapach: 1. ocena formalna, 2. ocena merytoryczna. Po uzyskaniu pozytywnej oceny merytorycznej oraz ewentualnych negocjacjach z beneficjentami podpisywane są umowy o dofinansowanie realizacji projektu.
 
Pierwsze kroki w drodze po dotację na założenie własnej firmy
Osoby, które zamierzają założyć działalność gospodarczą muszą zgłaszać się bezpośrednio do operatora wsparcia w terminach przez niego wyznaczonych wraz z  wymaganymi dokumentami. Terminy naborów oraz dokumenty, które należy złożyć dostępne będą na stronach internetowych operatorów wsparcia oraz w biurze projektu.
Szczegółowe informacje dot. przyznawania bezzwrotnej dotacji oraz pożyczek opisane zostały w Zasadach udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Działania 6.2 PO KL w województwie podkarpackim oraz w Zasadach wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w ramach PO KL, które dostępne są w zakładce Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej/Instytucje udzielające dotacji.
 
Uczestnicy projektów
Co do zasady w projektach mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.
Jednakże Instytucja Pośrednicząca (WUP w Rzeszowie) biorąc pod uwagę sytuację jaka panuje na regionalnym rynku pracy ma możliwość określenia w Planie Działania dla Priorytetu VI – w ramach kryterium dostępu – grupę docelową, która może zostać objęta wsparciem.   
 
Rodzaj udzielanego wsparcia:

1.  bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) obejmujące:

 • doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie  spółdzielni lub spółdzielni socjalnej – o ile wszyscy członkowie są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie), do wysokości 40 tys. zł (lub 20  tys. na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej),
 • wsparcie pomostowe w okresie do 6 do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu),
lub
2.  wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (w tym w formie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej, polegającej na komercjalizacji wiedzy naukowej i technologii) obejmujące:
 • przyznanie jednorazowej pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej do wysokości 50 tys. zł na osobę,
 • doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zasady obowiązujące do 31.12.2011 r.

Procedura wyboru operatora wsparcia
W ramach Działania 6.2 WUP ogłasza konkurs, w trakcie, którego składane są wnioski o dofinansowanie realizacji projektów. Takie wnioski mogą być składane przez wszystkie podmioty (Projektodawców) z wyłączeniem Powiatowych Urzędów Pracy oraz osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową). Po zamknięciu konkursu rozpoczyna się ocena wniosków, która dokonywana jest w dwóch etapach: 1. ocena formalna, 2. ocena merytoryczna. Po uzyskaniu pozytywnej oceny merytorycznej oraz ewentualnych negocjacjach z Projektodawcami podpisywane są umowy o dofinansowanie realizacji projektu.

Projektodawca (zwany dalej operatorem wsparcia), który podpisał umowę z WUP realizuje projekt  oraz prowadzi rekrutację do projektu zgodnie z zapisami w projekcie i przyjętym harmonogramem.

Pierwsze kroki w drodze po dotację na założenie własnej firmy
Osoby, które zamierzają założyć działalność gospodarczą muszą zgłaszać się bezpośrednio do operatora wsparcia w terminach przez niego wyznaczonych wraz z uzupełnionymi dokumentami rekrutacyjnymi. Terminy naborów oraz dokumenty, które należy złożyć dostępne są  na stronach internetowych operatorów wsparcia.
Osoby, które zostaną przyjęte do projektu podpisują z operatorem wsparcia Umowę o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych. Każdy uczestnik projektu, który w trakcie korzystania ze wsparcia szkoleniowo-doradczego zarejestrował działalność gospodarczą może ubiegać się o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Wsparcie w postaci środków na rozwój własnej działalności gospodarczej realizowane jest na podstawie Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy uczestnikiem a operatorem wsparcia. Operator wsparcia może określić w umowie formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanego wsparcia na rozwój przedsiębiorczości w przypadku niedotrzymania warunków umowy (np. poręczenie, weksel własny, weksel z poręczeniem wekslowym (aval), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego albo akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika).

Przyznane środki finansowe powinny służyć pokryciu wydatków inwestycyjnych umożliwiających funkcjonowanie nowego przedsiębiorstwa.

W projekcie mogą wziąć udział następujące osoby:

 1. osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu), w tym w szczególności:
 • osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy w ciągu ostatnich 24 miesięcy przed przystąpieniem do projektu,
 • kobiety (w tym zwłaszcza kobiety powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci),
 • osoby do 25 roku życia,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby po 45 roku życia,
 • osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko – wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą.

Operator wsparcia ma możliwość – zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie – zawężyć grupę osób mogących wziąć udział w projekcie.

W ramach projektu udzielane jest:

 1. wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) poprzez zastosowanie następujących instrumentów (jednego lub kilku):
 • doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie  spółdzielni lub spółdzielni socjalnej – o ile wszyscy udziałowcy są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie realizowanym w ramach przedmiotowego Działania), do wysokości 40 tys. zł (lub 20  tys. na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej),
 • wsparcie pomostowe w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu).

Podstawowe wsparcie pomostowe przyznawane jest na wniosek uczestnika projektu składany do operatora wsparcia przez okres do 6 miesięcy liczonych od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Jednocześnie w uzasadnionych przypadkach oraz na wniosek uczestnika projektu składany do operatora wsparcia istnieje możliwość przedłużenia podstawowego wsparcia pomostowego nie dłużej niż do 12 miesiąca włącznie od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Osoba, która uzyskała dotację na założenie działalności gospodarczej musi liczyć się z faktem spoczywania na operatorze wsparcia obowiązku dokonywania kontroli prawidłowości wydatkowania środków na rozwój przedsiębiorczości w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej przez uczestnika projektu.

W ramach dwóch konkursów ogłoszonych w 2008 roku zakontraktowana została do tej pory kwota 34 401 685,50 mln zł. Wartość realizowanych projektów zwiększona zostanie o około 25 000 000,00 mln zł. Na planowany w II kwartale 2009 r. kolejny konkurs w ramach Działania 6.2 przeznaczona zostanie kwota 40 000 000 mln zł.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jednorazowa dotacja na rozpoczynanie działalności gospodarczej dla pracowników objętych programem zwolnień monitorowanych w ramach Poddziałania 8.1.2
W ramach Poddziałania 8.1.2 możliwa jest realizacja projektów outplacementowych (zwolnień monitorowanych), w których przyznawane będą m. in. dotacje na zakładanie firm przez pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy.

Z dotacji będą mogły skorzystać osoby, które wezmą udział w projektach. Grupy osób kwalifikujące się do objęcia tym rodzajem wsparcia:

 • zwolnione (osoby pozostające bez zatrudnienia, których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu),
 • przewidziane do zwolnienia,
 • zagrożone zwolnieniem z pracy.

Zakres wsparcia udzielanego w ramach projektu osobom zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą jest analogiczny jak w przypadku Działania 6.2.
Osoby, które zechcą założyć firmę będą musiały złożyć oświadczenie o niekorzystaniu z innych środków publicznych przyznawanych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

Wsparcie dla osób, które już zarejestrowały działalność gospodarczą
I Oś Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego  wdrażana przez Departament Wspierania Przedsiębiorczości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego nakierowana jest na pozyskiwanie przez przedsiębiorców środków unijnych na innowacyjne przedsięwzięcia. Wsparcie kierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw istniejących na rynku od 6 miesięcy. Jego celem jest tworzenie warunków rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki opartej na wiedzy.

W ramach Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne możliwa jest realizacja następujących typów projektów:

 1. bezpośrednie dotacje inwestycyjne w zakresie podnoszenia konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw m. in. na:
 • inwestycje przede wszystkim oparte na szeroko rozumianych innowacjach i wiedzy oraz zakup patentów i nowych technologii,
 • inwestycje z zakresu informatyzacji, a także zastosowania i wykorzystania technologii gospodarki elektronicznej oraz technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT),
 • inwestycje z zakresu rozbudowy lub rozszerzenia zakresu działania przedsiębiorstwa,
 • inwestycje z zakresu zmian w procesie produkcyjnym lub sposobie świadczenia usług, a także unowocześnienia wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej,
 • wdrażanie wydajnych systemów zarządzania środowiskiem oraz wdrażanie i stosowanie technologii zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska – z wyłączeniem przedsiębiorstw, dla których minęły okresy dostosowawcze w zakresie wdrożenia i zgodności z unijnymi dyrektywami,
 • inwestycje z zakresu zarządzania jakością,
 • tworzenie i rozwijanie powiązań kooperacyjnych, np. poprzez wsparcie wspólnych inwestycji i działań marketingowych firm,
 1. usługi doradcze i szkoleniowe powiązane z ww. typami projektów.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.rpo.podkarpackie.pl oraz www.rpo1.podkarpackie.pl.

więcej
Baza projektów PO KL
Priorytet VI
Priorytet VII
Priorytet VIII
Priorytet IX
Rekrutacja w projektach
Baza konkurencyjności
Generator wniosków
Publikacje i prezentacje
Zobacz również
www.wup-rzeszow.pl
www.efs.gov.pl
data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego