strona główna | mapa serwisu | kontakt | wersja graficzna strony


"Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności"
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - Instytucja Pośrednicząca
A A A
menu główne | Strona główna szukaj
Subskrypcja
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Odwiedziło nas
Łącznie: 34787511 osób
2009-06-12

Działania Samorządu Województwa Podkarpackiego w zakresie wdrażania „Pakietu antykryzysowego” realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie z wykorzystaniem środków komponentu regionalnego Programu Kapitał Ludzki

 

 1. Zakontraktowanie w roku bieżącym ¼ wszystkich środków finansowych przekazanych dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007- 2013 w ramach PO KL
  Planowane jest zakontraktowanie ponad 500 milionów zł w roku 2009.
 2. Zwiększenie puli środków dostępnych dla osób planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą
  Możliwe będzie w ramach już realizowanych projektów objęcie szkoleniami większej liczby osób, które planują założyć swój biznes oraz udzielenie im bezzwrotnej dotacji (do 40 tys. zł).
 3. Przeznaczenie całości środków zaplanowanych na dotację dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą na rok 2009
  Planowane jest zakontraktowanie w roku 2009 wszystkich środków przeznaczonych na lata 2007- 2013 na wsparcie oraz promocję przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
 4. Przyspieszenie ogłaszania konkursów w 2009 roku
  Terminy ogłaszania konkursów zostały zmodyfikowane.
 5. Wprowadzenie procedury przyspieszonego wyboru wniosków
  Tzw. „szybkiej ścieżki” oceny wniosków o dofinansowanie, projektu dzięki której czas oceny wniosku zostanie skrócony do 30 dni roboczych.
 6. Wprowadzenie jednorazowego dodatku relokacyjnego w Poddziałaniu 6.1.1 PO KL
 7. Wprowadzenie jednorazowego dodatku relokacyjnego w Poddziałaniu 8.1.2 PO KL
  Dla osób, które znalazły pracę w odległości powyżej 50 km od dotychczasowego miejsca zamieszkania – na pokrycie kosztów dojazdu do nowego miejsca pracy (dostępne dla osób uczestniczących w realizacji projektów w Poddziałaniu 6.1.1 oraz 8.1.2).
 8. Wprowadzenie dodatku motywacyjnego w Poddziałaniu 8.1.2 PO KL
  Pokrycie trzykrotności różnicy pomiędzy poprzednią (wyższą), a obecną (niższą) płacą brutto pracownika - nie więcej niż 4 000 zł.
 9. Udzielanie jednorazowych dotacji na rozpoczynanie działalności gospodarczej dla pracowników objętych programem zwolnień monitorowanych w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL
  Możliwe będzie wsparcie szkoleniowe oraz środki do 40 tys. zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla pracowników objętych programem outplacementu.

 

 1. Zakontraktowanie w roku bieżącym ¼ wszystkich środków finansowych przekazanych dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007- 2013 w ramach PO KL

Program Operacyjny Kapitał Ludzki finansowany jest w 85% ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz w 15% ze środków krajowych.
W Województwie Podkarpackim środki przeznaczone na realizację komponentu regionalnego PO KL tj. Priorytetów:

 • Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, w ramach, którego zakłada się poprawę dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej, tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia,
 • Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, w ramach którego zakłada się  realizację działań na rzecz aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i dyskryminowanych na rynku pracy oraz wsparcie dla instytucji i organizacji działających na rzecz aktywizacji zawodowej i integracji społecznej w regionie,
 • Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki, w ramach, którego zakłada się realizację wsparcia dla rozwoju kadr przedsiębiorstw w regionie oraz rozwój innowacyjności i transfer wiedzy – współpracę ośrodków naukowo – badawczych i przedsiębiorstw,
 • Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, w ramach, którego zakłada się realizację regionalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych uczniów zagrożonych marginalizacją lub napotykających na inne bariery w dostępie do edukacji, dostosowywania oferty edukacyjnej instytucji oświatowych do potrzeb regionalnego rynku pracy, upowszechnianie kształcenia ustawicznego przez podnoszenie kwalifikacji kadr systemu oświaty,
 • Priorytet X – Pomoc techniczna PO KL, w ramach, którego środki przeznaczone są na zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji PO KL.

wynoszą 432 312 702 euro - zgodnie z przelicznikiem euro na miesiąc czerwiec kwota ta wynosi 1 941 516 344,68 zł.

Z całego blisko 2 miliardowego budżetu, który został przekazany dla Województwa Podkarpackiego w ramach Programu Kapitał Ludzki planowane jest zakontraktowanie w roku bieżącym kwoty ponad 500 milionów złotych, co stanowi, aż ¼ środków finansowych przewidzianych na wszystkie lata tego okresu programowania tj. 2007-2013.

 1. Podwyższenie wartości projektów realizowanych w ramach Działania 6.2 PO KL

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym mieszkańców regionu na wniosek Marszałka Województwa - Zygmunta Cholewińskiego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wyraziło zgodę na zwiększenie wartości realizowanych już projektów w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia PO KL.
Zgodnie z formułą zaproponowaną przez WUP w Rzeszowie, każdy z Beneficjentów będzie miał możliwość zwiększenia ilości uczestników projektów (osób, które chcą założyć swoją działalność gospodarczą) maksymalnie o 35%, a jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej otrzyma 75% uczestników biorących udział w projektach. Zgodnie z założeniami nastąpi wzrost liczby udzielonych dotacji na podjęcie działalności gospodarczej z 597 na 1 196 dotacji.
Zwiększenie, o którym mowa dotyczy Projektodawców wyłonionych w konkursie nr 5/POKL/6.2/2008 (nabór wniosków trwał od 3 lipca 2008 r. do 13 sierpnia 2008 r.) oraz nr 6/POKL/6.2/2008 (nabór wniosków trwał od 16 października 2008 r. do 1 grudnia 2008 r.). Obecnie trwają negocjacje z Projektodawcami oraz procedura aneksowania podpisanych już umów.

 1. Przeznaczenie całości środków zaplanowanych na dotacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą na rok 2009

W wyniku ogromnego zainteresowania wśród mieszkańców Województwa Podkarpackiego, projektami realizowanymi w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia PO KL (w szczególności uzyskaniem środków na założenie własnej działalności gospodarczej), jak również koniecznością elastycznego reagowania na pogarszającą się sytuację gospodarczą w wyniku światowego kryzysu gospodarczego, Wojewódzki Urząd Pracy zaplanował organizację kolejnego konkursu w ramach Działania 6.2 PO KL z alokacją (środki przeznaczone do zakontraktowania w ramach  konkursu) wynoszącą 40 000 000 zł. W wyniku realizacji powyższego konkursu WUP w Rzeszowie do końca 2009 roku może zakontraktować całość środków przeznaczonych na realizację Działania 6.2 PO KL w bieżącym okresie programowania (lata 2007 – 2013) tj. kwotę 107 700 000 PLN.

 1. Przyspieszenie ogłaszania konkursów w 2009 roku

Przygotowując Plany działania Wojewódzki Urząd Pracy określa założenia na dany rok co do preferowanych form wsparcia, podziału środków finansowych na wybrane typy projektów oraz kryteria szczegółowe. W Planie działania określane są również terminy ogłaszania konkursów z poszczególnych Działań/Poddziałań, na podstawie których Projektodawcy mogą dowiedzieć się w jakim kwartale ogłoszony będzie dany konkurs.

Wszystkie konkursy planowane na I-szy kwartał 2009 r. zostały ogłoszone w terminie, jedynie w ramach Podziałania 9.1.2 PO KL termin konkursu został przesunięty. Zgodnie z założeniami konkurs ten miał być ogłoszony w drugiej dekadzie marca, jednakże w związku ze zmianą Systemu Realizacji PO KL, a w szczególności Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL planowaną od dnia 1 kwietnia 2009 r. dokonano korekty terminu ogłoszenia konkursu, tak aby uniknąć przeprowadzania naboru wniosków oraz ich oceny na różnych zasadach.

W związku z zapotrzebowaniem społecznym oraz koniecznością elastycznego reagowania na zmieniającą się sytuację gospodarczą w kraju i regionie Wojewódzki Urząd Pracy dokonał modyfikacji w zakresie terminów ogłaszanych konkursów:

 1. przyspieszone zostały:
  • terminy miesięczne ogłaszania konkursów w ramach poszczególnych kwartałów,
 2. wprowadzone zostały dodatkowe terminy konkursów dla Poddziałań:
  • 7.2.1 PO KL Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • 8.1.1 PO KL Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw,
  • 8.1.2 PO KL Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.
 1. Procedura przyspieszonego wyboru projektów

Mając na uwadze konieczność zapewnienia elastycznego reagowania EFS na wyzwania pojawiające się na rynku pracy i w związku z potrzebami grup docelowych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wprowadziło możliwość zastosowania procedury przyspieszonego wyboru projektów. Decyzję o zastosowaniu tej procedury będzie podejmowała niezależnie każda z Instytucji Pośredniczących. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zadecydował o jej wprowadzeniu w celu intensyfikacji działań związanych z wdrażaniem EFS w naszym regionie.

Procedura przyspieszonego wyboru projektów tzw. „szybka ścieżka” ma zastosowanie dla wybranych konkursów ogłoszonych po dniu 1 kwietnia 2009 r. i umożliwia skrócenie czasu naboru, oceny i wyboru do realizacji projektów do 30 dni roboczych od dnia złożenia wniosku przez Projektodawcę.
Zgodnie z tą procedurą wnioski o dofinansowanie składane do WUP w Rzeszowie, są oceniane w zakresie oceny formalnej i merytorycznej, zgodnie z kolejnością złożenia każdego z poszczególnych wniosków (dotyczy również każdej uzupełnianej wersji wniosku). WUP może również w zakresie wskazanym w Dokumentacji konkursowej, umożliwić dokonanie uzupełnienia wniosku, już po zakończeniu oceny merytorycznej, o ile projekt został wyłoniony do dofinansowania.
Nabór wniosków w ramach procedury przyspieszonego wyboru projektów odbywa się zgodnie z rundami wskazanymi w Dokumentacji konkursowej lub trwa do momentu wyczerpania dostępnych środków finansowych przewidzianych na dany konkurs.

WUP zastosował ją w odniesieniu do konkursu z Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie PO KL. Działanie to skierowane do pracodawców i pracowników pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne ma szczególne znaczenie z punktu widzenia szybkiego reagowania na zmiany na regionalnym rynku pracy, a zastosowanie do niego procedury przyspieszonego wyboru projektów z jednej strony skraca proces oceny wniosków, z drugiej pozwala na składanie projektów na bieżąco, aż do wyczerpania dostępnej alokacji.

 1. Jednorazowy dodatek relokacyjny w Poddziałaniu 6.1.1 PO KL

W ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy PO KL osoby pozostające bez zatrudnienia, podejmujące pracę poza miejscem zamieszkania mogą skorzystać z jednorazowego dodatku relokacyjnego (mobilnościowego).
Z tego typu wsparcia będą mogły skorzystać osoby dotknięte negatywnymi skutkami spowolnienia gospodarczego, które utraciły pracę z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy. Szczegółowe warunki dotyczące dodatku relokacyjnego:

 • grupą docelową, która może otrzymać świadczenie będą osoby, które utraciły pracę z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
 • dodatek będzie przysługiwał osobie, która podjęła pracę w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania; weryfikacja odległości będzie dokonywana na podstawie oświadczenia składanego przez uczestnika projektu, określającego metodologię wyliczenia odległości wraz z określeniem środka transportu, w przypadku dojazdu do pracy,
 • wartość wypłacanego dodatku będzie stanowić równowartość sześciokrotności 100% zasiłku dla bezrobotnych (obecnie 3 310,8 zł), co będzie alternatywą dla świadczenia finansowanego z Funduszu Pracy, przysługującego osobie bezrobotnej, która utraciła pracę,
 • kwota wypłacanego dodatku będzie jednolita, bez różnicowania jej wysokości ze względu na odległość nowej pracy od miejsca zamieszkania danej osoby,
 • świadczenie będzie posiadało charakter bezzwrotny; osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku będzie zobligowana do przedstawienia dokumentu potwierdzającego minimum 3-miesięczny okres zatrudnienia w nowej pracy, jednocześnie w tym okresie stosunek pracy nie może być przerwany z przyczyn pracownika.
 1. Jednorazowy dodatek relokacyjny w Poddziałaniu 8.1.2 PO KL

Jednorazowy dodatek relokacyjny (mobilnościowy) przyznany zostanie uczestnikom programów outplacementu. Program outplacementu to program zwolnień monitorowanych (usługi rynku pracy na rzecz pracownika będącego w stanie rozwiązania umowy o pracę lub zagrożonego wypowiedzeniem). Osoby podejmujące nową pracę poza miejscem zamieszkania w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie PO KL mogą skorzystać obok innych instrumentów aktywizacji zawodowej, przewidzianych w ramach tego Poddziałania z jednorazowego dodatku relokacyjnego. Szczegółowe warunki dotyczące dodatku:

 • grupą docelową, która może otrzymać świadczenie będą osoby uczestniczące w projektach PO KL w ramach, których realizowany jest program outplacementu, podejmujące nową pracę w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania; jednocześnie do objęcia wsparcia w formie dodatku będą kwalifikowały się osoby, które utraciły pracę nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
 • dodatek będzie przysługiwał osobie, która podjęła pracę w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania; weryfikacja odległości będzie dokonywana na podstawie oświadczenia składanego przez uczestnika projektu, określającego metodologię wyliczenia odległości wraz z określeniem środka transportu, w przypadku dojazdu do pracy,
 • wartość wypłacanego dodatku będzie stanowić równowartość sześciokrotności 100% zasiłku dla bezrobotnych (obecnie 3 310,8 zł), co będzie alternatywą dla świadczenia finansowanego z Funduszu Pracy, przysługującego osobie bezrobotnej, która utraciła pracę,
 • kwota wypłacanego dodatku będzie jednolita, bez różnicowania jej wysokości ze względu na odległość nowej pracy od miejsca zamieszkania danej osoby,
 • świadczenie będzie posiadało charakter bezzwrotny; osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku będzie zobligowana do przedstawienia dokumentu potwierdzającego minimum 3-miesięczny okres zatrudnienia w nowej pracy, jednocześnie w tym okresie stosunek pracy nie może być przerwany z przyczyn pracownika.
 1. Dodatek motywacyjny w Poddziałaniu 8.1.2 PO KL

Pokrycie trzykrotności różnicy pomiędzy poprzednią (wyższą), a obecną (niższą) płacą brutto pracownika, tzw. dodatek motywacyjny stanowi uzupełnienie pozostałych instrumentów aktywizacji zawodowej, przewidzianych w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie PO KL, tj. szkoleń, poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy. Grupą docelową, która może otrzymać świadczenie będą osoby uczestniczące w projektach z Poddziałania 8.1.2 PO KL w ramach których realizowany jest program outplacementu (zwolnień monitorowanych), dofinansowany ze środków EFS w ramach PO KL. W takich projektach będą mogły wziąć udział pracownicy zatrudnieni dotychczas u różnych pracodawców, o ile w ich zakładach pracy będą realizowane programy zwolnień monitorowanych. Szczegółowe warunki dotyczące dodatku relokacyjnego:

 • dodatek będzie przysługiwał osobie, która utraciła zatrudnienie z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy, biorącej udział w projekcie w ramach, którego realizowany jest program outplacementu, podejmujący pracę za wynagrodzeniem niższym niż u dotychczasowego pracodawcy,
 • kwota wypłacanego dodatku nie będzie jednolita; jego wysokość będzie wynosiła równowartość trzykrotnej kwoty różnicy pomiędzy poprzednim (wyższym), a obecnym (niższym) wynagrodzeniem brutto otrzymywanym przez pracownika, lecz maksymalnie 4 000 zł,

Przykład: pracując w zakładzie X osoba zarabiała 2 000 zł brutto. Została z tego zakładu zwolniona i znalazła zatrudnienie w zakładzie Y, ale za kwotę 1 500 zł brutto. Kwota dodatku stanowiła będzie więc trzykrotność różnicy pomiędzy starą, a nową płacą i w tym przypadku wynosiła będzie 1 500 zł.

 • świadczenie będzie posiadało charakter bezzwrotny,
 • dodatek motywacyjny zostanie przyznany uczestnikowi projektu, który w wyniku wsparcia udzielonego mu w ramach projektu znalazł zatrudnienie za wynagrodzeniem niższym niż w dotychczasowym miejscu pracy (u dotychczasowego pracodawcy); w celu uzyskania dodatku osoba biorąca udział w projekcie powinna przedłożyć dowód potwierdzający nawiązanie stosunku pracy z nowym pracodawcą, na okres minimum 3 miesięcy.
 1. Udzielanie jednorazowych dotacji na rozpoczynanie działalności gospodarczej dla pracowników objętych programem zwolnień monitorowanych w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL

Zgodnie z nowym Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL z dnia 1 czerwca 2009 r. rozszerzony został zakres wsparcia dla osób uczestniczących w projekcie dotyczącym programu outplacementu (zwolnienia monitorowane) w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie PO KL. Odbiorca wsparcia będzie mógł uzyskać wsparcie na założenie działalności gospodarczej na warunkach analogicznych do stosowanych w ramach Działania 6.2 PO KL.
Będzie to wsparcie dla osób:

 • zwolnionych (osoby pozostające bez zatrudnienia, których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu),
 • przewidzianych do zwolnienia lub
 • zagrożonych zwolnieniem z pracy,

z przyczyn niedotyczących pracowników, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement).

Uczestnik projektu ubiegający się o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy oraz Działania 6.2, na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność z Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie PO KL będzie obejmowało zastosowanie co najmniej jednego z następujących instrumentów:

 • doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, do wysokości 40 tys. zł,
 • wsparcie pomostowe w okresie do 6 (lub do 12) miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu).

   

 

Do pobrania:
Konspekt działań – PO KL jako narzędzie antykryzysowe

więcej
Baza projektów PO KL
Priorytet VI
Priorytet VII
Priorytet VIII
Priorytet IX
Rekrutacja w projektach
Baza konkurencyjności
Generator wniosków
Publikacje i prezentacje
Zobacz również
www.wup-rzeszow.pl
www.efs.gov.pl
data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego