strona główna | mapa serwisu | kontakt | wersja graficzna strony


"Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności"
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - Instytucja Pośrednicząca
A A A
menu główne | Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szukaj
Subskrypcja
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Odwiedziło nas
Łącznie: 35121519 osób
Szkoły podstawowe przed szansą pozyskania dodatkowych środków finansowych
2012-01-17

Podstawa programowa kształcenia ogólnego wprowadzona rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) nakłada konieczność wdrożenia kompleksowego programu wspomagającego szkołę w procesie edukacji, uwzględniającego indywidualną pracę z dzieckiem w celu wspierania jego osobistego rozwoju. Wsparcie działań szkoły na pierwszym, ważnym etapie edukacyjnym w realizacji treści i wymagań, określonych w nowej podstawie programowej zapewni projekt systemowy przewidziany do realizacji w ramach Priorytetu IX PO KL  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. W ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, oprócz wyłanianych w trybie konkursowym programów rozwojowych szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne, przewidziano również możliwość realizacji programów indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej, które będą realizowane w trybie systemowym.

Nabór wniosków w roku 2012 odbył się w terminie: 14 lutego 2012 r. – 13 marca 2012 r.

Podstawę programową stanowią Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 stycznia 2012 r. Do składania wniosków uprawnione są wyłącznie organy prowadzące szkoły, przy czym realizatorami projektu mogą być szkoły. Pamiętać przy tym należy, że liczba szkół objętych wnioskiem musi wynosić co najmniej 70% wszystkich szkół podstawowych podlegających danemu organowi prowadzącemu (wymóg dotyczy tych organów prowadzących, które aplikują po raz pierwszy). Dopuszczalne jest również przygotowanie i złożenie wniosku wspólnie przez kilka organów prowadzących szkoły - na zasadach zgodnych z Zakresem realizacji projektów partnerskich określonym przez IZ.

Z punktu widzenia realizacji projektów, istotne jest samo wsparcie, jakie może być finansowane w ramach omawianego typu projektu. Kwalifikują się tutaj następujące działania:

  • zajęcia dla dzieci z trudnościami w przyswajaniu podstawowej wiedzy takiej jak: czytanie, pisanie, umiejętności matematyczne, itp.,
  • zajęcia logopedyczne,
  • gimnastyka korekcyjna,
  • zajęcia socjoterapeutyczne,
  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych (w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych).

W zależności od liczby uczniów w klasach I-III poszczególne szkoły zobligowane są do stosowania następującej zasady:

  • realizacja przynajmniej 2 rodzajów wyżej opisanych zajęć - w szkołach o liczbie uczniów w klasach I-III do 69,
  • realizacja przynajmniej 4 rodzajów wyżej opisanych zajęć - w szkołach, gdzie liczba uczniów klas I-III wynosi 70 i więcej.

Dodatkowo możliwe jest doposażenie szkoły w materiały dydaktyczne oraz sprzęt specjalistyczny, niezbędne do realizacji zaplanowanych w szkole zajęć dodatkowych, wynikających z procesu indywidualizacji.

Kryterium przystąpienia do realizacji projektu jest spełnianie warunków, wymagających od podmiotów ubiegających się o dofinansowanie dysponowania zespołem nauczycieli odpowiedzialnych za opracowanie, wdrożenie i realizację działań ukierunkowanych na indywidualizację procesu nauczania, prowadzenie indywidualnej pracy z uczniem przez nauczycieli prowadzących zajęcia obowiązkowe w klasach I-III, a także spełnienie wymogu doskonalenia swoich umiejętności zawodowych przez nauczycieli, w zależności od potrzeb, wynikających z przeprowadzonego w szkole wstępnego rozpoznania i zaplanowanych do realizacji zajęć wspierających uczniów.

Na realizację projektu systemowego z zakresu indywidualizacji nauczania, na lata 2010-2013 województwo podkarpackie ma przyznane ponad 41 mln zł. W trakcie realizacji jest 111 projektów na łączną kwotę ponad 25 mln, a na rok 2012 planowane jest rozdysponowanie 16 mln zł.

 

więcej
Archiwum:
Szkoły podstawowe przed szansą pozyskania dodatkowych środków finansowych 11/05/31
Szkoły podstawowe przed szansą pozyskania dodatkowych środków finansowych 10/06/11
Baza projektów PO KL
Priorytet VI
Priorytet VII
Priorytet VIII
Priorytet IX
Rekrutacja w projektach
Baza konkurencyjności
Generator wniosków
Publikacje i prezentacje
Zobacz również
www.wup-rzeszow.pl
www.efs.gov.pl
data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego