strona główna | mapa serwisu | kontakt | wersja graficzna strony


"Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności"
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - Instytucja Pośrednicząca
A A A
menu główne | Projekty badawcze - Priorytet VI szukaj
Subskrypcja
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Odwiedziło nas
Łącznie: 34787551 osób
Projekty badawcze realizowane w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
2010-12-28
Projekt badawczy realizowany w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy w okresie od 01.07.2008 r. do 30.06.2009 r.
 
Tytuł projektu:
MROCZNA STRONA GRANICY – skala i przyczyny występowania „szarej strefy” w powiatach woj. podkarpackiego graniczących z Ukrainą
 
Nazwa Beneficjenta:
BD Center Paweł Walawender
 
Opis projektu:
Celem projektu była diagnoza i zebranie informacji pozwalających zwiększyć efektywność podejmowanych inicjatyw na rzecz zredukowania skutków i przyczyn szarej strefy w powiatach województwa podkarpackiego graniczących z Ukrainą. Uzyskane wyniki badań mają posłużyć władzom województwa podkarpackiego, instytucjom rynku pracy oraz organom działającym na rzecz walki z szarą strefą do kształtowania polityki w zakresie zwiększenia zatrudnienia.
 
W ramach projektu Zespół ds. badań ilościowych przeprowadził następujące badania:
 1. badanie wśród przedsiębiorców przy pomocy wywiadu kwestionariuszowego na reprezentatywnej próbie losowo-kwotowej 1 200 przedsiębiorstw czterech powiatów województwa podkarpackiego graniczących z Ukrainą pod kątem ich postaw w stosunku do szarej strefy oraz branż, w których ona występuje jak również ich zapotrzebowania na pracowników i kwalifikacje, 
 1. badanie ankietowe na reprezentatywnej grupie bezrobotnych (próba celowo-kwotowa 1 200 osób) zarejestrowanych w czterech powiatach województwa podkarpackiego graniczących z Ukrainą pod kątem ich postaw w stosunku do rynku pracy oraz szarej strefy, 
 1. badanie osób, które przekraczają granicę w celach przemytniczo-zarobkowych („mrówek”) na temat ich stosunku do rynku pracy oraz postaw związanych z ich funkcjonowaniem na granicy (próba celowa 600 osób korzystających z przejścia granicznego w Medyce). 
Zespół ds. badań jakościowych przeprowadził analizę danych zastanych pod kątem zdiagnozowania skali nielegalnego handlu przygranicznego i przemytu na wschodniej granicy województwa podkarpackiego z Ukrainą i jego wpływu na gospodarkę Podkarpacia; przeprowadził wywiady pogłębione (IDI) m. in. z pracownikami MOPS i PUP (30 IDI) pod kątem oczekiwań i trudności związanych za zwalczaniem nielealnego handlu i przemytu; fokusy (FGI) na grupie 50 bezrobotnych z czterech powiatów województwa podkarpackiego graniczących z Ukrainą; FGI na grupie 50 osób przekraczających granicę w celach zarobkowych oraz przeprowadzono obserwację na pieszym przejściu granicznym w Medyce z wykorzystaniem miniaturowego sprzętu audio-wideo. Następnie zespół badawczy przygotował i opublikował raporty z badań, materiały audio-wideo z obserwacji oraz Katalog rozwiązywania problemów szarej strefy na granicy województwa podkarpackiego z Ukrainą.
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
Projekt badawczy realizowany w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy w okresie od 01.07.2008 r. do 31.03.2010 r.
 
Tytuł projektu:
Podkarpacki monitoring rynku pracy i edukacji
 
Nazwa Beneficjenta:
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 
Opis projektu:
Celem projektu było dostarczenie osobom pozostającym bez zatrudnienia, instytucjom rynku pracy i instytucjom edukacyjnym kompleksowej wiedzy o zapotrzebowaniu na określone zawody i kwalifikacje w gospodarce regionalnej w oparciu o badania i prognozy sytuacji w poszczególnych sektorach i branżach oraz na lokalnych rynkach pracy.
 
W ramach zadania 1 za pomocą badań ankietowych, analizy danych statystycznych oraz ofert pracy przeprowadzono monitoring i prognozy sytuacji na rynku pracy. Opracowano 6 kwartalnych raportów (w miesiącu wrześniu 2008, styczniu 2009, kwietniu 2009, lipcu 2009, październiku 2009 oraz grudniu 2009) dotyczących sytuacji na rynku pracy w województwie podkarpackim z punktu widzenia zapotrzebowania na określone kwalifikacje. 
 
W ramach zadania 2 za pomocą ankiet dokonano badania osób długotrwale bezrobotnych i młodych bez zatrudnienia dla określenia ich profilu w ujęciu wykształcenia, kompetencji, kwalifikacji, nawyków, sytuacji rodzinnej, przyczyn bezrobocia, przyczyn braku aktywności w zakresie poszukiwania pracy, pracy w szarej strefie oraz nastawienia i doświadczenia w zakresie migracji zarobkowych i możliwości wykorzystania przez nich wskazań wynikających z raportu dotyczących przyszłościowych kwalifikacji i zawodów. Opracowano raport „Bezrobotni w szczególnej sytuacji na podkarpackim rynku pracy”.
 
W ramach zadania 3 za pomocą badań ankietowych oraz w oparciu o wywiady przeprowadzono badanie sektora edukacji i opracowano raport. W ramach badania określono w jakim stopniu kierunki kształcenia były dostosowywane w ostatnim czasie oraz jakie zmiany planowane są w przyszłości. Raport z badania zawiera też analizę rodzaju kompetencji, kwalifikacji i zawodów jakie będą wymagane w przyszłości w oparciu o międzynarodowe i krajowe trendy oraz uwarunkowania regionalnego rynku pracy.
 
W ramach zadania 4 jako podsumowanie projektu został wydany poradnik dotyczący najbardziej przyszłościowych kompetencji, kwalifikacji i zawodów dla województwa podkarpackiego.
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Projekt badawczy realizowany w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy w okresie od 01.07.2008 r. do 31.12.2010 r.
 
Tytuł projektu:
Aktywni, wartościowi, potrzebni – po 50-tce w powiecie leżajskim
 
Nazwa Beneficjenta:
Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku
 
Opis projektu:
W ramach projektu założono przeprowadzenie badania ankietowego na reprezentatywnej grupie osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia w celu poszerzenia wiedzy na temat ich sytuacji, potrzeb, problemów, oraz badania jakościowego wśród przedsiębiorców. Badanie przeprowadzone zostało w celu identyfikacji barier utrudniających zatrudnienie osób powyżej 50 roku życia. 

Do pobrania:
Raport wytworzony w ramach projektu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Projekt badawczy realizowany w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy w okresie od 01.09.2008 r. do 31.08.2009 r.
 
Tytuł projektu:
SKUTECZNIE PRZECIW DŁUGOTRWAŁEMU BEZROBOCIU – Podniesienie efektywności wsparcia dla bezrobotnych długotrwale poprzez zapewnienie instytucjom rynku pracy dostępu do informacji
 
Nazwa Beneficjenta:
BD Center Paweł Walawender
 
Opis projektu:
Głównym celem projektu było zebranie informacji pozwalających zwiększyć efektywność podejmowanych przez instytucje rynku pracy inicjatyw na rzecz redukowania poziomu bezrobocia długotrwałego. Wśród celów szczegółowych badania znalazło się: 
 1. Zebranie i uporządkowanie informacji na temat instytucji oraz o inicjatywach, które podejmowane były przez nie na rzecz walki z bezrobociem długotrwałym w województwie podkarpackim w przeciągu ostatnich trzech lat. 
 1. Zebranie informacji od przedsiębiorców na temat ich postaw, oczekiwań, obaw i możliwości zatrudnienia osób długotrwale bezrobotnych. 
 1. Zdiagnozowanie potrzeb i opinii bezrobotnych długotrwale na temat działań pomocowych, z którymi się zetknęli. 
 1. Ocena poszczególnych ustawowych instrumentów rynku pracy pod kątem ich skuteczności w zmniejszaniu poziomu bezrobocia długotrwałego. 
 1. Pozyskanie informacji na temat zbieżności przedsięwzięć w zakresie podwyższania umiejętności i kwalifikacji zawodowych grupy b.d. z potrzebami regionalnego rynku pracy. 
 1. Wyposażenie pracowników instytucji działających na rzecz walki z bezrobociem długotrwałym w wiedzę na temat badanego zagadnienia, a w konsekwencji podniesienie adekwatności wsparcia oferowanego tej grupie bezrobotnych. 
Badania terenowe prowadzone były równolegle w dwóch podzespołach badawczych (zespole ds. b. ilościowych: b. bezrobotnych długotrwale, b. przedsiębiorstw oraz zespole ds. b. jakościowych: fokusy z pracownikami urzędów pracy i byłymi bezrobotnymi długotrwale, wywiady pogłębione z pracownikami instytucji podejmujących działania na rzecz walki z bezrobociem dł., analiza dokumentów).
Zespół badawczy opracował Katalog, który zawiera m. in. dot. szans i barier "wyjścia" z bezrobocia długotrwałego oraz ranking działań na rzecz redukowania poziomu bezrobocia długotrwałego w województwie podkarpackim (w odniesieniu do poszczególnych kategorii bezrobotnych długotrwale). 

Do pobrania:
Raporty wytworzone w ramach projektu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Projekt badawczy realizowany w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy w okresie od 01.09.2008 r. do 29.10.2010 r. 
 
Tytuł projektu:
Trajektorie migracyjne województwa podkarpackiego
 
Nazwa Beneficjenta:
Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J. Szymańska
 
Opis projektu:
Celem projektu było przeprowadzenie szczegółowej diagnozy ścieżek migracyjnych mieszkańców Podkarpacia oraz wyjaśnienie ich trajektorii i skali w oparciu o obiektywne i subiektywne motywacje indywidualne oraz uwarunkowania zewnętrzne.
Poprzez badania stworzone zostaną schematy migracyjne, tłumaczące kierunki oraz szerokości ścieżek migracyjnych.
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
Projekt badawczy realizowany w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy w okresie od 01.11.2008 r. do 30.06.2010 r.
 
Tytuł projektu:
Między migracją a szarą strefą – formy adaptacji zawodowej absolwentów szkół ponadgimnazjalnych
 
Nazwa Beneficjenta:
BD Center Paweł Walawender
 
Opis projektu:
Celem projektu było rozpoznanie stopnia i konsekwencji niedopasowania systemu edukacyjnego do potrzeb rynku pracy. Metodą pozwalającą na uchwycenie realnie występującego niedostosowania systemu edukacyjnego do potrzeb rynku pracy (oraz jego konsekwencji: bezrobocia, migracji, szarej strefy) jest obserwowanie losów zawodowych absolwentów. Informacje uzyskane z monitoringu losów zawodowych absolwentów umożliwią prognozowanie zapotrzebowania ze strony gospodarki na konkretnych specjalistów w poszczególnych sektorach gospodarki, a tym samym polityka edukacyjna będzie mogła w sposób elastyczny reagować na zmieniające się trendy na rynku pracy.
Projekt składał się z 4 modułów badawczych (MB) oraz części informacyjnej. MB dotyczyły grup docelowych badań: studentów/absolwentów studiów, uczniów/absolwentów liceów ogólnokształcących i profilowanych, średnich szkół zawodowych i zasadniczych szkół zawodowych. MB podzielone były na etap badań jakościowych, badań ilościowych audytoryjnych i badań ilościowych telefonicznych. Wyniki badań wykorzystane zostaną do sporządzenia analiz skutków ekonomicznych sytuacji absolwentów, zwłaszcza pod kątem migracji i pracy w szarej sferze.
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Projekt badawczy realizowany w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy w okresie od 01.01.2009 r. do 30.06.2010 r.
 
Tytuł projektu:
POD WIATR – analiza ograniczeń w powrocie do pracy kobiet po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka
 
Nazwa Beneficjenta:
BD Center Paweł Walawender
Opis projektu:
Celem projektu była analiza ograniczeń w powrocie do pracy kobiet z województwa podkarpackiego po przerwie związanej urodzeniem i wychowaniem dziecka.
 
Badania przeprowadzono poprzez następujące działania: 
 1. Analizę materiałów zastanych i opracowań statystycznych dotyczących omawianego problemu:
  1. analizę ofert pracy na podstawie danych uzyskanych z PUP w województwie podkarpackim w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. oraz na podstawie jednego dziennika o zasięgu regionalnym (mającego najwyższy nakład) w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. a także analizę ofert pracy na portalu www.pracuj.pl (w tym samym okresie dotyczącym województwa podkarpackiego),
  2. analizę obowiązujących przepisów prawnych w zakresie praw przysługujących kobietom powracającym do pracy po urlopach macierzyńskim/wychowawczym. 
 1. Konstrukcję narzędzia badawczego.  
 1. Przygotowanie i przeprowadzenie badań pilotażowych w zakresie:
  1. wykorzystywania przez pracodawców prawnych możliwości ułatwiającym kobietom godzenie życia rodzinnego z zawodowym (w opinii pracodawców i kobiet),
  2. stosunku pracodawców do zatrudniania kobiet powracających po urlopach macierzyńskim/wychowawczym (badania wśród pracodawców i kobiet),
  3. wykorzystywania przez pracodawców elastycznych form zatrudnienia (badania wśród pracodawców i kobiet),
  4. problemów w zakresie aktualizacji wykształcenia i kwalifikacji po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka (badanie wśród kobiet),
  5. problemów związanych z zapewnieniem opieki nad dzieckiem (badanie wśród kobiet). 
 1. Weryfikacja narzędzia badawczego w oparciu o badania pilotażowe. 
 1. Przeprowadzenie badań terenowych wśród kobiet pozostających bez pracy do 24 miesięcy od momentu zakończenia urlopu macierzyńskiego/wychowawczego (analizy a, b, c, d, e) – próba reprezentatywna. 
 1. Przeprowadzenie badań wśród pracodawców, u których w ciągu ostatnich dwóch lat nie pracowała osoba powracająca po urlopie macierzyńskim/wychowawczym (analiza a, b, c) – próba reprezentatywna na podstawie operatu losowego z bazy REGON (proporcjonalna próba losowo-warstwowa z uwzględnieniem wielkości przedsiębiorstwa – małe, średnie, duże z wyłączeniem jednoosobowych działalności gospodarczych). 
 1. Przeprowadzenie badań wśród pracodawców, u których pracuje kobieta, która powróciła z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego (analiza a, b, c) próba jak wyżej. 
Upowszechniono wyniki badań poprzez:
  1. publikację raportu dotyczącego ofert pracy w województwie podkarpackim ze szczególnym uwzględnieniem dopasowania wykształcenia badanych kobiet do ofert pracy pojawiających się na terenie województwa na przestrzeni roku,
  2. publikację poradnika dla pracodawców w zakresie praw przysługujących kobietom powracającym po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym,
  3. publikację poradnika dla kobiet w zakresie przysługujących im praw po powrocie do pracy po okresie urlopu macierzyńskiego i/lub wychowawczego,
  4. publikacja raportu zbiorczego prezentującego wyniki badań terenowych oraz raportów cząstkowych dotyczących wyników badań wśród pracodawców i kobiet,
  5. przygotowanie i przeprowadzenie konferencji podsumowującej realizację projektu i prezentującej osiągnięte wyniki badań,
  6. publikację 2 artykułów sponsorowanych dot. wyników badań oraz prezentujących osiągnięte rezultaty. 
Badania zostały zrealizowane na reprezentatywnej próbie na terenie całego województwa podkarpackiego. Badania zostały przeprowadzone na próbie wyselekcjonowanej pod względem istotnych dla projektu cech, zakupionej w urzędzie statystycznym. Zakupiono bazę 3 000 rekordów tak, aby możliwe było wylosowanie reprezentatywnej próby dla wszystkich grup objętych badaniem. W przypadku badania wśród pracodawców, wywiad kwestionariuszowy został przeprowadzony z przedstawicielem kadry zarządzającej odpowiedzialnym za politykę personalną firmy.
 
Do pobrania:
 
więcej
Baza projektów PO KL
Priorytet VI
Priorytet VII
Priorytet VIII
Priorytet IX
Rekrutacja w projektach
Baza konkurencyjności
Generator wniosków
Publikacje i prezentacje
Zobacz również
www.wup-rzeszow.pl
www.efs.gov.pl
data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego