strona główna | mapa serwisu | kontakt | wersja graficzna strony


"Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności"
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - Instytucja Pośrednicząca
A A A
menu główne | Projekty badawcze - Priorytet VII szukaj
Subskrypcja
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Odwiedziło nas
Łącznie: 35121467 osób
Projekty badawcze realizowane w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej
2010-12-28
Projekt badawczy realizowany w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w okresie od 01.06.2008 r. do 28.02.2009 r. 
 
Tytuł projektu:
Badanie barier i możliwości integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych
 
Nazwa Beneficjenta:
WYG International Sp. z o. o.
 
Opis projektu:
Celem projektu było dostarczenie aktualnej informacji na temat wielkości i profilu populacji osób niepełnosprawnych w województwie podkarpackim, w kontekście tworzenia adekwatnych i skutecznych narzędzi integracji i aktywizacji zawodowej.
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Projekt badawczy realizowany w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w okresie od 01.01.2010 r. do 31.05.2011 r. 
 
Tytuł projektu:
Badanie wykluczenia społecznego w województwie podkarpackim
 
Nazwa Beneficjenta:
Uniwersytet Rzeszowski
 
Opis projektu:
Celem głównym projektu jest dostarczenie aktualnej i wieloaspektowej wiedzy dotyczącej wykluczenia społecznego wśród klientów pomocy społecznej. W ramach projektu nastąpi rozpoznanie środowiska osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz konfrontacja zdobytych danych z opiniami pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej. Badanie obejmuje powiaty o profilu przemysłowym, rolniczym oraz turystycznym, ponieważ każdy z nich posiada inny charakter wykluczenia, który wymaga odmiennych, często indywidualnych strategii walki z wykluczeniem. Zastosowana typologia powiatów (oparta na kilkudziesięciu wskaźnikach społeczno-gospodarczych) pozwala estymować wyniki z badanych powiatów także na inne podobne jednostki terytorialne. Poprzez to otrzymane wyniki można odnieść i zastosować w praktyce także w powiatach województwa podkarpackiego nie objętych badaniem. Rozpoznanie wykluczenia nastąpi za pomocą wywiadów kwestionariuszowych i wywiadów pogłębionych (badania ilościowe osób długotrwale bezrobotnych oraz niezatrudnionych korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa). Badanie przedstawicieli instytucji i partnerów nastąpi za pomocą zogniskowanych wywiadów grupowych.
 

 

Opublikował: Renata Chmaj  
Baza projektów PO KL
Priorytet VI
Priorytet VII
Priorytet VIII
Priorytet IX
Rekrutacja w projektach
Baza konkurencyjności
Generator wniosków
Publikacje i prezentacje
Zobacz również
www.wup-rzeszow.pl
www.efs.gov.pl
data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego