strona główna | mapa serwisu | kontakt | wersja graficzna strony


"Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności"
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - Instytucja Pośrednicząca
A A A
menu główne | Projekty badawcze - Priorytet VIII szukaj
Subskrypcja
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Odwiedziło nas
Łącznie: 34787535 osób
Projekty badawcze realizowane w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki
2010-12-28
Projekt badawczy realizowany w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie w okresie od 01.06.2009 r. do 31.03.2010 r. 
 
Tytuł projektu:
Badania adaptacyjności podkarpackich przedsiębiorstw w warunkach dynamicznych zmian gospodarczych
 
Nazwa Beneficjenta:
Małopolski Instytut Gospodarczy
 
Opis projektu:
Głównym celem projektu było określenie stanu i prognozowanie poziomu wykorzystania metod i narzędzi mających na celu poprawę adaptacyjności i konkurencyjności MSP województwa podkarpackiego w zakresie reagowania na zmianę gospodarczą oraz upowszechnienie wiedzy z tego zakresu.
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Projekt badawczy realizowany w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie w okresie od 01.06.2009 r. do 31.12.2010 r. 
 
Tytuł projektu:
Podkarpackie Obserwatorium Mikroprzedsiębiorczości
 
Nazwa Beneficjenta:
BD Center Paweł Walawender
 
Opis projektu:
Celem głównym projektu jest stworzenie procedur monitorowania, prognozowania i transferu wiedzy o mikroprzedsiębiorczości na Podkarpaciu. Celowi temu będzie służyć utworzenie Podkarpackiego Obserwatorium Mikroprzedsiębiorczości (POM). Działania podejmowane w projekcie:
 
 1. Utworzenie i rozwój POM - tworzenie sieci wymiany informacji.  
 1. Diagnoza oraz stworzenie podstaw do prognozowania rozwoju mikroprzedsiębiorczości na Podkarpaciu. W ramach tego zadania wypracowano następujące ekspertyzy:  
  1. Polityka wobec mikroprzedsiębiorstw.
  2. Środowisko prawne funkcjonowania mikroprzedsiębiorczości; - Ośrodki otoczenia biznesu - oferta, prognozy.
  3. Źródła finansowania rozwoju mikroprzedsiębiorstw.

oraz 5 raportów:

  1. Raport z badań ilościowych.
  2. Raport z badań FGI i IDI.
  3. Raport z CATI dla panelu.
  4. Raport z fokusów dla panelu.
  5. Raport o stanie mikroprzedsiębiorczości na Podkapaciu. 
 1. Organizacja 2 konferencji z udziałem reprezentantów sektora publicznego i gospodarczego.
 
Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej projektu http://obserwatorium.bdcenter.pl.
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
Projekt badawczy realizowany w ramach Poddziałania 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej w okresie od 01.02.2010 r. do 31.12.2013 r. 
 
Tytuł projektu:
Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy
 
Nazwa Beneficjenta:
Samorząd Województwa Podkarpackiego – Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Wydział Informacji Statystycznej i Analiz
 
Opis projektu:
W ramach projektu działalność rozpoczyna Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy. W województwie podkarpackim jest to pierwsza tego typu jednostka, która prowadzić będzie systematyczne monitorowanie sytuacji na regionalnym rynku pracy. Obserwatorium prowadzić będzie badania i analizy własne oraz upowszechniać wyniki badań prowadzonych przez inne podmioty. Wszystkie badania prowadzone w ramach projektu uwzględniać będą analizę wyników w rozbiciu na płeć, co pozwoli na poszukiwanie obszarów i przyczyn istniejących nierówności w tej kwestii.
 
Celem głównym projektu jest zwiększenie do końca 2013 r. poziomu wiedzy na temat trendów rozwojowych i sytuacji na rynku pracy województwa podkarpackiego wśród decydentów i pracowników podmiotów zajmujących się problematyką rynku pracy (publiczne i niepubliczne służby zatrudnienia, instytucje RP, szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne, samorząd lokalny) oraz przedsiębiorców i pracodawców a poprzez to szersze jej wykorzystanie przy podejmowaniu decyzji.
 
Cele szczegółowe projektu:
Rozpoznanie trendów rozwojowych oraz określenie kierunków zmian na regionalnym RP. Systematyczne monitorowanie sytuacji na RP województwa podkarpackiego. Dostarczenie instytucjom zajmującym się kreowaniem polityki zatrudnienia i kształcenia odpowiedniej wiedzy na temat RP. Zebranie wyników badań, analiz, raportów i ich udostępnienie w „jednym miejscu” a przez to zwiększenie dostępu instytucjom, podmiotom i organizacjom do wyników badań i analiz dotyczących RP.
Zmniejszenie liczby odrzucanych z przyczyn wykorzystania nieaktualnych źródeł informacji lub błędnej identyfikacji problemów, wniosków PO KL składanych do WUP. Uwzględnianie w raportach analizy wyników w rozbiciu na płeć, poszukiwanie obszarów i przyczyn istniejących nierówności kobiet i mężczyzn.
 
Badania w ramach projektu:
 1. Analiza trendów rozwojowych sektora usług rynkowych w 2010 r.

 2. Analiza trendów rozwojowych sektora usług nierynkowych w 2011 r.

 3. Pracodawcy Podkarpacia badanie trzykrotne 2011-2013 r.

 4. Badanie trendów rozwojowych branży budowlanej w województwie podkarpackim w 2013 r. – analiza porównawcza. Badanie to będzie kontynuacją badań przeprowadzonych w 2009 r.
 
Analizy w ramach projektu:
 1. Analiza sytuacji na RP województwa podkarpackiego – zawierać będzie aktualne dane na temat zatrudnienia, bezrobocia w regionie oraz aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.

 2. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie podkarpackim – opracowywany w oparciu o dane ze sprawozdań o rynku pracy, jak również dane GUS.

 3. Efektywność programów RP w województwie. Badanie dotyczy wydatków publicznych służb zatrudnienia (Fundusz Pracy) przeznaczone na usługi RP oraz formy aktywizacji zawodowej.
 
Metody badawcze:
 1. Badanie ilościowe PAPI – wywiady kwestionariuszowe realizowane bezpośrednio na wybranej próbie pracodawców i pracowników.

 2. Indywidualne Wywiady Pogłębione (IDI) – przeprowadzone z następującymi typami respondentów: przedstawiciele wybranych firm i ich pracownicy, publicznych i niepublicznych instytucji RP i instytucji badawczo-rozwojowych.

 3. Zogniskowane Wywiady Grupowe (FGI) – przeprowadzone dwukrotnie, przed badaniami ilościowymi oraz po ich zakończeniu. Będą miały charakter panelu ekspertów. W FGI udział wezmą: przedstawiciele największych firm, publicznych i niepublicznych instytucji RP, szkolnictwa zawodowego oraz władz samorządowych.

 4. Analiza dokumentów – pozwoli na przedstawienie diagnozy sytuacji badanych branż i sektorów. Wykorzystane zostaną różnego rodzaju dane statystyczne, wyniki poprzednich badań w tym zakresie.
 
Badania ilościowe i jakościowe przeprowadzone zostaną w oparciu o metodologię wypracowaną podczas realizacji projektu „Analiza trendów rozwojowych branży budowlanej w województwie podkarpackim”. Na potrzeby poszczególnych badań metodologia ta może zostać nieznacznie zmodyfikowana.
 
Planowane są trzy konferencje podsumowujące badania (po zakończeniu poszczególnych rodzajów badań), w których udział weźmie łącznie min. 300 osób (przedstawiciele pracodawców, instytucji RP, szkolnictwa oraz władz samorządowych).
Zorganizowane zostaną 3 seminaria dla pracowników i ekspertów innych obserwatoriów i jednostek badawczych z całej Polski, celem wymiany wiedzy i upowszechnienia produktów PORP. Kolejne dotyczyć będzie metodologicznych i praktycznych aspektów analizy danych pod kątem płci (w tym płci kulturowej), jego celem będzie upowszechnienie gender w badaniach dotyczących rynku pracy. 
 
więcej
Baza projektów PO KL
Priorytet VI
Priorytet VII
Priorytet VIII
Priorytet IX
Rekrutacja w projektach
Baza konkurencyjności
Generator wniosków
Publikacje i prezentacje
Zobacz również
www.wup-rzeszow.pl
www.efs.gov.pl
data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego