strona główna | mapa serwisu | kontakt | wersja graficzna strony


"Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności"
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - Instytucja Pośrednicząca
A A A
menu główne | Projekty badawcze szukaj
Subskrypcja
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Odwiedziło nas
Łącznie: 34694243 osób
Projekty badawcze realizowane w ramach PO KL
2010-12-28

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki możliwe jest aplikowanie o środki EFS na realizację projektów badawczych. Prace badawcze można prowadzić zarówno w ramach projektów konkursowych jak i systemowych.

Niniejsza Baza projektów badawczych pozwoli uniknąć sytuacji, w której wydatkowane są środki pochodzące z EFS na identyczne badania, jednocześnie pozwoli wszystkim zainteresowanym zapoznać się z ich wynikami.

W komponencie regionalnym projekty badawcze – konkursowe mogą być realizowane w Priorytetach VI – VIII:

1. Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

  • prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz dotyczących sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy, w tym poprzez tworzenie regionalnych obserwatoriów rynku pracy, połączone z konkretnymi działaniami o charakterze wdrożeniowym.

2. Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie – projekty konkursowe wyłącznie dla powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy

  • prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz dotyczących sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy (w tym w ramach regionalnych obserwatoriów rynku pracy) m. in. w zakresie:
    • przewidywanej sytuacji na rynku pracy wybranych zawodów, sektorów/branż,
    • przewidywanych oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanych kwalifikacji i usług szkoleniowych,
    • migracji zarobkowych na terenie regionu.

3. Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

  • badania i analizy, w połączeniu z elementami wdrożeniowymi, w zakresie zmian gospodarczych w regionie, służące programowaniu działań instytucji samorządu województwa w zakresie adaptacyjności przedsiębiorstw i ich pracowników.

Projekty badawcze w trybie systemowym mogą być realizowane w ramach:

1. Poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej

  • prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz z zakresu polityki społecznej w regionie (w tym działań mających na celu przygotowanie i wdrażanie gminnych lub powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych) powiązanych z konkretnymi działaniami wdrożeniowymi.
Przed 1 czerwca 2010 r. ten typ projektu był możliwy do realizacji w trybie konkursowym w Poddziałaniu 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

 
więcej
Baza projektów PO KL
Priorytet VI
Priorytet VII
Priorytet VIII
Priorytet IX
Rekrutacja w projektach
Baza konkurencyjności
Generator wniosków
Publikacje i prezentacje
Zobacz również
www.wup-rzeszow.pl
www.efs.gov.pl
data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego