strona główna | mapa serwisu | kontakt | wersja graficzna strony


"Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności"
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - Instytucja Pośrednicząca
A A A
menu główne | Strona główna szukaj
Subskrypcja
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Odwiedziło nas
Łącznie: 34787877 osób
Regionalna Sieć Tematyczna w Województwie Podkarpackim
2010-12-31
Sieci Tematyczne (ST) stanowią forum dialogu i komunikacji pomiędzy beneficjentami realizującymi projekty innowacyjne a ekspertami i praktykami w dziedzinie, jakiej dotyczą projekty, jak również przedstawicielami Instytucji Pośredniczących oraz decydentami na różnych szczeblach władzy. Taka formuła umożliwi uwzględnienie różnych punktów widzenia a także znalezienie odpowiedzi na pojawiające się problemy we wdrażaniu projektów innowacyjnych (dotyczące wszystkich etapów realizacji projektu, wyników testowania, weryfikacji początkowych założeń).

Sieci Tematyczne działają zarówno na poziomie krajowym jak i regionalnym.

Krajowe Sieci Tematyczne odpowiadają za wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach komponentu centralnego PO KL i funkcjonują w 4 obszarach tematycznych:

  • Zatrudnienie i integracja społeczna,
  • Adaptacyjność,
  • Edukacja i szkolnictwo wyższe,
  • Dobre rządzenie.

Na poziomie regionalnym działają Regionalne Sieci Tematyczne, które odpowiadać będą za wsparcie dla projektów realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL. RST powstają w każdym województwie kraju w oparciu o grupy utworzone w ramach 16 Podkomitetów Monitorujących PO KL. 

W skład RST w województwie Podkarpackim wchodzą:

  • Przedstawiciele instytucji – członkowie PKM,
  • Przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej komponentu regionalnego – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie,
  • Przedstawiciele wszystkich beneficjentów realizujących projekty innowacyjne w województwie podkarpackim w ramach PO KL.

Ponadto w skład RST wchodzić mogą również przedstawiciele: realizatorów projektów w ramach PIW EQUAL, środowiska naukowego, ministerstw, agencji rządowych, władz regionalnych i lokalnych właściwych w obszarze wsparcia RST oraz Krajowej Instytucji Wspomagającej.

W województwie podkarpackim RST działa od 17 września 2010 r. Pierwsze spotkanie Sieci odbyło się 14 października 2010 r., przyjęto wówczas Regulamin Funkcjonowania Sieci oraz powołano Przewodniczącego w osobie Pani Grażyny Dytko – Wicedyrektora ds. EFS WUP w Rzeszowie oraz Wiceprzewodniczącego w osobie Pani Ewy Tabisz. Sekretariat RST województwa podkarpackiego funkcjonuje przy Wydziale Koordynacji PO KL Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Do zadań Regionalnej Sieci Tematycznej w Województwie Podkarpackim (RST WP) należeć będzie opiniowanie strategii wdrażania oraz walidacja produktów projektów innowacyjnych, realizowanych w komponencie regionalnym. Dodatkowo członkowie RST WP będą mieli za zadanie udzielać wsparcia merytorycznego beneficjentom wdrażającym projekty innowacyjne, wymieniać się doświadczeniami i niwelować pojawiające się problemy. Inicjowane będą także działania wspierające współpracę pomiędzy środowiskiem naukowym, a beneficjentami realizującymi projekty innowacyjne PO KL. Podjęte zostaną próby wypracowania efektywnej formy dialogu między beneficjentami projektów innowacyjnych a decydentami politycznymi – osobami odpowiedzialnymi za określanie kierunków głównego nurtu polityki na poziomie regionalnym. Członkowie RST WP będą brali także udział w promowaniu realizowanych projektów oraz włączaniu wypracowanych produktów do głównego nurtu polityki.

więcej
Baza projektów PO KL
Priorytet VI
Priorytet VII
Priorytet VIII
Priorytet IX
Rekrutacja w projektach
Baza konkurencyjności
Generator wniosków
Publikacje i prezentacje
Zobacz również
www.wup-rzeszow.pl
www.efs.gov.pl
data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego