strona główna | mapa serwisu | kontakt | wersja graficzna strony


"Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności"
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - Instytucja Pośrednicząca
A A A
menu główne | Projekty innowacyjne i współpracy ponadnarodowej - Regionalna Sieć Tematyczna szukaj
Subskrypcja
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Odwiedziło nas
Łącznie: 34787444 osób
Regionalna Sieć Tematyczna w Województwie Podkarpackim
2011-03-09
Sieci Tematyczne (ST) stanowią forum dialogu i komunikacji pomiędzy beneficjentami realizującymi projekty innowacyjne a ekspertami i praktykami w dziedzinie, jakiej dotyczą projekty, jak również przedstawicielami Instytucji Pośredniczących oraz decydentami na różnych szczeblach władzy. Taka formuła umożliwi uwzględnienie różnych punktów widzenia a także znalezienie odpowiedzi na pojawiające się problemy we wdrażaniu projektów innowacyjnych (dotyczące wszystkich etapów realizacji projektu, wyników testowania, weryfikacji początkowych założeń).

Sieci Tematyczne działają zarówno na poziomie krajowym jak i regionalnym.

Krajowe Sieci Tematyczne odpowiadają za wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach komponentu centralnego PO KL i funkcjonują w 4 obszarach tematycznych:

 • Zatrudnienie i integracja społeczna,
 • Adaptacyjność,
 • Edukacja i szkolnictwo wyższe,
 • Dobre rządzenie.

Na poziomie regionalnym działają Regionalne Sieci Tematyczne, które odpowiadać będą za wsparcie dla projektów realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL. RST powstają w każdym województwie kraju w oparciu o grupy utworzone w ramach 16 Podkomitetów Monitorujących PO KL. 

W skład RST w województwie Podkarpackim wchodzą:

 • Przedstawiciele instytucji – członkowie PKM,
 • Przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej komponentu regionalnego – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie,
 • Przedstawiciele wszystkich beneficjentów realizujących projekty innowacyjne w województwie podkarpackim w ramach PO KL.

Ponadto w skład RST wchodzić mogą również przedstawiciele: realizatorów projektów w ramach PIW EQUAL, środowiska naukowego, ministerstw, agencji rządowych, władz regionalnych i lokalnych właściwych w obszarze wsparcia RST oraz Krajowej Instytucji Wspomagającej.

W województwie podkarpackim RST działa od 17 września 2010 r. Pierwsze spotkanie Sieci odbyło się 14 października 2010 r., przyjęto wówczas Regulamin Funkcjonowania Sieci oraz powołano Przewodniczącego w osobie Pani Grażyny Dytko – Wicedyrektora ds. EFS WUP w Rzeszowie oraz Wiceprzewodniczącego w osobie Pani Ewy Tabisz. Sekretariat RST województwa podkarpackiego funkcjonuje przy Wydziale Koordynacji PO KL Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Do zadań Regionalnej Sieci Tematycznej w Województwie Podkarpackim (RST WP) należeć będzie opiniowanie strategii wdrażania oraz walidacja produktów projektów innowacyjnych, realizowanych w komponencie regionalnym. Dodatkowo członkowie RST WP będą mieli za zadanie udzielać wsparcia merytorycznego beneficjentom wdrażającym projekty innowacyjne, wymieniać się doświadczeniami i niwelować pojawiające się problemy. Inicjowane będą także działania wspierające współpracę pomiędzy środowiskiem naukowym, a beneficjentami realizującymi projekty innowacyjne PO KL. Podjęte zostaną próby wypracowania efektywnej formy dialogu między beneficjentami projektów innowacyjnych a decydentami politycznymi – osobami odpowiedzialnymi za określanie kierunków głównego nurtu polityki na poziomie regionalnym. Członkowie RST WP będą brali także udział w promowaniu realizowanych projektów oraz włączaniu wypracowanych produktów do głównego nurtu polityki.

  

Posiedzenia RST WP

XII posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej w Województwie Podkarpackim

Do pobrania: 

 

Protokół z XII posiedzenia RST WP

 

Uchwała nr 31 Regionalnej Sieci Tematycznej dla Województwa Podkarpackiego z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie oceny walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego pt. „PI MIGACZ” realizowanego przez firmę ELMAK Piotr Makioła

Uchwała nr 32 Regionalnej Sieci Tematycznej dla Województwa Podkarpackiego z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie zakończenia funkcjonowania  Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Podkarpackiego

  

XI posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej w Województwie Podkarpackim

Do pobrania:

Protokół z XI posiedzenia RST WP

Uchwała nr 29 Regionalnej Sieci Tematycznej dla Województwa Podkarpackiego z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany składu osobowego Regionalnej Sieci Tematycznej dla Województwa Podkarpackiego

Uchwała nr 30 Regionalnej Sieci Tematycznej dla Województwa Podkarpackiego z dnia 14 stycznia2015 r. w sprawie oceny walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego pt. „Nawigator zdobywców przyszłości” realizowanego przez firmę ECORYS Polska Sp. z o.o.

 

X posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej w Województwie Podkarpackim

Do pobrania:

Protokół z X posiedzenia RST WP

Uchwała nr 26 Regionalnej Sieci Tematycznej dla Województwa Podkarpackiego z dnia 24 października 2014 r. w sprawie zmiany składu osobowego Regionalnej Sieci Tematycznej dla Województwa Podkarpackiego

Uchwała nr 27 Regionalnej Sieci Tematycznej dla Województwa Podkarpackiego z dnia 24 października 2014 r. w sprawie oceny walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego pt. „PI – Potrafię, wiem, znam – radę sobie dam” realizowanego przez Instytut Badawczo – Szkoleniowy Sp. z o.o.

Uchwała nr 28 Regionalnej Sieci Tematycznej dla Województwa Podkarpackiego z dnia 24 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii Działania na rok 2015 Regionalnej Sieci Tematycznej dla Województwa Podkarpackiego

 

IX posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej w Województwie Podkarpackim

Do pobrania:

Protokół z IX posiedzenia RST WP

Uchwała nr 24 Regionalnej Sieci Tematycznej dla Województwa Podkarpackiego z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie oceny walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego pt. Tworzenie architektury własnego środowiska pracy – innowacyjny model  aktywizacji społeczno-zawodowej osób do 25 roku życia realizowanego przez firmę ECORYS Polska Sp. z o.o.

Uchwała nr 25 Regionalnej Sieci Tematycznej dla Województwa Podkarpackiego z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmiany składu osobowego Regionalnej Sieci Tematycznej dla Województwa Podkarpackiego

W trybie obiegowym przyjęto Uchwałę nr 23

Do pobrania:

Uchwała nr 23 Regionalnej Sieci Tematycznej dla Województwa Podkarpackiego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Działania na rok 2014 Regionalnej Sieci Tematycznej dla Województwa Podkarpackiego

 

VIII posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej w Województwie Podkarpackim

Do pobrania:

Protokół z VIII posiedzenia RST WP

Uchwała nr 21 Regionalnej Sieci Tematycznej dla Województwa Podkarpackiego z dnia 17 października 2013 r. w sprawie opiniowania strategii wdrażania projektu innowacyjnego pt. PI-MIGACZ realizowanego przez firmę Piotr Makioła „ELMAK”

Uchwała nr 22 Regionalnej Sieci Tematycznej dla Województwa Podkarpackiego z dnia 17 października 2013 r. w sprawie zmiany składu osobowego Regionalnej Sieci Tematycznej dla Województwa Podkarpackiego

  

Spotkanie konsultacyjne w sprawie strategii wdrażania projektu innowacyjnego „PI - MIGACZ" realizowanego przez firmę Piotr Makioła „ELMAK”

Do pobrania:

Protokół ze spotkania konsultacyjnego - 24 września 2013 r.

 

VII posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej w Województwie Podkarpackim

Do pobrania:

Protokół z VII posiedzenia RST WP

Uchwała nr 18 Regionalnej Sieci Tematycznej dla Województwa Podkarpackiego z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmiany składu osobowego Regionalnej Sieci Tematycznej dla Województwa Podkarpackiego

Uchwała nr 19 Regionalnej Sieci Tematycznej dla Województwa Podkarpackiego z dnia 25 września 2013 r. w sprawie oceny walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego pt. Innowacyjny model utrzymania aktywności zawodowej nauczycieli podkarpackich gimnazjów w wieku 50+ realizowanego przez firmę BD Center sp. z o.o.

Uchwała nr 20 Regionalnej Sieci Tematycznej dla Województwa Podkarpackiego z dnia 25 września 2013 r. w sprawie opiniowania strategii wdrażania projektu innowacyjnego pt. PI-Nawigator zdobywców przyszłości realizowanego przez ECORYS POLSKA sp. z o.o.

  

Spotkanie konsultacyjne w sprawie strategii wdrażania projektu innowacyjnego „PI-Nawigator zdobywców przyszłości" realizowanego przez firmę ECORYS Polska sp z o.o.

Do pobrania:

Protokół ze spotkania konsultacyjnego - 19.08.2013 r.

 

VI posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej w Województwie Podkarpackim 

Do pobrania:

Protokół z VI posiedzenia RST WP

Uchwała nr 16 Regionalnej Sieci Tematycznej dla Województwa Podkarpackiego z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany składu osobowego Regionalnej Sieci Tematycznej dla Województwa Podkarpackiego
Uchwała nr 17 Regionalnej Sieci Tematycznej dla Województwa Podkarpackiego z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie opiniowania strategii wdrażania projektu innowacyjnego pt. „PI – potrafię, wiem, zmam – radę sobie dam” realizowanego przez Instytut Badawczo-Szkoleniowy sp. z o.o.

  

Spotkanie konsultacyjne w sprawie strategii wdrażania projektu innowacyjnego „PI - potrafię, wiem, znam - radę sobie dam" realizowanego przez Instytut Badawczo Szkoleniowy sp. z o.o.

Do pobrania:
Protokół ze spotkania konsultacyjnego - 23 maja 2013 r.

  

V posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej w Województwie Podkarpackim 

Do pobrania:

Protokół z V posiedzenia RST WP
Uchwała Nr 13 RST WP z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany składu osobowego RST WP

Uchwała Nr 14 RST WP z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie opiniowania strategii wdrażania projektu innowacyjnego pt. "Innowacyjny model utrzymania aktywności zawodowej podkarpackich nauczycieli gimnazjów w wieku 50+", realizowanego przez firmę BD Center sp. z o.o.
Uchwała Nr 15 RST WP z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie opiniowania strategii wdrażania projektu innowacyjnego pt. "Tworzenie architektury  własnego środowiska pracy - innowacyjny model aktywizacji społeczno-zawodowej osób do 25 roku życia", realizowanego przez firmę ECORYS Polska sp. z o.o. 

  

Spotkanie konsultacyjne w sprawie strategii wdrażania projektu innowacyjnego „Tworzenie architektury własnego środowiska pracy – innowacyjny model aktywizacji społeczno-zawodowej osób do 25 roku życia” realizowanego przez firmę ECORYS Polska sp. z o.o.

Do pobrania:
Protokół ze spotkania konsultacyjnego - 18 grudnia 2012 r.

  

Spotkanie konsultacyjne w sprawie strategii wdrażania projektu innowacyjnego „Innowacyjny model utrzymania aktywności zawodowej podkarpackich nauczycieli gimnazjów w wieku 50+” realizowanego przez firmę BD Center sp. z o.o.

Do pobrania:
Protokół ze spotkania konsultacyjnego - 19 listopada 2012 r.

W trybie obiegowym przyjęto Uchwałę nr 12

Do pobrania:
Uchwała Nr 12 RST WP z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii Działania na rok 2013 RST WP, Załącznik do Uchwały Nr 12

  

IV posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej w Województwie Podkarpackim 

Do pobrania:
Protokół z IV posiedzenia RST WP
Uchwała Nr 10 RST WP z dnia 25.09.2012 r. w sprawie zmiany składu osobowego RST WP

Uchwała Nr 11 RST WP z dnia 25.09.2012 r. w sprawie oceny walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego pt. "Innowacyjny model obsługi osób pozostających bez zatrudnienia w wieku 50+ przez podkarpackie Instytucje Rynku Pracy" realizowanego przez firmę BD Center sp. z o.o. 

 

III posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej w Województwie Podkarpackim 

Do pobrania: 
Protokół z III posiedzenia RST WP
Uchwała Nr 7 RST WP z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie zmiany składu osobowego RST WP
Uchwała Nr 8 RST WP z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu RST WP, Załącznik do Uchwały Nr 8
Uchwała Nr 9 RST WP z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie opiniowania strategii wdrażania projektu innowacyjnego pt. "Innowacyjny model obsługi osób pozostających bez zatrudnienia w wieku 50+ przez podkarpackie Instytucje Rynku Pracy", realizowanego przez firmę BD Center Paweł Walawender

W trybie obiegowym przyjęto Uchwałę Nr 6

Do pobrania:
Uchwała Nr 6 RST WP z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Działania na rok 2012 RST WP, Załącznik do Uchwały Nr 6

 

II posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej w Województwie Podkarpackim 

Do pobrania:
Protokół z II posiedzenia RST WP
Uchwała Nr 5 RST WP z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie zmiany składu osobowego RST WP
Uchwała Nr 4 RST WP z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie opiniowania strategii wdrażania projektu innowacyjnego pt. "Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego / regionalnego rynku pracy" 
Uchwała Nr 3 RST WP z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Strategii Działania na rok 2011 RST WP

 

I posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej w Województwie Podkarpackim 

W dniu 14 października 2010 r. odbyło się I posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej w Województwie Podkarpackim. Obrady poprowadziła Pani Grażyna Dytko - Zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

  

Skład RST WP

 1. Obligatoryjny skład Regionalnej Sieci Tematycznej:
 • Instytucje/organizacje - członkowie PKM województwa podkarpackiego; każdy sektor powinien być reprezentowany przynajmniej przez jedną instytucję,
 • IP komponentu regionalnego,
 • Przedstawiciele beneficjentów realizujących projekty innowacyjne w komponencie regionalnym w województwie podkarpackim.
 1. W skład Regionalnej Sieci Tematycznej wchodzić mogą:
 • Instytucje wcześniej realizujące projekty w ramach PIW EQUAL,
 • Instytucje reprezentujące środowisko naukowe,
 • Ministerstwa, agencje rządowe, władze regionalne i lokalne właściwe w obszarze wsparcia RST.
 1. Dodatkowo, w pracach RST mogą brać udział eksperci, których ze względu na specyfikę udziału oraz przydzielone zadania dzielimy na: 
 • Opiniodawców – eksperci, których zadaniem jest opracowanie opinii w zakresie oceny strategii wdrażania oraz walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego,
 • Obserwatorów – eksperci (niezależnie od rodzaju macierzystej instytucji / organizacji), którzy zapraszani są do udziału w pracach RST przez poszczególnych członków. 

 

Dokumenty i wytyczne

 1. Koncepcja funkcjonowania Sieci Tematycznych 
 2. Wytyczne w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL, 01.04.2009 r. 
 3. Katalog najczęściej popełnianych błędów przy opracowywaniu strategii wdrażania projektu innowacyjnego

 

 

więcej
Baza projektów PO KL
Priorytet VI
Priorytet VII
Priorytet VIII
Priorytet IX
Rekrutacja w projektach
Baza konkurencyjności
Generator wniosków
Publikacje i prezentacje
Zobacz również
www.wup-rzeszow.pl
www.efs.gov.pl
data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego