strona główna | mapa serwisu | kontakt | wersja graficzna strony


"Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności"
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - Instytucja Pośrednicząca
A A A
menu główne | Projekty innowacyjne i współpracy ponadnarodowej szukaj
Subskrypcja
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Odwiedziło nas
Łącznie: 34302156 osób
Projekty innowacyjne i współpracy ponadnarodowej
2011-03-09
Projekt innowacyjny
Projekt, którego celem jest poszukiwanie nowych, lepszych, bardziej efektywnych sposobów rozwiązywania problemów zidentyfikowanych w obszarach wsparcia EFS.
Poprzez realizację innowacyjnego projektu wypracowuje się, upowszechnia i włącza do głównego nurtu polityki/praktyki nowe rozwiązania (innowacyjny projekt testujący) lub upowszechnia się i włącza do głównego nurtu polityki/praktyki rozwiązania wypracowane w ramach innych programów czy projektów (innowacyjny projekt upowszechniający).
Projekt innowacyjny jest nastawiony na badanie i rozwój oraz upowszechnianie i włączenie do polityki/praktyki (lub wyłącznie, włączenie i upowszechnienie) konkretnych produktów finalnych służących rozwiązaniu problemów grup docelowych, a nie wprost na rozwiązanie tych problemów.
Projekt innowacyjny nie tyle służy rozwiązywaniu problemów co rozwiązywaniu problemów wynikających z braku właściwych instrumentów, które mogłyby zostać wykorzystane przy wspieraniu grup docelowych. 
Projekt innowacyjny poszukuje nowych sposobów rozwiązania problemów. 

 

Projekt współpracy ponadnarodowej
Projekt realizowany we współpracy z podmiotami pochodzącymi z krajów członkowskich Unii Europejskiej lub z krajów nie będących członkami UE (partnerami ponadnarodowymi), który zakłada wspólną z partnerami realizację działań kwalifikowanych przewidzianych w załączniku nr 8 do Wytycznych w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej PO KL, a także w przypadku którego wykazano rzeczywistą wartość dodaną wynikającą ze współpracy ponadnarodowej oraz podpisano umowę o współpracy ponadnarodowej.
Wyróżnia się dwa rodzaje projektów współpracy ponadnarodowej: wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej oraz projekty z komponentem ponadnarodowym.
 
a) wyodrębniony projekt współpracy ponadnarodowej
Projekt, który koncentruje się na działaniach współpracy ponadnarodowej – cel główny i cele szczegółowe wyodrębnionego projektu współpracy ponadnarodowej powinny się odnosić do współpracy ponadnarodowej i powinny być możliwe do osiągnięcia wyłącznie dzięki współpracy z partnerem/partnerami ponadnarodowymi będącymi sygnatariuszami umowy o współpracy ponadnarodowej. Realizowany w ramach takiego projektu proces wymiany wiedzy, doświadczenia i wzajemnego uczenia się na poziomie ponadnarodowym wnosi rzeczywistą wartość dodaną.
Wyodrębniony projekt współpracy ponadnarodowej zakłada realizację działań we współpracy ponadnarodowej od początku realizacji projektu, tj. już na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie projektu.
Wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej są wdrażane w ramach Działań/Poddziałań określonych w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL.
 
b) projekt z komponentem ponadnarodowym
Projekt, który na poziomie analizy problemów/potrzeb grup docelowych wykazuje uzasadnioną potrzebę realizacji komponentu ponadnarodowego, oraz którego cel/cele szczegółowe wskazują na możliwość ich osiągnięcia wyłącznie w wyniku współpracy ponadnarodowej. Realizacja komponentu ponadnarodowego wnosi rzeczywistą wartość dodaną wynikającą z wymiany wiedzy, doświadczenia i wzajemnego uczenia się partnerów ponadnarodowych możliwą do osiągnięcia jedynie przy ich udziale.
Komponent ponadnarodowy może być:
  • realizowany od początku projektu, tj. komponent jest zaplanowany na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie projektu; wniosek jest składany w odpowiedzi na konkurs (lub w trybie systemowym) jako projekt z komponentem ponadnarodowym 

lub

  • wprowadzony do projektu w trakcie realizacji, tj. komponent jest zgłaszany jako zmiana do wniosku o dofinansowanie projektu.
 
Projekty z komponentem ponadnarodowym mogą być realizowane ramach Działań/Poddziałań określonych w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL oraz jako projekty innowacyjne z komponentem ponadnarodowym.
Do komponentu ponadnarodowego w projektach innowacyjnych stosuje się zasady takie jak dla projektów z komponentem ponadnarodowym wdrażanych w ramach Działań/Podziałań, określone w dokumentach programowych i dostępnych publikacjach. 
Realizacja projektów innowacyjnych z komponentem ponadnarodowym przewidzianym na etapie składania wniosków o dofinansowanie jest możliwa poprzez uwzględnienie przez IP na etapie opracowywania Planów Działania odpowiednich kryteriów szczegółowych lub informacji, iż planowany jest konkurs na projekty z komponentem ponadnarodowym nieuwzględnionym przez kryteria szczegółowe (w przypadku trybu konkursowego) lub wskazanie odpowiednich zapisów w opisie projektu innowacyjnego systemowego.  

  

Baza partnerów projektów ponadnarodowychToolkit
W latach 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zostały przewidziane środki na finansowanie współpracy ponadnarodowej pomiędzy instytucjami z krajów Unii Europejskiej. Jednym z działań Komisji mających wspomóc podejmowanie współpracy jest stworzenie bazy danych instytucji, które mogą stać się partnerami projektów ponadnarodowych. W ramach tego przedsięwzięcia została stworzona baza internetowa o nazwie Toolkit - Transnational Partner Search.
 
Baza ta jest elementem projektu, który ma na celu stworzenie narzędzia internetowego do wymiany informacji na temat współpracy ponadnarodowej - Information Toolkit for Transnationality. Moduł umożliwiający poszukiwanie partnerów stał się priorytetową częścią tego projektu i tak powstała obecnie funkcjonująca baza poszukiwania partnerów.
 

 

Krajowa Instytucja Wspomagająca
Została powołana przez Instytucję Zarządzającą PO KL w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w celu realizacji zadań dotyczących zagadnień innowacyjności i współpracy ponadnarodowej w PO KL na poziomie horyzontalnym. Dodatkowo KIW pełni funkcję Sekretariatu Ogólnego Sieci Tematycznych PO KL oraz czterech Sekretariatów Krajowych Sieci Tematycznych PO KL. 
 
Wsparcie KIW kierowane jest w szczególności do instytucji odpowiedzialnych za realizację projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej PO KL, zarówno na szczeblu centralnym, jak i regionalnym, tj. Instytucji Pośredniczących i Instytucji Pośredniczących II stopnia (Instytucji Wdrażających), a także Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego (ROEFS), ekspertów z listy Ministra Rozwoju Regionalnego oceniających ww. typy projektów i członków Krajowych Sieci Tematycznych PO KL. Pośrednio KIW wspiera także wnioskodawców oraz realizatorów projektów innowacyjnych oraz projektów współpracy ponadnarodowej PO KL.
 

Link do strony KIW - www.kiw-pokl.org.pl

więcej
Baza projektów PO KL
Priorytet VI
Priorytet VII
Priorytet VIII
Priorytet IX
Rekrutacja w projektach
Baza konkurencyjności
Generator wniosków
Publikacje i prezentacje
Zobacz również
www.wup-rzeszow.pl
www.efs.gov.pl
data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego