strona główna | mapa serwisu | kontakt | wersja graficzna strony


"Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności"
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - Instytucja Pośrednicząca
A A A
menu główne | Wdrażanie PO KL szukaj
Subskrypcja
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Odwiedziło nas
Łącznie: 33844670 osób
Zadania WUP w ramach PO KL
2008-08-29

W ramach struktury organizacyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie – pełniącego rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (komponent regionalny) stworzono 6 wydziałów, które bezpośrednio są zaangażowane w realizację zadań wynikających z wdrażania PO KL:

 • Wydział Koordynacji PO KL, 
 • Wydział Wspierania Aktywizacji Zawodowej,
 • Wydział Rozwoju Integracji Społecznej, 
 • Wydział Rozwoju Kadr Regionu, 
 • Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji,
 • Wydział Kontroli EFS.

Zakres obowiązków poszczególnych wydziałów:

 1. Wydział Koordynacji PO KL - realizuje zadania o charakterze ogólnym, wspólne dla wszystkich Priorytetów, takie jak: opracowywanie dokumentów programowych odnoszących się do całego komponentu regionalnego PO KL, prowadzenie działań związanych z sprawozdawczością i refundacją środków oraz ewaluacją, zadania związane z wdrażaniem Priorytetu X PO KL, obsługa organizacyjna prac Podkomitetu Monitorującego PO KL oraz prowadzenie działań promocyjnych i komunikacyjnych itp.  

 2. Cztery wydziały merytoryczne, których zadaniem będzie bezpośrednie wdrażanie poszczególnych Priorytetów:
 • Wydział Wspierania Aktywizacji Zawodowej wdraża Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
 • Wydział Rozwoju  Integracji Społecznej wdraża  Priorytet VII Promocja integracji społecznej,
 • Wydział Rozwoju Kadr Regionu wdraża Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki,
 • Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji wdraża Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.


Do kompetencji wydziałów merytorycznych należy przygotowywanie dokumentów programowych na poziomie Priorytetów, przygotowywanie Planów Działania na dany rok, organizowanie procesu naboru projektów, w tym również przygotowywanie, przeprowadzanie konkursów na realizację projektów, dokonywanie oceny formalnej i merytorycznej proponowanych do realizacji projektów, przygotowywanie umów z Beneficjentami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania, monitorowanie postępów realizacji umów, bieżąca współpraca z Beneficjentami w ramach realizacji projektów, które uzyskały dofinansowanie, prowadzenie rozliczeń finansowych projektów i Działań, przygotowywanie sprawozdań z realizacji wdrażanych Działań itp.

 1. Wydział Kontroli EFS.

Do kompetencji Wydziału należy m.in. prowadzanie kontroli realizowanych projektów współfinansowanych ze środków EFS, składanie sprawozdań i informacji o realizacji i wynikach przeprowadzonych kontroli odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych Beneficjentom oraz prowadzenie postępowania windykacyjnego.

Pracę w/w wydziałów koordynuje Wicedyrektor ds. EFS oraz Dyrektor WUP.

 1. Zadania związane z wdrażaniem PO KL powierzono również Oddziałom Zamiejscowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy, którymi są:
 • Oddział Zamiejscowy w Krośnie, 
  Terenem działania Oddziału Zamiejscowego w Krośnie jest miasto Krosno i powiaty: bieszczadzki, brzozowski, jasielski, krośnieński, leski i sanocki.
 • Oddział Zamiejscowy w Przemyślu,
  Terenem działania Oddziału Zamiejscowego w Przemyślu jest miasto Przemyśl i powiaty: jarosławski, lubaczowski, przemyski i przeworski.
 • Oddział Zamiejscowy w Tarnobrzegu,
  Terenem działania Oddziału Zamiejscowego w Tarnobrzegu jest miasto Tarnobrzeg i powiaty: mielecki, niżański, stalowowolski i tarnobrzeski.

Do zadań oddziałów zamiejscowych należy prowadzenie punktu informacyjnego EFS, przyjmowanie wniosków, oraz prowadzenie weryfikacji wniosków pod kątem zgodności z ogólnymi kryteriami formalnymi. Udział w realizacji działań informacyjno-promocyjnych dotyczących PO KL oraz wykonywanie zadań z zakresu prowadzenia kontroli projektów realizowanych w ramach PO KL.

więcej
Baza projektów PO KL
Priorytet VI
Priorytet VII
Priorytet VIII
Priorytet IX
Rekrutacja w projektach
Baza konkurencyjności
Generator wniosków
Publikacje i prezentacje
Zobacz również
www.wup-rzeszow.pl
www.efs.gov.pl
data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego