strona główna | mapa serwisu | kontakt | wersja graficzna strony


"Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności"
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - Instytucja Pośrednicząca
A A A
menu główne | Wyniki konkursów szukaj
Subskrypcja
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Odwiedziło nas
Łącznie: 34787887 osób
2009-08-19

Ocena dokonana przez Komisję Oceny Projektów stanowi podstawę do ułożenia listy rankingowej czyli listy wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów.

Lista rankingowa zawiera:

  • tytuł projektu,
  • nazwę i adres beneficjenta,
  • liczbę uzyskanych punktów,
  • w przypadku, gdy wniosek został odrzucony - przyczynę odrzucenia wniosku.

W sytuacji kiedy suma wnioskowanych i zaakceptowanych środków finansowych na dofinansowanie projektów przekroczy wysokość środków przeznaczonych przez WUP na dany konkurs, wówczas dofinansowanie otrzymują tylko te wnioski, które uzyskały największą liczbę punktów.

W sytuacji gdy Wnioskodawca, którego projekt został zakwalifikowany do otrzymania dofinansowania z jakichś przyczyn zrezygnuje z realizacji projektu, wówczas projekty z kolejnych pozycji, które uzyskały największą liczbę punktów mogą zostać przyjęte do realizacji. Wysokość kwoty "zwolnionej" przez projektodawcę , który zrezygnował z realizacji projektu doliczana jest do kwoty dostępnej jeszcze do zakontraktowania w ramach konkursu. 
Dofinansowanie może zostać przyznane projektowi z dalszego miejsca listy rankingowej, jeżeli wysokość wnioskowanej kwoty dofinansowania jest nie większa niż 125% kwoty dostępnej jeszcze do zakontraktowania w ramach konkursu (po doliczeniu wysokości "zwolnionej" kwoty).

Listy rankingowe są ogłaszane niezwłocznie po ich zatwierdzeniu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nie rzadziej niż raz na miesiąc podawane są informacje o podpisanych w ramach danego konkursu umowach w postaci Listy zawartych umów.

Lista zawartych umów o dofinansowanie zawiera:

  • tytuł projektu,
  • nazwę i adres beneficjenta,
  • wartość projektu,
  • wartość przyznanego dofinansowania,
  • liczbę uzyskanych punktów,
  • datę zawarcia umowy.

Po podpisaniu ostatniej umowy w ramach danego konkursu ogłaszana jest ostateczna lista zawartych umów o dofinansowanie. Lista ta zawiera zestawienie wszystkich poprzednio opublikowanych informacji o zawartych umowach.

 

 

Opublikował: Renata Chmaj  
Baza projektów PO KL
Priorytet VI
Priorytet VII
Priorytet VIII
Priorytet IX
Rekrutacja w projektach
Baza konkurencyjności
Generator wniosków
Publikacje i prezentacje
Zobacz również
www.wup-rzeszow.pl
www.efs.gov.pl
data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego