strona główna | mapa serwisu | kontakt | wersja graficzna strony


"Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności"
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - Instytucja Pośrednicząca
A A A
menu główne | Promocja projektów szukaj
Subskrypcja
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Odwiedziło nas
Łącznie: 35121110 osób
Plan Komunikacji PO KL
2009-02-05

Plan komunikacji PO KL jest zgodny z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 oraz Strategią komunikacji funduszy europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, która spełnia kryteria Planu komunikacji określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. określającym przepisy wykonawcze do Rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 odnośnie obowiązków informacyjnych i komunikacyjnych stosowanych przez Państwa Członkowskie.

Jest to dokument określający zasady komunikacji w ramach Programu z uwzględnieniem spójnej wizualizacji i przekazu. Wyznacza kierunki komunikacji dla wszystkich instytucji i podmiotów, które z racji pełnionych funkcji lub realizowanych przedsięwzięć mają obowiązek prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w tym zakresie.
 
Stosowanie zasad i rozwiązań przyjętych w tym dokumencie jest obligatoryjne dla wszystkich instytucji zaangażowanych w działania informacyjne i promocyjne Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Europejskiego Funduszu Społecznego.
Integralną częścią Planu komunikacji PO KL są Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które są załącznikiem Planu komunikacji PO KL.
 
WYTYCZNE DOTYCZĄCE OZNACZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
 
Celem Wytycznych jest ustalenie jednolitej interpretacji przepisów europejskich w sprawie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących pomocy udzielanej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w szczególności wynikających z Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, a także Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie informacji i promocji. Wytyczne te dotyczą oznaczania projektów i odnoszą się zarówno do sposobów oznaczania projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jak i wszystkich innych działań związanych z promocją i informowaniem o Programie.
 
JAK OPISYWAĆ I OZNACZAĆ PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EFS W RAMACH PO KL?
 
Obowiązek informowana o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczy wszystkich projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, niezależnie od trybu wyboru projektów, tj. projektów konkursowych, systemowych i indywidualnych, a także wszelkich działań realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu. Beneficjent, którego projekt został wybrany do dofinansowania, jednakże nie została z nim jeszcze podpisana umowa o dofinansowanie projektu może na własną odpowiedzialność podjąć się realizacji projektu. Jednakże zarówno przed jak i po podpisaniu umowy Beneficjent jest zobowiązany do oznaczania projektu zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Za informację o współfinansowaniu, o której mowa w Wytycznych, rozumie się tekst informujący o tym, że projekt, dane działanie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Możliwe jest użycie w informacji o współfinansowaniu nazwy projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Wytyczne określają, w jaki sposób powinny być „oznaczane projekty”. W przypadku EFS dotyczy to przede wszystkim oznaczania pomieszczeń, w których realizowane są projekty (tak, by każdy wchodzący natychmiast to zauważył), oznaczanie sprzętu i wyposażenia zakupionego w ramach projektu, publikacji, materiałów informacyjnych, dokumentów, stanowiska pracy, które jest współfinansowane z EFS. Informacja o współfinansowaniu powinna być także przekazywana w trakcie trwania konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań informacyjnych, targów i innych imprez promocyjnych.
Wytyczne opisują również jak stosować logotypy PO KL i UE w latach 2007-2013.

Poniżej zamieszczamy Plan komunikacji PO KL, Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach PO KL  oraz wszystkie logotypy PO KL i UE obowiązujące w latach 2007-2013 w różnych formatach do pobrania.
 
 
Do pobrania:
Plan komunikacji PO KL 2007-2013 wersja z 31.12.2013 r.
Narodowa Strategia Spójności - Księga Identyfikacji Wizualnej
Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach PO KL wersja z 31.12.2013 r.

Logotypy PO KL:
Logotyp PO KL w szarości
Logotyp PO KL czarno-biały
Logotyp PO KL w kolorze
 
Logotypy UE z podpisem EFS:
Logotyp UE czarno-biały z podpisem EFS z lewej strony
Logotyp UE czarno-biały z podpisem EFS z prawej strony
Logotyp UE czarno-biały z podpisem EFS na dole
Logotyp UE w kolorze z podpisem EFS z lewej strony
Logotyp UE w kolorze z podpisem EFS z prawej strony
Logotyp UE w kolorze z podpisem EFS na dole

 

więcej
Archiwum:
Plan Komunikacji PO KL 08/08/21
Plan Komunikacji PO KL 09/01/14
Baza projektów PO KL
Priorytet VI
Priorytet VII
Priorytet VIII
Priorytet IX
Rekrutacja w projektach
Baza konkurencyjności
Generator wniosków
Publikacje i prezentacje
Zobacz również
www.wup-rzeszow.pl
www.efs.gov.pl
data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego