strona główna | mapa serwisu | kontakt | wersja graficzna strony


"Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności"
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - Instytucja Pośrednicząca
A A A
menu główne | Wyjaśnienia i interpretacje szukaj
Subskrypcja
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Odwiedziło nas
Łącznie: 22857947 osób
Ocena projektów z zastosowaniem stawek jednostkowych i kwot ryczałtowych – stanowisko IZ
2013-01-29
W związku z licznymi wątpliwościami, dotyczącymi oceny projektów z zastosowaniem uproszczonych metod rozliczania wydatków (stawki jednostkowe, kwoty ryczałtowe), w szczególności w ramach Poddziałania 9.6.2, Instytucja Zarządzająca wystosowała pisma dotyczące konieczności weryfikacji wysokości i ...więcej
Aktualizacja indeksacji stawek jednostkowych w ramach Programu Kapitał Ludzki
2012-12-31
Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki (PO KL) Instytucja Zarządzająca Programem przeprowadza aktualizację stawek jednostkowych dla szkoleń językowych i komputerowych. Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki przeprowadza aktualizację stawek ...więcej
Zwroty dotacji celowej niewydatkowanej w 2012 roku
2012-12-21
W związku ze zbliżającym się końcem roku budżetowego 2012, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przypomina, że zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki niewydatkowana w 2012 roku kwota dotacji celowej podlega zwrotowi na rachunek bankowy Instytucji ...więcej
Komunikat w sprawie indeksacji stawek szkoleniowych
2012-12-07
Wojewódzki Urząd Pracy informuje, iż Instytucja Zarządzająca PO KL zaktualizowała stawki jednostkowe dla szkoleń językowych realizowanych w ramach projektów PO KL. Jednocześnie informujemy, iż stawki jednostkowe dla szkoleń komputerowych nie uległy zmianie. Informacje na w/w temat zostały zawarte w piśmie ...więcej
Wyjaśnienia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczące kryterium dostępu dla szkoleń językowych w ramach Poddziałania 9.6.2
2012-12-05
W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi spełniania kryterium dostępu dla projektów przewidujących wsparcie w postaci szkoleń językowych w ramach konkursu 39/POKL/9.6.2/2012 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opracowało wyjaśnienia odnośnie ww. wątpliwości w piśmie nr DZF-I-82203-94-BW/12 z dnia 3 grudnia ...więcej
Uruchomiono usługę Help Desk dla użytkowników systemu PEFS 2007
2012-12-04
Instytucja Zarządzająca PO KL podpisała z firmą S&T Services Polska umowę na świadczenie usług wsparcia technicznego (Help Desk) dla użytkowników systemu PEFS 2007. Usługa będzie świadczona w okresie od dnia 3 grudnia 2012 r. do dnia 3 lipca 2013 r.   Problemy związane z działaniem systemu PEFS 2007 ...więcej
Wyjaśnienia Instytucji Zarządzającej PO KL dotyczące stosowania uproszczonych metod rozliczania kosztów bezpośrednich w projektach PO KL
2012-11-28
W związku z licznymi wątpliwościami w zakresie stosowania uproszczonych metod rozliczania kosztów bezpośrednich w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Instytucja Zarządzająca PO KL opracowała wyjaśnienia odnośnie ww. wątpliwości. Do pobrania: Wyjaśnienia Ministerstwa ...więcej
Oświadczenie o niekaralności karą zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy o finansach publicznych
2012-09-03
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie za pismem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 23 sierpnia 2012 r. informuje, iż z dniem 21 lipca 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z ...więcej
Odzyskiwanie środków od uczestników projektów PUP w Działaniu 6.2 PO KL
2012-08-02
W nawiązaniu do wyjaśnień Instytucji Zarządzającej PO KL (IZ PO KL), Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przedstawia wyjaśnienie dotyczące odzyskiwania środków od uczestników projektów powiatowych urzędów pracy (PUP) realizujących projekty w ramach Działania 6.2 PO KL.   ...więcej
Wyjaśnienia Instytucji Pośredniczącej dotyczące ogłoszonego konkursu 23/POKL/7.2.1/2012
2012-07-06
W związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez Projektodawców odnośnie sposobu opracowywania założeń projektów składanych w konkursie nr 23/POKL/7.2.1/2012 w zakresie obligatoryjnego kryterium dostępu, dotyczącego typu operacji nr 2: staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u ...więcej
 · 1 · [2] · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 
Archiwum:
Grupy docelowe projektów realizowanych w ramach Poddziałania 7.2.1 08/09/26
Formy, wysokość i termin obowiązywania zabezpieczeń w PO KL 08/08/28
Zalecenia w zakresie prawidłowości wdrażania Poddziałania 8.1.2 PO KL 08/08/28
Zalecenia dla beneficjentów funduszy UE 08/09/26
Wyjaśnienia dotyczące wdrażania Poddziałania 8.1.2 08/09/26
Wzór deklaracji wekslowej 08/10/09
Wyjaśnienia dotyczące formy zabezpieczeń projektu - Działanie 6.2 PO KL 08/10/15
Zmiany w systemie sprawozdawczości 08/10/15
Formularz PEFS ZPORR 08/10/15
Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 08/10/15
Zmodyfikowane wyjaśnienia dotyczące jednej z grup docelowych projektów realizowanych w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL, tj.: osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi 08/11/18
Typy projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL - wyjaśnienia 08/12/02
Umieszczanie środków przekazanych w ramach zaliczek na lokatach bankowych 09/08/03
Wyjaśnienia Instytucji Pośredniczącej (Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie) dotyczące Poddziałania 6.1.1 PO KL 10/05/17
Rachunki bankowe na zwroty środków w ramach PO KL 10/09/07
Baza projektów PO KL
Priorytet VI
Priorytet VII
Priorytet VIII
Priorytet IX
Rekrutacja w projektach
Baza konkurencyjności
Generator wniosków
Publikacje i prezentacje
Zobacz również
www.wup-rzeszow.pl
www.efs.gov.pl
data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego