strona główna | mapa serwisu | kontakt | wersja graficzna strony


"Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności"
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - Instytucja Pośrednicząca
A A A
menu główne | Wyjaśnienia i interpretacje szukaj
Subskrypcja
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Odwiedziło nas
Łącznie: 22470470 osób
Kwalifikowalność podatku VAT od usług szkoleniowych w projektach PO KL
2012-07-06
W nawiązaniu do informacji zamieszczonej w dniu 10 kwietnia br. na stronie internetowej WUP w Rzeszowie dotyczącej kwalifikowalności podatku VAT od usług szkoleniowych w projektach PO KL w zakresie usług kształcenia zawodowego i przekwalifikowania, informujemy iż przedmiotowa interpretacja obowiązuje do wszystkich ...więcej
Odzyskiwanie podatku VAT przez osoby, które podjęły działalność gospodarczą w ramach Poddziałania 6.1.3
2012-06-27
Instytucja Zarządzająca PO KL przygotowała – w piśmie o sygn. DZF-IV-82252-291-MCh/12 – wyjaśnienia dotyczące odzyskiwania podatku VAT odnoszącego się do projektów realizowanych w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich.   Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki ...więcej
Koszty osobowe a koszty pośrednie projektu PO KL
2012-06-27
Wojewódzki Urząd Pracy informuje, iż w piśmie o sygn. DZF-IV-82252-326-RP/12 Instytucja Zarządzająca PO KL zajęła stanowisko dotyczące wykazywania kosztów osobowych w kosztach pośrednich projektu PO KL.   Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków PO KL koszty pośrednie stanowią ...więcej
Interpretacja IZ w sprawie zapisów Instrukcji wypełniania Formularza PEFS 2007.
2012-05-30
W związku z pismem nr DZF-VIII-0481-26-Aso/12 z dnia 25 maja 2012 r. wystosowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przekazuje stanowisko Instytucji Zarządzającej dot. interpretacji zapisów Instrukcji wypełniania Formularza PEFS 2007. W sierpniu 2011 roku opublikowana ...więcej
Wyjaśnienia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczące kwalifikowalności podatku VAT od usług szkoleniowych w projektach PO KL
2012-04-10
W nawiązaniu do pisma Ministerstwa Rozwoju Regionalnego – Instytucji Zarządzającej PO KL (IZ PO KL) z dnia 6 marca 2012 r. Wojewódzki Urząd Pracy informuje, iż zdaniem IZ PO KL, wszystkie szkolenia w ramach PO KL powinny stanowić usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i powinny być ...więcej
Wyjaśnienie pojęcia „instrumenty wsparcia” zawartego w kryterium dostępu w konkursach nr 17/POKL/6.1.1/2012, 18/POKL/6.1.1/2012 i 19/POKL/6.1.1/2012
2012-03-26
Wyjaśnienie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie – Instytucji Pośredniczącej PO KL, dot. interpretacji pojęcia „instrumenty wsparcia” zawartego w kryterium dostępu w konkursach nr 17/POKL/6.1.1/2012, 18/POKL/6.1.1/2012 i 19/POKL/6.1.1/2012 o treści: Projekt zapewni kompleksowe wsparcie poprzez ...więcej
Kwalifikowalność wydatków projektu w przypadku niezamieszczenia przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia informacji o kursie walut
2012-02-27
W związku z wątpliwościami w zakresie kwalifikowania przypadków niezamieszczania przez zamawiających w treści ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ informacji dotyczącej kursu walut, wg którego powinny być przeliczane informacje finansowe przedstawiane przez oferentów zagranicznych w ramach prowadzonych ...więcej
Informacja w sprawie planowanego konkursu w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej
2012-02-21
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zamierza ogłosić w I kwartale 2012 roku konkurs zamknięty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej obejmujący następujące typy projektów:   ...więcej
Wyjaśnienia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczące ponoszenia kosztów osobowych w ramach kosztów pośrednich
2012-02-17
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przedstawia wyjaśnienia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego - Instytucji Zarządzającej PO KL -  w zakresie ponoszenia kosztów osobowych w ramach kosztów pośrednich PO KL niezbędne dla przygotowania oraz realizacji projektów. Załączone wyjaśnienia zostaną ...więcej
Zasady udzielania wsparcia na zakładanie spółdzielni socjalnych w ramach Poddziałania 7.2.2
2012-02-06
Wojewódzki Urząd Pracy informuje, iż Instytucja Zarządzająca opracowała dokument pt. „Ogólne zasady udzielania wsparcia na zakładanie, przystępowanie, zatrudnianie w spółdzielniach socjalnych w ramach Poddziałania 7.2.2 PO KL Wsparcie ekonomii społecznej”.   Do pobrania: Ogólne ...więcej
 · 1 · 2 · [3] · 4 · 5 · 6 · 7 · 
Archiwum:
Grupy docelowe projektów realizowanych w ramach Poddziałania 7.2.1 08/09/26
Formy, wysokość i termin obowiązywania zabezpieczeń w PO KL 08/08/28
Zalecenia w zakresie prawidłowości wdrażania Poddziałania 8.1.2 PO KL 08/08/28
Zalecenia dla beneficjentów funduszy UE 08/09/26
Wyjaśnienia dotyczące wdrażania Poddziałania 8.1.2 08/09/26
Wzór deklaracji wekslowej 08/10/09
Wyjaśnienia dotyczące formy zabezpieczeń projektu - Działanie 6.2 PO KL 08/10/15
Zmiany w systemie sprawozdawczości 08/10/15
Formularz PEFS ZPORR 08/10/15
Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 08/10/15
Zmodyfikowane wyjaśnienia dotyczące jednej z grup docelowych projektów realizowanych w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL, tj.: osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi 08/11/18
Typy projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL - wyjaśnienia 08/12/02
Umieszczanie środków przekazanych w ramach zaliczek na lokatach bankowych 09/08/03
Wyjaśnienia Instytucji Pośredniczącej (Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie) dotyczące Poddziałania 6.1.1 PO KL 10/05/17
Rachunki bankowe na zwroty środków w ramach PO KL 10/09/07
Baza projektów PO KL
Priorytet VI
Priorytet VII
Priorytet VIII
Priorytet IX
Rekrutacja w projektach
Baza konkurencyjności
Generator wniosków
Publikacje i prezentacje
Zobacz również
www.wup-rzeszow.pl
www.efs.gov.pl
data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego