strona główna | mapa serwisu | kontakt | wersja graficzna strony


"Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności"
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - Instytucja Pośrednicząca
A A A
menu główne | Wyjaśnienia i interpretacje szukaj
Subskrypcja
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Odwiedziło nas
Łącznie: 22470099 osób
Zalecenia Instytucji Zarządzającej w zakresie realizacji typu operacji nr 3 w Poddziałaniu 7.2.2
2012-02-06
Wojewódzki Urząd Pracy informuje, iż Instytucja Zarządzająca opracowała zalecenia w zakresie realizacji typu operacji nr 3 – działania prowadzące do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania instytucji wspierających ekonomię społeczną oraz spółdzielni socjalnych w ...więcej
Wytyczne dotyczące realizacji projektów w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
2012-01-31
Wojewódzki Urząd Pracy opracował Wytyczne, które są dokumentem doprecyzowującym kwestie związane z problematyką przygotowania i realizacji projektów w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy i obowiązują w odniesieniu do projektów ...więcej
Wyjaśnienia IZ dotyczące stosowania Prawa zamówień publicznych w projektach systemowych w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL
2011-12-27
W oparciu o informacje zawarte w wystosowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego piśmie nr DZF-X-82244(1)-42-MKa/11/162096 z dnia 8 grudnia 2011 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przekazuje stanowisko Instytucji Zarządzającej PO KL w zakresie ustalania wartości zamówień publicznych zgodnie z ...więcej
Zwroty dotacji celowej niewydatkowanej w 2011 roku
2011-12-14
W związku ze zbliżającym się końcem roku budżetowego 2011, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przypomina, że zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki niewydatkowana w 2011 roku kwota dotacji celowej podlega zwrotowi na rachunek bankowy Instytucji ...więcej
Wyjaśnienia dotyczące stosowania definicji cross-financingu podczas zakupu pomocy dydaktycznych
2011-12-09
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że zgodnie z interpretacją Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki wyrażonym w piśmie o sygnaturze DZF-IV-82252-631-MU/11 z dnia 17 listopada 2011 r., zakup oraz leasing sprzętu rozumianego jako środki trwałe, z wyłączeniem pojazdów i mebli, ...więcej
Zasady udzielania wsparcia na zakładanie i przystępowanie do spółdzielni socjalnych w ramach Poddziałania 7.2.2 PO KL Wsparcie ekonomii społecznej
2011-11-10
Instytucja Zarządzająca PO KL opracowała Ogólne zasady udzielania wsparcia na zakładanie i przystępowanie do spółdzielni socjalnych w ramach Poddziałania 7.2.2 PO KL Wsparcie ekonomii społecznej.   Zasady mają na celu zapewnienie trwałości i operacyjności realizowanych przedsięwzięć z zakresu ...więcej
Udzielenie niepublicznej szkole pomocy publicznej - wyjaśnienia
2011-10-12
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta opracował wyjaśnienia związane z wątpliwościami dotyczącymi udzielenia niepublicznej szkole pomocy publicznej przeznaczonej na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Do pobrania: Wyjaśnienia UOKiK  więcej
Zmiana stanowiska MPiPS w zakresie pozbawiania bezrobotnych z prawem do zasiłku statusu osoby bezrobotnej
2011-09-14
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, iż MPiPS zmieniło stanowisko w zakresie automatycznego pozbawiania bezrobotnych z prawem do zasiłku statusu osoby bezrobotnej ze względu na posiadanie tytułu ubezpieczenia związanego ze skierowaniem na szkolenie/staż/przygotowanie zawodowe dorosłych przez inny podmiot niż ...więcej
Wyjaśnienia IZ dot. kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach projektów PO KL
2011-07-13
Informacje zawarte poniżej stanowią zestaw pytań i odpowiedzi w zakresie kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach projektów PO KL. Są to ogólne interpretacje Instytucji Zarządzającej PO KL, które nie uwzględniają specyficznych uwarunkowań poszczególnych projektów realizowanych ...więcej
Trwałość projektu PO KL
2011-07-06
Zgodnie z Zasadami finansowania z dnia 1 stycznia 2011 r. Beneficjent jest zobowiązany do zachowania trwałości projektu, o której mowa w art. 57 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego ...więcej
 · 1 · 2 · 3 · [4] · 5 · 6 · 7 · 
Archiwum:
Grupy docelowe projektów realizowanych w ramach Poddziałania 7.2.1 08/09/26
Formy, wysokość i termin obowiązywania zabezpieczeń w PO KL 08/08/28
Zalecenia w zakresie prawidłowości wdrażania Poddziałania 8.1.2 PO KL 08/08/28
Zalecenia dla beneficjentów funduszy UE 08/09/26
Wyjaśnienia dotyczące wdrażania Poddziałania 8.1.2 08/09/26
Wzór deklaracji wekslowej 08/10/09
Wyjaśnienia dotyczące formy zabezpieczeń projektu - Działanie 6.2 PO KL 08/10/15
Zmiany w systemie sprawozdawczości 08/10/15
Formularz PEFS ZPORR 08/10/15
Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 08/10/15
Zmodyfikowane wyjaśnienia dotyczące jednej z grup docelowych projektów realizowanych w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL, tj.: osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi 08/11/18
Typy projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL - wyjaśnienia 08/12/02
Umieszczanie środków przekazanych w ramach zaliczek na lokatach bankowych 09/08/03
Wyjaśnienia Instytucji Pośredniczącej (Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie) dotyczące Poddziałania 6.1.1 PO KL 10/05/17
Rachunki bankowe na zwroty środków w ramach PO KL 10/09/07
Baza projektów PO KL
Priorytet VI
Priorytet VII
Priorytet VIII
Priorytet IX
Rekrutacja w projektach
Baza konkurencyjności
Generator wniosków
Publikacje i prezentacje
Zobacz również
www.wup-rzeszow.pl
www.efs.gov.pl
data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego