strona główna | mapa serwisu | kontakt | wersja graficzna strony


"Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności"
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - Instytucja Pośrednicząca
A A A
menu główne | Wyjaśnienia i interpretacje szukaj
Subskrypcja
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Odwiedziło nas
Łącznie: 22858031 osób
Efektywność zatrudnieniowa a pomoc publiczna
2011-05-23
Instytucja Zarządzająca po konsultacjach z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów wypracowała stanowisko w kwestii wystąpienia pomocy publicznej w projektach zakładających spełnienie kryterium efektywności zatrudnieniowej, tj. uzyskanie zatrudnienia przez określony procent uczestników projektu, którzy ...więcej
UWAGA zmiana rachunków bankowych na zwroty środków w ramach PO KL
2011-05-16
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, iż od 1 czerwca 2011 r. obsługę rachunków bankowych IP będzie prowadził Bank BPS.   W związku z powyższym od dnia 1 czerwca 2011 r. wszystkie podlegające zwrotowi kwoty należne z dotacji rozwojowej, dotacji celowej, płatności ze środków ...więcej
Komunikat o wyłączeniu stosowania fragmentu Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL z 1 stycznia 2011 r.
2011-05-16
Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki poinformowała, iż w związku z wejściem w życie 27 kwietnia 2011 r. aktualizacji Wytycznych w zakresie wymogów, jakie powinny spełniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych, dla konkursów ogłaszanych od dnia 20 grudnia 2008 r. z dnia 12 ...więcej
Wyjaśnienia dotyczące angażowania do realizacji usług osób fizycznych w kontekście przestrzegania zasady konkurencyjności
2011-04-06
Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, Beneficjent zobowiązany jest do wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców (o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia) oraz ...więcej
Wyjaśnienia dotyczące kwalifikowalności wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w projektach PO KL
2011-04-06
Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Instytucja Zarządzająca opracowały wyjaśnienia odnośnie kwalifikowalności wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w projektach PO KL. Do pobrania: Stanowisko MEN Stanowisko IZ  więcej
Stanowisko MF w kwestii zachowania środków na rachunkach beneficjentów na przełomie lat budżetowych
2010-12-28
Ministerstwo Finansów wydało interpretację na temat zachowania środków na rachunkach beneficjentów realizujących projekty finansowane ze środków europejskich na przełomie lat budżetowych.   Treść interpretacji (sygn. pisma IP3/032/GDH/PHMJ 7531/10):   „Należy podkreślić, że ...więcej
Zwroty dotacji celowej niewydatkowanej w 2010 roku
2010-11-16
W związku ze zbliżającym się końcem roku budżetowego 2010, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przypomina, że zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki niewydatkowana w 2010 roku kwota dotacji celowej podlega zwrotowi na rachunek bankowy Instytucji ...więcej
Wyjaśnienia dotyczące możliwości wnoszenia wkładu niepieniężnego poprzez wynagrodzenia nauczycieli szkolących się w dni wolne od pracy
2010-10-06
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że zgodnie z interpretacją Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki wyrażonym w piśmie o sygnaturze DZF-IV-82252-382-MU/10 z dnia 8 lipca 2010 r., w przypadku wnoszenia wkładu własnego do projektów w formie dodatków lub wynagrodzeń ...więcej
Wyjaśnienia dotyczące interpretacji formy wsparcia w ramach Działania 9.5 PO KL
2010-09-21
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki wyrażonym w piśmie o sygnaturze DZF-I-82203-34-MG/10 z dnia 13 września 2010 r., typ projektu w ramach Działania 9.5 PO KL – działania o charakterze informacyjnym, promocyjnym, ...więcej
Wyjaśnienia dotyczące możliwości wnoszenia wkładu pochodzącego z budżetu JST przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych
2010-09-21
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki w piśmie o sygnaturze DZF-IV-82252-477-MU/10 z dnia 2 września 2010 r. odniosła się do możliwości wnoszenia wkładu własnego pochodzącego z budżetów JST poprzez ujęcie wydatków ...więcej
 · 2 · 3 · 4 · [5] · 6 · 7 · 8 · 
Archiwum:
Grupy docelowe projektów realizowanych w ramach Poddziałania 7.2.1 08/09/26
Formy, wysokość i termin obowiązywania zabezpieczeń w PO KL 08/08/28
Zalecenia w zakresie prawidłowości wdrażania Poddziałania 8.1.2 PO KL 08/08/28
Zalecenia dla beneficjentów funduszy UE 08/09/26
Wyjaśnienia dotyczące wdrażania Poddziałania 8.1.2 08/09/26
Wzór deklaracji wekslowej 08/10/09
Wyjaśnienia dotyczące formy zabezpieczeń projektu - Działanie 6.2 PO KL 08/10/15
Zmiany w systemie sprawozdawczości 08/10/15
Formularz PEFS ZPORR 08/10/15
Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 08/10/15
Zmodyfikowane wyjaśnienia dotyczące jednej z grup docelowych projektów realizowanych w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL, tj.: osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi 08/11/18
Typy projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL - wyjaśnienia 08/12/02
Umieszczanie środków przekazanych w ramach zaliczek na lokatach bankowych 09/08/03
Wyjaśnienia Instytucji Pośredniczącej (Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie) dotyczące Poddziałania 6.1.1 PO KL 10/05/17
Rachunki bankowe na zwroty środków w ramach PO KL 10/09/07
Baza projektów PO KL
Priorytet VI
Priorytet VII
Priorytet VIII
Priorytet IX
Rekrutacja w projektach
Baza konkurencyjności
Generator wniosków
Publikacje i prezentacje
Zobacz również
www.wup-rzeszow.pl
www.efs.gov.pl
data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego