strona główna | mapa serwisu | kontakt | wersja graficzna strony


"Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności"
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - Instytucja Pośrednicząca
A A A
menu główne | Wyjaśnienia i interpretacje szukaj
Subskrypcja
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Odwiedziło nas
Łącznie: 22857953 osób
Zmodyfikowane wyjaśnienia Instytucji Pośredniczącej (WUP w Rzeszowie) dotyczące Poddziałania 6.1.1
2010-07-27
Wojewódzki Urząd Pracy informuje, iż zmodyfikowane zostały Wyjaśnienia Instytucji Pośredniczącej (WUP w Rzeszowie) dotyczące Poddziałania 6.1.1. Wprowadzona zmiana dotyczy wieku osób, które należy wyłączyć ze wsparcia w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez ...więcej
PEFS 2007 – wzory dokumentów
2010-07-12
Z uwagi na fakt, iż Beneficjenci są umocowani do przetwarzania danych osobowych uczestników projektów realizowanych w ramach PO KL powinni oni posiadać dokumenty zapewniające bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych tj. Politykę Bezpieczeństwa oraz Instrukcję Zarządzania PEFS 2007. Wymóg ten wynika ...więcej
Wyjaśnienia dotyczące dokonywania zwrotów środków
2010-06-25
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki wyrażonym w piśmie o sygnaturze DZF-IX-82258-9-JO/10 z dnia 22 czerwca 2010 r., środki podlegające zwrotowi w ramach projektu PO KL, powinny być w całości zwracane na rachunek ...więcej
Wyjaśnienia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczące stosowania przez Beneficjentów PO KL zasady konkurencyjności
2010-05-17
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczącym stosowania zasady konkurencyjności wyrażonym w piśmie z dnia 29 kwietnia 2010 r. o sygnaturze DZF-IV-82252-230-IK/10 informuje, iż w myśl Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL wydatki w ...więcej
Wytyczne Instytucji Pośredniczącej w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych w projektach PO KL
2010-05-17
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, iż zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO KL Instytucja Pośrednicząca w imieniu Instytucji Zarządzającej umocowuje Beneficjenta do powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom wykonującym zadania związane z udzieleniem wsparcia i realizacją ...więcej
Stanowisko Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczące zasad sporządzania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej
2010-05-17
Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrażonym pismem z dnia 16 kwietnia 2010 r. Wojewódzki Urząd Pracy informuje, iż do sporządzania i przedstawiania Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej zobowiązane są podmioty ...więcej
Wyjaśnienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie podlegania składkom na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz wypadkowe z tytułu świadczeń wypłacanych uczestnikom projektów PO KL
2010-04-13
Wojewódzki Urząd Pracy w ślad za pismem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, sygnatura pisma DZF-IV-82252-9-IK/10  z dnia 9 kwietnia 2010 r.,  oraz pismem sygnatura pisma DZF–IV-82252-9-IK/10 z dnia 6 stycznia 2010 r., przekazuje wyjaśnienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie podlegania składkom na ...więcej
Informacja dla beneficjentów należących do sektora finansów publicznych
2010-03-22
Wojewódzki Urząd Pracy informuje, iż dniu 12 marca 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. ...więcej
Aktualizacja FAQ dotyczącego zasady równości szans płci
2010-02-15
Wojewódzki Urząd Pracy informuje, iż Instytucja Zarządzająca zaktualizowała dokument FAQ dotyczący zasady równości szans płci. Aktualizacja wynikła ze zmian dotyczących standardu minimum dokonanych w ramach Zasad wyboru projektów Programu Kapitał Ludzki obowiązujących od 1 stycznia 2010 r. Dokument ...więcej
Stanowisko Instytucji Zarządzającej PO KL w sprawie kosztów zarządzania w projektach PO KL
2010-02-04
W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku zmienionych Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)  oraz  Zasad finansowania PO KL – Wojewódzki Urząd Pracy przedstawia stanowisko Instytucji Zarządzającej PO KL (wyrażone w ...więcej
 · 3 · 4 · 5 · [6] · 7 · 8 · 9 · 
Archiwum:
Grupy docelowe projektów realizowanych w ramach Poddziałania 7.2.1 08/09/26
Formy, wysokość i termin obowiązywania zabezpieczeń w PO KL 08/08/28
Zalecenia w zakresie prawidłowości wdrażania Poddziałania 8.1.2 PO KL 08/08/28
Zalecenia dla beneficjentów funduszy UE 08/09/26
Wyjaśnienia dotyczące wdrażania Poddziałania 8.1.2 08/09/26
Wzór deklaracji wekslowej 08/10/09
Wyjaśnienia dotyczące formy zabezpieczeń projektu - Działanie 6.2 PO KL 08/10/15
Zmiany w systemie sprawozdawczości 08/10/15
Formularz PEFS ZPORR 08/10/15
Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 08/10/15
Zmodyfikowane wyjaśnienia dotyczące jednej z grup docelowych projektów realizowanych w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL, tj.: osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi 08/11/18
Typy projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL - wyjaśnienia 08/12/02
Umieszczanie środków przekazanych w ramach zaliczek na lokatach bankowych 09/08/03
Wyjaśnienia Instytucji Pośredniczącej (Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie) dotyczące Poddziałania 6.1.1 PO KL 10/05/17
Rachunki bankowe na zwroty środków w ramach PO KL 10/09/07
Baza projektów PO KL
Priorytet VI
Priorytet VII
Priorytet VIII
Priorytet IX
Rekrutacja w projektach
Baza konkurencyjności
Generator wniosków
Publikacje i prezentacje
Zobacz również
www.wup-rzeszow.pl
www.efs.gov.pl
data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego