strona główna | mapa serwisu | kontakt | wersja graficzna strony


"Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności"
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - Instytucja Pośrednicząca
A A A
menu główne | Wyjaśnienia i interpretacje szukaj
Subskrypcja
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Odwiedziło nas
Łącznie: 22858572 osób
Wyjaśnienia w zakresie podlegania składkom na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz wypadkowe z tytułu świadczeń wypłacanych uczestnikom projektów
2010-01-18
Wojewódzki Urząd Pracy w ślad za pismem Instytucji Zarządzającej PO KL, sygnatura pisma DZF-IV-82252-9-IK/10  z dnia 6 stycznia 2010 r. informuje, iż Zakład Ubezpieczeń Społecznych opracował wyjaśnienia w zakresie podlegania składkom na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz wypadkowe z tytułu świadczeń ...więcej
Komunikat Instytucji Zarządzającej Programem Kapitał Ludzki w sprawie nowej ustawy o finansach publicznych
2009-12-29
Wojewódzki Urząd Pracy informuje, iż IZ PO KL opracowała komunikat nt. nowej ustawy o finansach publicznych: "1 stycznia 2010 r. wchodzi w życie ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240). Ustawa wprowadza szereg zmian w zakresie finansowania programów operacyjnych, w tym ...więcej
Zalecenia dotyczące stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych
2009-11-30
Wojewódzki Urząd Pracy prezentuje Zalecenia Ministra Rozwoju Regionalnego oraz Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczących stosowania "klauzul społecznych w zamówieniach publicznych". Do pobrania: Zalecenia Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczące stosowania klauzul społecznych w ...więcej
Stanowisko IZ PO KL w/s środków niewygasających z upływem 2009 roku
2009-11-19
Wojewódzki Urząd Pracy w ślad za pismem Instytucji Zarządzającej PO KL, sygnatura pisma DZF-IV-8060-181-ER/09 z dnia 18 listopada 2009 r. informuje, iż Ministerstwo Finansów nie planuje w roku bieżącym wydania rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem ...więcej
Gadżety a promocja PO KL
2009-10-28
WUP w Rzeszowie informuje, iż Instytucja Zarządzająca PO KL zajęła stanowisko w kwestii materiałów informacyjno-promocyjnych w postaci gadżetów. Projektodawcy decydujący się na produkcję gadżetów promocyjnych powinni kierować się w szczególności racjonalnością wydatków i relacją ...więcej
Zasady przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
2009-10-02
Wojewódzki Urząd Pracy informuje, iż Instytucja zarządzająca opracowała Zasady dotyczące przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem dokumentu jest zagwarantowanie wprowadzenia mechanizmów, ...więcej
Zasady wypłacania wsparcia pomostowego dla osób niepełnosprawnych
2009-09-23
Na podstawie pisma z dnia 17 sierpnia b.r., syg. DZF-I-9220-1573-PM/09 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że Instytucja Zarządzająca PO KL przedstawiła stanowisko odnośnie zasad wypłacania wsparcia pomostowego dla osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą w ramach Działania 6.2 ...więcej
Obowiązek archiwizacji dokumentacji projektu realizowanego w ramach PO KL
2009-08-28
Instytucja Koordynująca Strategiczne Ramy Odniesienia zajęła stanowisko odnośnie obowiązku archiwizacji dokumentacji projektów realizowanych w ramach PO KL. Znalazło się ono w piśmie wystosowanym przez Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, nr syg. ...więcej
Formy, wysokość i termin obowiązywania zabezpieczeń w PO KL
2009-08-19
Wojewódzki Urząd Pracy informuje, iż w związku z wejściem w życie Rozporządzenia zmieniającego Rozporządzenie w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz. U. nr 114 poz. 954) zmianie ulega forma zabezpieczenia realizacji projektów dla umów podpisywanych po 20 lipca ...więcej
Zakaz umieszczania środków przeznaczonych na realizację projektu PO KL na lokatach bankowych
2009-08-06
Kwoty przekazywane w ramach zaliczek na poczet przyszłych płatności w ramach PO KL powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem zapisanym w umowie o dofinansowanie projektu oraz być przekazywane w wysokości niezbędnej do dofinansowania bieżących płatności beneficjenta związanych z realizacją projektu. Umieszczanie ...więcej
 · 4 · 5 · 6 · [7] · 8 · 9 · 10 · 
Archiwum:
Grupy docelowe projektów realizowanych w ramach Poddziałania 7.2.1 08/09/26
Formy, wysokość i termin obowiązywania zabezpieczeń w PO KL 08/08/28
Zalecenia w zakresie prawidłowości wdrażania Poddziałania 8.1.2 PO KL 08/08/28
Zalecenia dla beneficjentów funduszy UE 08/09/26
Wyjaśnienia dotyczące wdrażania Poddziałania 8.1.2 08/09/26
Wzór deklaracji wekslowej 08/10/09
Wyjaśnienia dotyczące formy zabezpieczeń projektu - Działanie 6.2 PO KL 08/10/15
Zmiany w systemie sprawozdawczości 08/10/15
Formularz PEFS ZPORR 08/10/15
Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 08/10/15
Zmodyfikowane wyjaśnienia dotyczące jednej z grup docelowych projektów realizowanych w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL, tj.: osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi 08/11/18
Typy projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL - wyjaśnienia 08/12/02
Umieszczanie środków przekazanych w ramach zaliczek na lokatach bankowych 09/08/03
Wyjaśnienia Instytucji Pośredniczącej (Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie) dotyczące Poddziałania 6.1.1 PO KL 10/05/17
Rachunki bankowe na zwroty środków w ramach PO KL 10/09/07
Baza projektów PO KL
Priorytet VI
Priorytet VII
Priorytet VIII
Priorytet IX
Rekrutacja w projektach
Baza konkurencyjności
Generator wniosków
Publikacje i prezentacje
Zobacz również
www.wup-rzeszow.pl
www.efs.gov.pl
data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego