strona główna | mapa serwisu | kontakt | wersja graficzna strony


"Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności"
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - Instytucja Pośrednicząca
A A A
menu główne | Wyjaśnienia i interpretacje szukaj
Subskrypcja
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Odwiedziło nas
Łącznie: 22142821 osób
Kwalifikowalność wydatków projektu w przypadku niezamieszczenia przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia informacji o kursie walut
2012-02-27
W związku z wątpliwościami w zakresie kwalifikowania przypadków niezamieszczania przez zamawiających w treści ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ informacji dotyczącej kursu walut, wg którego powinny być przeliczane informacje finansowe przedstawiane przez oferentów zagranicznych w ramach prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przedstawia opinię Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wyrażoną w przedmiotowej sprawie.
 
W świetle przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Prezes UZP poinformował, iż „zaniechanie zamieszczenia (…) kursu walut nie może być podstawą stwierdzenia nieprawidłowości działania zamawiającego i naruszenia przepisów ustawy PZP”. Kwestie dotyczące kursu walut nie zostały bowiem uregulowane w treści ustawy PZP ani opracowanych do niej aktów wykonawczych. Podmiotem realizującym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego można jedynie zalecić uwzględnienie w treści ogłoszeń oraz SIWZ informacji na ten temat, co w efekcie powinno przyczynić się do prawidłowej oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniach.
 
Nie ma więc podstaw do obciążania kosztami korekt finansowych Beneficjentów, którzy w ramach realizowanych postępowań nie informowali potencjalnych oferentów o kursie walut, który powinien być przez tych oferentów stosowany w celu przeliczania informacji finansowych.
 
Opublikował: Renata Chmaj  
Baza projektów PO KL
Priorytet VI
Priorytet VII
Priorytet VIII
Priorytet IX
Rekrutacja w projektach
Baza konkurencyjności
Generator wniosków
Publikacje i prezentacje
Zobacz również
www.wup-rzeszow.pl
www.efs.gov.pl
data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego