strona główna | mapa serwisu | kontakt | wersja graficzna strony


"Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności"
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - Instytucja Pośrednicząca
A A A
menu główne | Wyjaśnienia i interpretacje szukaj
Subskrypcja
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Odwiedziło nas
Łącznie: 22142654 osób
Wyjaśnienia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczące kwalifikowalności podatku VAT od usług szkoleniowych w projektach PO KL
2012-04-10
W nawiązaniu do pisma Ministerstwa Rozwoju Regionalnego – Instytucji Zarządzającej PO KL (IZ PO KL) z dnia 6 marca 2012 r. Wojewódzki Urząd Pracy informuje, iż zdaniem IZ PO KL, wszystkie szkolenia w ramach PO KL powinny stanowić usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i powinny być zwolnione z podatku VAT, o ile są finansowane w co najmniej 70 % ze środków publicznych.
 
W związku z powyższym podatek VAT od ww. usług finansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych w ramach PO KL powinien być uznany za niekwalifikowany, chyba że beneficjent posiada indywidualną interpretację Ministerstwa Finansów stwierdzającą prawidłowość rozliczenia podatku VAT w danej sytuacji.
 
Jednocześnie zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, finansowane w całości ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. Dodatkowo na podstawie art. 43 ust. 17a ww. ustawy przedmiotowe zwolnienie ma zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.
 
Wobec powyższego należy zauważyć, iż zwolnienie dotyczy podmiotów realizujących usługi edukacyjne, natomiast beneficjenci projektów PO KL, którzy we własnym zakresie (nie zlecając na zewnątrz) realizują szkolenia nie wykonują usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego w rozumieniu przepisów podatkowych, gdyż nie otrzymują z tego tytułu wynagrodzenia a jedynie pokrycie kosztów niezbędnych do ich przeprowadzenia. Mając na uwadze powyższe, usługi i dostawy towarów zakupywane przez beneficjentów PO KL w związku z realizacją przez nich szkoleń nie są objęte zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług.
 
Opublikował: Renata Chmaj  
Baza projektów PO KL
Priorytet VI
Priorytet VII
Priorytet VIII
Priorytet IX
Rekrutacja w projektach
Baza konkurencyjności
Generator wniosków
Publikacje i prezentacje
Zobacz również
www.wup-rzeszow.pl
www.efs.gov.pl
data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego