strona główna | mapa serwisu | kontakt | wersja graficzna strony


"Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności"
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - Instytucja Pośrednicząca
A A A
menu główne | Wyjaśnienia i interpretacje szukaj
Subskrypcja
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Odwiedziło nas
Łącznie: 22142610 osób
Koszty osobowe a koszty pośrednie projektu PO KL
2012-06-27
Wojewódzki Urząd Pracy informuje, iż w piśmie o sygn. DZF-IV-82252-326-RP/12 Instytucja Zarządzająca PO KL zajęła stanowisko dotyczące wykazywania kosztów osobowych w kosztach pośrednich projektu PO KL.
 
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków PO KL koszty pośrednie stanowią koszty administracyjne związane z funkcjonowaniem beneficjenta.
 
Z uwagi na fakt, iż realizacja projektu PO KL nie wiąże się z dużym wzrostem zakresu obowiązków osób uprawnionych do reprezentowania beneficjenta nie może być ona argumentem do zwiększania wynagrodzenia tychże osób, szczególnie gdy do czasu realizacji projektu PO KL w ramach standardowej działalności organizacji dana osoba nie pobierała żadnego wynagrodzenia z tytułu wykonywania czynności reprezentowania organizacji.
 
Koszty osobowe mogą być wykazywane w kosztach pośrednich tylko w przypadku, gdy beneficjent ponosił je w ramach swojej standardowej działalności również przez rozpoczęciem realizacji projektu PO KL.
Od tej zasady stosuje się odstępstwa w przypadku ponoszenia kosztów osobowych tj.:
  • koszty wynagrodzenia obsługi księgowej,
  • koszty wynagrodzenia personelu obsługowego na potrzeby funkcjonowania jednostki oraz personelu sprzątającego pomieszczenia związane z obsługą administracyjną projektu, ale musi to być szczególnie uzasadnione oraz wynikać z zakresu i specyfiki projektu.
W żadnym wypadku odstępstwa te nie dotyczą kosztów zarządu beneficjenta.
 
Opublikował: Renata Chmaj  
Baza projektów PO KL
Priorytet VI
Priorytet VII
Priorytet VIII
Priorytet IX
Rekrutacja w projektach
Baza konkurencyjności
Generator wniosków
Publikacje i prezentacje
Zobacz również
www.wup-rzeszow.pl
www.efs.gov.pl
data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego