strona główna | mapa serwisu | kontakt | wersja graficzna strony


"Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności"
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - Instytucja Pośrednicząca
A A A
menu główne | Wyjaśnienia i interpretacje szukaj
Subskrypcja
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Odwiedziło nas
Łącznie: 22541792 osób
Odzyskiwanie środków od uczestników projektów PUP w Działaniu 6.2 PO KL
2012-08-02
W nawiązaniu do wyjaśnień Instytucji Zarządzającej PO KL (IZ PO KL), Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przedstawia wyjaśnienie dotyczące odzyskiwania środków od uczestników projektów powiatowych urzędów pracy (PUP) realizujących projekty w ramach Działania 6.2 PO KL.
 
Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL w ramach Działania 6.2 PO KL PUP-y realizują projekty w zakresie zgodnym z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) jednak mimo to w ramach Działania 6.2 PO KL wydatkowane są środki budżetu państwa, a nie Funduszu Pracy. W związku z powyższym, rozliczenie tych środków reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (ufp) (DZ. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), a nie ustawa o promocji zatrudnienia (...). W konsekwencji oznacza to brak możliwości stosowania wobec uczestników projektu m.in. przepisów o umorzeniach, o których mowa w art. 74 ww. ustawy o promocji zatrudnienia (…).
 
Jednocześnie informujemy, iż PUP-y jako jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego mają możliwość stosowania przepisów ufp w zakresie umorzeń, w szczególności art. 59. Należy jednak pamiętać, że umorzenie środków uczestnikowi nie zwalnia Beneficjenta, w tym przypadku PUP, z obowiązku rozliczenia środków otrzymanych na realizację projektu z Instytucją Pośredniczącą (IP) i zwrotu środków nieprawidłowo wydatkowanych, bowiem to na Beneficjencie spoczywa obowiązek prawidłowego rozliczenia z IP wszystkich środków przyznanych w ramach projektu oraz dokonania zwrotu środków nieprawidłowo wydatkowanych.
 
Opublikował: Renata Chmaj  
Baza projektów PO KL
Priorytet VI
Priorytet VII
Priorytet VIII
Priorytet IX
Rekrutacja w projektach
Baza konkurencyjności
Generator wniosków
Publikacje i prezentacje
Zobacz również
www.wup-rzeszow.pl
www.efs.gov.pl
data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego