strona główna | mapa serwisu | kontakt | wersja graficzna strony


"Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności"
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - Instytucja Pośrednicząca
A A A
menu główne | Wyjaśnienia i interpretacje szukaj
Subskrypcja
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Odwiedziło nas
Łącznie: 22512546 osób
Oświadczenie o niekaralności karą zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy o finansach publicznych
2012-09-03
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie za pismem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 23 sierpnia 2012 r. informuje, iż z dniem 21 lipca 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z dnia 6 lipca 2012 r., poz. 769). Na mocy ww. ustawy sądy będą mogły orzekać zakaz dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) na okres od 1 roku do lat 5, a informacja o wyroku będzie niezwłocznie przekazywana do Krajowego Rejestru Karnego. Powyższa ustawa dotyczy zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów zbiorowych.
 
W związku z powyższym w przypadku przekazywania środków uczestnikom projektów przez beneficjentów PO KL (np. w formie jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej) niezbędne jest przeprowadzenie weryfikacji w stosunku do uczestników projektów, pod kątem ewentualnego posiadania przez nich zakazu dostępu do środków w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W związku z powyższym od dnia wejścia w życie ww. ustawy ( tj. 21 lipca 2012 r.) na etapie rekrutowania uczestników projektów beneficjent powinien uzyskać od uczestnika Oświadczenie o niekaralności karą zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy o finansach publicznych. Powyższy wymóg dotyczy tylko i wyłącznie sytuacji, w których środki są przekazywane uczestnikowi projektu (np. w formie jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej). Nie dotyczy to natomiast pozostałych sytuacji np. udzielenia uczestnikom wsparcia w postaci szkoleń lub doradztwa. W celu realizacji ww. wymogu możliwe jest np. rozszerzenie zakresu deklaracji uczestnictwa o ww. oświadczenie.
 
Opublikował: Renata Chmaj  
Baza projektów PO KL
Priorytet VI
Priorytet VII
Priorytet VIII
Priorytet IX
Rekrutacja w projektach
Baza konkurencyjności
Generator wniosków
Publikacje i prezentacje
Zobacz również
www.wup-rzeszow.pl
www.efs.gov.pl
data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego