strona główna | mapa serwisu | kontakt | wersja graficzna strony


"Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności"
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - Instytucja Pośrednicząca
A A A
menu główne | Wyjaśnienia i interpretacje szukaj
Subskrypcja
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Odwiedziło nas
Łącznie: 22512902 osób
Zmodyfikowane wyjaśnienia dotyczące jednej z grup docelowych projektów realizowanych w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL, tj.: osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi
2008-11-18

W odpowiedzi na pojawiające się pytania i wątpliwości dotyczące interpretacji grupy docelowej – osób niepełnosprawnych umieszczonej na stronie www.pokl.wup-rzeszow.pl 26 września 2008 r., Wojewódzki Urząd Pracy wyjaśnia:
- osoby niepełnosprawne, w tym z zaburzeniami psychicznymi - to osoby powyżej 15 roku życia posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub o niepełnosprawności w przypadku osób w wieku 15-16 lat) wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub równoważne, o którym mowa w art. 5 ww. ustawy, za wyjątkiem osób niepełnosprawnych objętych wsparciem w ramach zakładów aktywności zawodowej.


Mając na uwadze zapewnienie kompleksowego wsparcia osobom szczególnie zagrożonym wykluczeniem społecznym (a takimi są osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności) anuluje się zapis dotyczący ograniczeń w ramach aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych - uczestników projektów Poddziałania 7.2.1. Zgodnie z art. 5.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie wyklucza możliwości zatrudnienia tych osób, nawet w przypadku nie zapewnienia przez pracodawcę warunków pracy chronionej, sytuacja dotyczy: 1. uzyskania pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz 2. zatrudnienia w formie telepracy. W związku z powyższym działaniami mającymi na celu aktywizację zawodową (kursy/szkolenia/staże) mogą zostać objęte również osoby niepełnosprawne mające trwałe, bądź czasowe przeciwwskazanie do podjęcia zatrudnienia.

Opublikował: Renata Chmaj  
Baza projektów PO KL
Priorytet VI
Priorytet VII
Priorytet VIII
Priorytet IX
Rekrutacja w projektach
Baza konkurencyjności
Generator wniosków
Publikacje i prezentacje
Zobacz również
www.wup-rzeszow.pl
www.efs.gov.pl
data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego