strona główna | mapa serwisu | kontakt | wersja graficzna strony


"Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności"
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - Instytucja Pośrednicząca
A A A
menu główne | Wyjaśnienia i interpretacje szukaj
Subskrypcja
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Odwiedziło nas
Łącznie: 22469716 osób
Interpretacja MPiPS w sprawie sytuacji ubezpieczeniowej osób kierowanych na staż w ramach Działania 9.2 PO KL
2014-08-29

W związku z pismem Instytucji Zarządzającej nr DZF-IV-82252-188-IK/14 (NK: 139444/14) z dnia 22 maja 2014 r. oraz pismem DZF-IV-82252-188-JSta/14 (NK:225427/14) z dnia 20 sierpnia 2014 r., Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przekazuje informacje dotyczące sytuacji ubezpieczeniowej osób kierowanych na staż w ramach Działania 9.2 PO KL.

Zgodnie z ww. interpretacjami Departament Ubezpieczeń Społecznych (pismo DUS-5081-156-3-MSz/13 z 8 maja 2014 r.), Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nie widzi przesłanek do objęcia ubezpieczeniami społecznymi osób niepełnoletnich kierowanych na staż w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2. MPiPS zwraca przy tym uwagę, że zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia osoby kierowane na staż w ramach ww. projektów podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z tego tytułu.

Jednocześnie w piśmie DUS-5081-66-MSz/14 z 11 sierpnia 2014 r. MPiPS wyraziło stanowisko, że ww. zwolnienie ma zastosowanie do wszystkich uczniów szkół i placówek zawodowych, z wyłączeniem szkół dla dorosłych i szkół policealnych odbywających staże w Działaniu 9.2.

Oznacza to, że adresatem działań planowanych do wdrożenia w ramach projektów skierowanych do szkół zawodowych powinny być osoby, które posiadają status ucznia bądź słuchacza takiej szkoły. Tym samym należy podkreślić, iż grupę docelową ww. Działania mogą stanowić nie tylko osoby niepełnoletnie, ale również osoby, które ukończyły 18 rok życia, jednakże kontynuujące edukację na danym etapie edukacyjnym.

W związku z powyższym, MPiPS potwierdziło stanowisko, iż brak jest przesłanek do objęcia ubezpieczeniem społecznym osób niepełnoletnich i pełnoletnich kierowanych na staż w ramach Działania 9.2 PO KL

Interpretacja MPiPS dostępna jest również na stronie internetowej ZUS: http://www.zus.pl/default.asp?id=5123&p=1&idk 

Jednocześnie w piśmie DZF-IV-82252-188-JSta/14 z dnia 22 sierpnia 2014 r. IZ wyraziła stanowisko w zakresie kwalifikowalności składek ZUS wypłacanych w poprzednich latach, zgodnie z którym w przypadku ponoszenia ich zgodnie z interpretacjami organów właściwych, w tym oddziałów ZUS w poprzednich latach, tj. obowiązku ich odprowadzania, składki ZUS mogą stanowić wydatek kwalifikowalny.

Opublikował: Paweł Pasterz  
Baza projektów PO KL
Priorytet VI
Priorytet VII
Priorytet VIII
Priorytet IX
Rekrutacja w projektach
Baza konkurencyjności
Generator wniosków
Publikacje i prezentacje
Zobacz również
www.wup-rzeszow.pl
www.efs.gov.pl
data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego