strona główna | mapa serwisu | kontakt | wersja graficzna strony


"Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności"
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - Instytucja Pośrednicząca
A A A
menu główne | Wyjaśnienia i interpretacje szukaj
Subskrypcja
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Odwiedziło nas
Łącznie: 22470151 osób
Formy, wysokość i termin obowiązywania zabezpieczeń w PO KL
2008-08-28

W związku z wyjaśnieniami Instytucji Zarządzającej (pisma o znakach DZF-IV-9226-73-RP/07/10974 z 18 grudnia 2007 r. i DZF-IV-92264-8-RP/08/1063 z 5 lutego 2008r.) Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie precyzuje informacje (niezbędne dla etapu zawierania z wnioskodawcami umów) dotyczące wymaganych zabezpieczeń – ich formy, wysokości i terminu obowiązywania. Poniższe ustalenia są zgodne z dokumentacjami konkursowymi i innymi dokumentami programowymi PO KL.

FORMY ZABEZPIECZEŃ
Zgodnie z dokumentacjami konkursowymi w dotychczas ogłoszonych konkursach, dopuszczalne są wszystkie wymienione w Zasadach finansowania PO KL formy zabezpieczeń:

  • w przypadku projektów o wartości nie przekraczającej 1 000 000 PLN, zabezpieczeniem każdorazowo jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
  • w przypadku projektów o wartości powyżej 1 000 000 PLN, możliwy jest wybór formy zabezpieczenia spośród katalogu form wymienionych w dokumentacji konkursowej.

WYSOKOŚĆ ZABEZPIECZENIA
Zgodnie z dokumentacjami konkursowymi, zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy
o dofinansowanie wnoszone jest w wysokości odpowiadającej całości dofinansowania przyznanego Beneficjentowi(Wnioskodawcy) w umowie o dofinansowanie. W uzasadnionych przypadkach IP ustali z Beneficjentem mniejszą wartość zabezpieczenia. Decyzja ta ujmowana jest w umowie o dofinansowanie realizacji projektu.
Instytucja Pośrednicząca dla komponentu regionalnego PO KL (Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie) wymaga, aby zabezpieczenie realizacji projektu w ramach PO KL było wnoszone w wysokości równej co najmniej 250% średniej transzy dofinansowania w roku, w którym wartość projektu jest najwyższa (zgodnie z harmonogramem płatności stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie realizacji projektu).Jednocześnie nie może ono przekroczyć wartości dofinansowania na ten rok realizacji projektu (w przypadku projektów dłuższych niż 1 rok kalendarzowy), w którym wartość dofinansowania jest najwyższa (w przypadku projektów zamykających się w roku kalendarzowym – w wysokości nie wyższej niż wartość projektu).

TERMIN OBOWIĄZYWANIA ZABEZPIECZENIA
Zwrot dokumentu stanowiącego zabezpieczenie umowy następuje na pisemny wniosek Beneficjenta (Wnioskodawcy) po ostatecznym rozliczeniu umowy (wraz z zaakceptowaniem przez IZ Poświadczenia i deklaracji wydatków IP, o czym Beneficjent jest niezwłocznie informowany przez IZ).
W praktyce zabezpieczenia mogą być ustanawiane:

  • bezterminowo, np. w formie weksla in blanco wraz z deklaracją bankową, pieniądza, czy hipoteki,
  • terminowo, np. w formie gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej.

W przypadku przedkładania dokumentów zabezpieczenia z określonym terminem ważności zabezpieczenia – termin ważności zabezpieczenia określony w tym dokumencie nie może być krótszy niż 9 miesięcy od upływu terminu zakończenia realizacji projektu, określonego w umowie o dofinansowanie realizacji projektu. W przypadku wniosku Beneficjenta o przedłużenie terminu realizacji projektu, wyrażenie zgody w ww. zmianę będzie możliwe wyłącznie z zastrzeżeniem przedłużenia terminu obowiązywania zabezpieczenia do 9 miesięcy od zmienionej daty zakończenia realizacji projektu.

Opublikował: Renata Chmaj  
Baza projektów PO KL
Priorytet VI
Priorytet VII
Priorytet VIII
Priorytet IX
Rekrutacja w projektach
Baza konkurencyjności
Generator wniosków
Publikacje i prezentacje
Zobacz również
www.wup-rzeszow.pl
www.efs.gov.pl
data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego