strona główna | mapa serwisu | kontakt | wersja graficzna strony


"Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności"
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - Instytucja Pośrednicząca
A A A
menu główne | Wyjaśnienia i interpretacje szukaj
Subskrypcja
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Odwiedziło nas
Łącznie: 22470499 osób
Grupy docelowe projektów realizowanych w ramach Poddziałania 7.2.1
2008-09-26

Grupy docelowe projektów realizowanych w ramach Poddziałania 7.2.1 to:

I. Osoby pozostające bez zatrudnienia, w tym:
- osoby długotrwale bezrobotne - to osoby w wieku produkcyjnym (kobiety w wieku 18-59 lat, mężczyźni w wieku 18-64 lat) pozostające bez zatrudnienia przez co najmniej 12 miesięcy od ostatniej rejestracji w powiatowym urzędzie pracy. Dokument potwierdzający kwalifikowalność osoby - oświadczenie uczestnika projektu.
- osoby niezatrudnione, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej - osoby w wieku produkcyjnym (kobiety w wieku 18-59 lat, mężczyźni w wieku 18-64 lat), będące klientami ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie, w tym również rolnicy i domownicy rolników korzystający ze świadczeń pomocy społecznej. Dokument potwierdzający kwalifikowalność osoby - oświadczenie uczestnika projektu.
- osoby niepełnosprawne, w tym z zaburzeniami psychicznymi - to osoby powyżej 15 roku życia posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub o niepełnosprawności w przypadku osób w wieku 15-16 lat) wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub równoważne, o którym mowa w art. 5 ww. ustawy, za wyjątkiem osób niepełnosprawnych objętych wsparciem w ramach zakładów aktywności zawodowej. W przypadku działań mających na celu aktywizację zawodową (kursy/ szkolenia/ staże) wymagany jest zapis w orzeczeniu o niepełnosprawności o braku przeciwwskazań do podjęcia zatrudnienia bądź w przypadku orzeczeń ZUS, które tej kwestii nie regulują, odpowiednie orzeczenie lekarskie.
- osoby powracające na rynek pracy po urlopach wychowawczych i macierzyńskich - osoby powracające po urlopie macierzyńskim i wychowawczym do 24 miesięcy od zakończenia urlopu (o ile w tym okresie nie podejmowały zatrudnienia) Dokument potwierdzający kwalifikowalność osoby – oświadczenie uczestnika projektu.
- osoby po pięćdziesiątym roku życia - osoby będące w wieku produkcyjnym (kobiety 50-59 lat, mężczyźni 50-64 lat), które w dniu przystąpienia do projektu ukończyły co najmniej 50 rok życia (liczy się dzień, miesiąc i rok urodzenia); Dokument potwierdzający kwalifikowalność osoby – dokument tożsamości.
- osoby bezdomne - osoby w wieku 15-59 lat (kobiety) oraz 15-64 lat (mężczyźni). Dokument potwierdzający kwalifikowalność osoby – oświadczenie uczestnika projektu.
- uchodźcy - osoby, które na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub z powodu przekonań politycznych przebywają poza granicami państwa, którego są obywatelami, i nie mogą lub nie chcą z powodu tych obaw korzystać z ochrony tego państwa, albo które nie mają żadnego obywatelstwa i znajdując się na skutek podobnych zdarzeń, poza państwem swojego dawnego stałego zamieszkania nie mogą lub nie chcą z powodu tych obaw powrócić do tego państwa. W ramach Poddziałania 7.2.1 wsparciem mogą być objęci uchodźcy powyżej 15 roku życia.
- mniejszości etniczne i narodowe należy definiować w oparciu o zapisy ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2005 r. nr 17 poz. 141), zgodnie z którymi: 

Mniejszością narodową jest grupa obywateli polskich, która spełnia łącznie następujące warunki:
1) jest mniej liczebna od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej;
2) w sposób istotny odróżnia się od pozostałych obywateli językiem, kulturą lub tradycją;
3) dąży do zachowania swojego języka, kultury lub tradycji;
4) ma świadomość własnej historycznej wspólnoty narodowej i jest ukierunkowana na jej wyrażanie i ochronę;
5) jej przodkowie zamieszkiwali obecne terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od co najmniej 100 lat;
6) utożsamia się z narodem zorganizowanym we własnym państwie.
Za mniejszości narodowe uznaje się następujące mniejszości:
1) białoruską;
2) czeską;
3) litewską;
4) niemiecką;
5) ormiańską;
6) rosyjską;
7) słowacką;
8) ukraińską;
9) żydowską.

Mniejszością etniczną jest grupa obywateli polskich, która spełnia łącznie następujące warunki:
1) jest mniej liczebna od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej;
2) w sposób istotny odróżnia się od pozostałych obywateli językiem, kulturą lub tradycją;
3) dąży do zachowania swojego języka, kultury lub tradycji;
4) ma świadomość własnej historycznej wspólnoty etnicznej i jest ukierunkowana na jej wyrażanie i ochronę;
5) jej przodkowie zamieszkiwali obecne terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od co najmniej 100 lat;
6) nie utożsamia się z narodem zorganizowanym we własnym państwie.
Za mniejszości etniczne uznaje się następujące mniejszości:
1) karaimską;
2) łemkowską;
3) romską;
4) tatarską.
Należy jednak pamiętać, iż mniejszość romska nie stanowi grupy docelowej Poddziałania 7.2.1 oraz że wsparciem mogą zostać objęci przedstawiciele mniejszości w wieku 15-59 lat (kobiety) oraz 15-64 lat (mężczyźni).
- osoby po zwolnieniu z zakładu karnego lub innej jednostki penitencjarnej do 12 miesięcy od jej opuszczenia. Dokument potwierdzający kwalifikowalność osoby – oświadczenie uczestnika projektu.
- osoby uzależnione od alkoholu lub innych środków odurzających poddające się procesowi leczenia lub po jego zakończeniu (osoby powyżej 15 roku życia), które po zakończeniu leczenia nie podjęły zatrudnienia. Dokument potwierdzający kwalifikowalność osoby – oświadczenie uczestnika projektu.
- osoby opuszczające rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze – osoby, które opuściły placówki opiekuńczo – wychowawcze lub rodziny zastępcze bez względu na czas jaki upłynął od momentu opuszczenia rodziny lub placówki, o ile w tym okresie nie podjęły zatrudnienia.

II. Młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym to osoby w wieku 15-25 lat, które spełniają przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:
- wychowują się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub rodzinach zastępczych
- nie uczą się
- uczą się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, ale sprawiają trudności wychowawcze i mają poważne kłopoty w nauce
- pochodzą z rodzin ubogich, zagrożonych dysfunkcjami społecznymi lub wchodzących w kolizje z prawem
Formami wsparcia mającymi na celu aktywizację zawodową (kursy/ szkolenia./ staże/ zatrudnienie subsydiowane) nie mogą być objęci uczniowie oraz studenci studiów dziennych (nie spełniają oni warunku pozostawania w gotowości do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy). Dokumenty potwierdzające kwalifikowalność osoby np. opinia pedagoga szkolnego, wychowawcy, opinia ośrodka pomocy społecznej, oświadczenie uczestnika projektu.

III. Otoczenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym- osoby mieszkające we wspólnym gospodarstwie domowym z osobami wymienionymi wyżej. Otoczenie osób zagrożonych wykluczeniem kwalifikuje się do wsparcia w ramach Poddziałania 7.2.1 w zakresie poradnictwa, projektów promocyjnych oraz działań wspierających.

IV. Instytucje pomocy i integracji społecznej i ich pracownicy oraz partnerzy społeczni i gospodarczy mogą być wyłącznie uczestnikami projektów dotyczących następujących form wsparcia:
- organizowanie akcji i kampanii promocyjno- informacyjnych,
- rozwój dialogu, partnerstwa publicznospołecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym,
- prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz z zakresu polityki społecznej w regionie

Opublikował: Renata Chmaj  
Baza projektów PO KL
Priorytet VI
Priorytet VII
Priorytet VIII
Priorytet IX
Rekrutacja w projektach
Baza konkurencyjności
Generator wniosków
Publikacje i prezentacje
Zobacz również
www.wup-rzeszow.pl
www.efs.gov.pl
data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego