strona główna | mapa serwisu | kontakt | wersja graficzna strony


"Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności"
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - Instytucja Pośrednicząca
A A A
menu główne | Dokumenty do pobrania - Przygotowanie projektu szukaj
Subskrypcja
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Odwiedziło nas
Łącznie: 34787861 osób
Przygotowanie projektu
Zmodyfikowane Wytyczne dotyczące realizacji projektów w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - marzec 2014 r.
Data: 14/03/18
Rozmiar: 435.41 kB
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach PO KL - 1 stycznia 2014 rok
Data: 14/01/15
Rozmiar: 4937.02 kB
Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości w ramach Działania 8.1, Poddziałania 8.1.2 PO KL - listopad 2013 r.
Data: 13/11/25
Rozmiar: 1943.85 kB
Poradnik „Przegląd inspirujących pomysłów na włączanie perspektywy równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS” z 2011 roku
Data: 11/05/23
Rozmiar: 783.16 kB
Poradnik - Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL - zaktualizowany w 2010 roku
Data: 10/04/13
Rozmiar: 416.27 kB
Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach PO KL z kwietnia 2010 r.
Data: 10/05/31
Rozmiar: 750.25 kB
Poradnik dla podmiotów uczestniczących w realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotyczący zwiększenia dostępności wsparcia w ramach projektów PO KL dla osób wykluczonych społecznie z 2009 roku
Data: 09/06/19
Rozmiar: 1600.5 kB
Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Działania 6.2 PO KL w województwie podkarpackim z maja 2013 r.
Data: 13/05/28
Rozmiar: 853.68 kB
Zaktualizowany Wzór załączników do Wytycznych wydanych w ramach Działania 6.2 oraz Poddziałania 8.1.2 z maja 2010 roku
Data: 10/05/25
Rozmiar: 1694.42 kB
Projekty innowacyjne. Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - publikacja KIW CPE z 2010 roku
Data: 10/07/27
Rozmiar: 624.31 kB
Projekty współpracy ponadnarodowej - podręcznik dla projektodawców - publikacja KIW CPE z 2010 roku
Data: 10/07/27
Rozmiar: 2134.82 kB
Od pomysłu do projektu innowacyjnego - poradnik dla projektodawców projektów innowacyjnych PO KL - publikacja KIW CPE z 2010 roku
Data: 10/07/27
Rozmiar: 871.1 kB
Komentarz do instrukcji przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej PO KL ze stycznia 2012 roku
Data: 12/02/17
Rozmiar: 1037.53 kB
Kierunki działań na rzecz wzmocnienia partnerstwa w ramach PO KL w latach 2011-2015
Data: 11/01/11
Rozmiar: 145.87 kB
Sposób pomiaru efektu zatrudnieniowego w projekcie
Data: 11/05/18
Rozmiar: 68.5 kB
Poradnik - Projekty systemowe indywidualizacji nauczania w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL - aktualizacja 2012 r.
Data: 12/02/14
Rozmiar: 1935.2 kB
Wytyczne Instytucji Pośredniczącej dotyczące zasad udzielania wsparcia na zakładanie i przystępowanie do spółdzielni socjalnych w ramach Poddziałania 7.2.2 PO KL Wsparcie ekonomii społecznej w województwie podkarpackim
Data: 12/05/29
Rozmiar: 3918.9 kB
Instrukcja sporządzania protestu / odwołania
Data: 09/06/19
Rozmiar: 38.5 kB
Wzór protestu / odwołania
Data: 09/06/19
Rozmiar: 41 kB
Opublikował: Renata Chmaj  
Data ostatniej modyfikacji: 2014-03-18  
Baza projektów PO KL
Priorytet VI
Priorytet VII
Priorytet VIII
Priorytet IX
Rekrutacja w projektach
Baza konkurencyjności
Generator wniosków
Publikacje i prezentacje
Zobacz również
www.wup-rzeszow.pl
www.efs.gov.pl
data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego