Element wykonany w technologii Flash. Do prawidłowego działania zainstaluj FlashPlayer
menu główne
|
szukaj

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Łącznie:data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w formach wsparcia w ramach Działania 7.1 2009-05-28

Zgodnie z pismem z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego znak DZF-I-9220-243-PH/09 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, iż zgodnie z zapisami „Zasad przygotowania i realizacji projektów systemowych OPS, PCPR, ROPS” z pkt 3 ppkt b) w ramach programów integracji społeczno - zawodowej, realizowanych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej jako element projektów systemowych z Działania 7.1 PO KL możliwe jest finansowanie usług związanych z włączaniem osób niepełnosprawnych w zajęcia na rzecz aktywizacji zawodowej, realizowane w warsztatach terapii zajęciowej. Działania te powinny obejmować inne, dodatkowe formy aktywizacyjne (np. trening pracy, pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy, pomoc w zdobyciu nowych kwalifikacji zawodowych), stanowiąc uzupełnienie integracji społecznej i zawodowej odbywającej się w ramach zajęć prowadzonych przez WTZ. Stanowi to dodatkową korzyść, w postaci rozszerzenia możliwości wsparcia oferowanego osobom niepełnosprawnym, z jednoczesnym wykorzystaniem już funkcjonującego systemu rehabilitacji zawodowej tej grupy społecznej.

Jednocześnie należy zauważyć, że z uwagi na ograniczone możliwości uczestnictwa odbiorców pomocy w realizowanych zajęciach w wymiarze dłuższym, niż wynikający z funkcjonowania WTZ, wskazane jest organizowanie zajęć wynikających z projektu w godzinach pracy WTZ. W opinii IZ PO KL nie zachodzi w tym przypadku podwójne finansowanie tych samych wydatków (z EFS i PERFRON) z uwagi na różny zakres przedmiotowy finansowanego wsparcia. Podkreślić należy, że wydatki w ramach projektów systemowych w Działaniu 7.1 nie powinny obejmować tych samych działań, które są już przedmiotem finansowania WTZ, ale powinny stanowić odrębne i dodatkowe wsparcie, ukierunkowane na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych i ułatwienie przechodzenia do zatrudnienia na otwartym rynku.

Zamieścił: Renata Chmaj  
Data ostatniej modyfikacji: 2009-05-28  
styczeń 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego