Element wykonany w technologii Flash. Do prawidłowego działania zainstaluj FlashPlayer
menu główne
|
szukaj

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Łącznie:data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Nowe Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy i Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach PO KL 2012-01-10
27 grudnia 2011 r. zatwierdzone zostały zmienione Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy i Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Kapitał Ludzki.   Najważniejsze zmiany w Zasadach ...więcej
Instrukcja wdrażania i realizacji metody Konferencja Grupy Rodzinnej w projektach systemowych jednostek pomocy społecznej - poddziałanie 7.1.1 i 7.1.2 PO KL. Wersja na rok 2012. 2011-11-15
W związku z ogłoszeniem naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów systemowych na 2012 r. w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zamieszcza do ewentualnego wykorzystania "Instrukcję wdrażania i realizacji metody Konferencja Grupy Rodzinnej w projektach ...więcej
Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów systemowych na 2012 r. w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez OPS oraz 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR. 2011-11-14
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów systemowych na 2012 r. w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej  oraz 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji ...więcej
Zmiana Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych OPS, PCPR oraz ROPS w ramach PO KL 2007-2013 2010-12-27
W dniu 21 grudnia 2010 r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Pan Waldemar Sługocki zatwierdził zmienione Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ...więcej
Wyjaśnienia IZ dotyczące oceny projektów systemowych w ramach Priorytetów VI i VII PO KL 2010-12-21
W związku z koniecznością dostosowania zapisów zawartych  we wnioskach o dofinansowanie projektów systemowych przewidzianych do realizacji w 2011 r. w ramach Poddziałania 6.1.3 oraz 7.1.1, 7.1.2 i 7.1.3  - do znowelizowanych Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL - w ...więcej
Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów systemowych na 2011 r. w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 2010-11-05
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów systemowych na 2011 r. w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz Poddziałania 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie ...więcej
Zasady realizacji w 2010 r. w województwie podkarpackim projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 PO KL 2009-11-13
Wojewódzki Urząd Pracy pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach komponentu regionalnego PO KL ogłasza nabór wniosków na realizację w 2010 r. projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2. Do pobrania: Zasady realizacji w 2010 r. projektów systemowych w ramach ...więcej
Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w formach wsparcia w ramach Działania 7.1 2009-05-28
Zgodnie z pismem z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego znak DZF-I-9220-243-PH/09 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, iż zgodnie z zapisami „Zasad przygotowania i realizacji projektów systemowych OPS, PCPR, ROPS” z pkt 3 ppkt b) w ramach programów integracji społeczno - zawodowej, ...więcej
Nawiązywanie współpracy pomiędzy PUP-ami i OPS-ami 2009-05-20
Wojewódzki urząd Pracy informuje, iż nowelizacja ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadziła możliwość nawiązywania współpracy pomiędzy powiatowym urzędem pracy i ośrodkiem pomocy społecznej w zakresie wzmacniania aktywności osoby bezrobotnej, która ...więcej
Rozliczanie wkładu własnego w projektach z Działania 7.1 PO KL 2009-03-17
Na podstawie informacji przekazanej z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pismem z dnia 24 lutego 2009 roku, numer DZF-VI-92261-40-JO/09 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, iż: Zgodnie z § 4 ust. 3 wzoru umowy ramowej zawartej w zasadach przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych ...więcej

 · [1] · 2 · 
listopad 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego