Element wykonany w technologii Flash. Do prawidłowego działania zainstaluj FlashPlayer
menu główne
|
szukaj

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Łącznie:data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Projekty badawcze realizowane w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej 2010-12-28
Projekt badawczy realizowany w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w okresie od 01.06.2008 r. do 28.02.2009 r. 
 
Tytuł projektu:
Badanie barier i możliwości integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych
 
Nazwa Beneficjenta:
WYG International Sp. z o. o.
 
Opis projektu:
Celem projektu było dostarczenie aktualnej informacji na temat wielkości i profilu populacji osób niepełnosprawnych w województwie podkarpackim, w kontekście tworzenia adekwatnych i skutecznych narzędzi integracji i aktywizacji zawodowej.
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Projekt badawczy realizowany w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w okresie od 01.01.2010 r. do 31.05.2011 r. 
 
Tytuł projektu:
Badanie wykluczenia społecznego w województwie podkarpackim
 
Nazwa Beneficjenta:
Uniwersytet Rzeszowski
 
Opis projektu:
Celem głównym projektu jest dostarczenie aktualnej i wieloaspektowej wiedzy dotyczącej wykluczenia społecznego wśród klientów pomocy społecznej. W ramach projektu nastąpi rozpoznanie środowiska osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz konfrontacja zdobytych danych z opiniami pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej. Badanie obejmuje powiaty o profilu przemysłowym, rolniczym oraz turystycznym, ponieważ każdy z nich posiada inny charakter wykluczenia, który wymaga odmiennych, często indywidualnych strategii walki z wykluczeniem. Zastosowana typologia powiatów (oparta na kilkudziesięciu wskaźnikach społeczno-gospodarczych) pozwala estymować wyniki z badanych powiatów także na inne podobne jednostki terytorialne. Poprzez to otrzymane wyniki można odnieść i zastosować w praktyce także w powiatach województwa podkarpackiego nie objętych badaniem. Rozpoznanie wykluczenia nastąpi za pomocą wywiadów kwestionariuszowych i wywiadów pogłębionych (badania ilościowe osób długotrwale bezrobotnych oraz niezatrudnionych korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa). Badanie przedstawicieli instytucji i partnerów nastąpi za pomocą zogniskowanych wywiadów grupowych.
 

 

więcej
wrzesień 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego