Element wykonany w technologii Flash. Do prawidłowego działania zainstaluj FlashPlayer
menu główne
|
szukaj

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Łącznie:data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Projekty badawcze realizowane w ramach PO KL 2010-12-28

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki możliwe jest aplikowanie o środki EFS na realizację projektów badawczych. Prace badawcze można prowadzić zarówno w ramach projektów konkursowych jak i systemowych.

Niniejsza Baza projektów badawczych pozwoli uniknąć sytuacji, w której wydatkowane są środki pochodzące z EFS na identyczne badania, jednocześnie pozwoli wszystkim zainteresowanym zapoznać się z ich wynikami.

W komponencie regionalnym projekty badawcze – konkursowe mogą być realizowane w Priorytetach VI – VIII:

1. Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

  • prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz dotyczących sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy, w tym poprzez tworzenie regionalnych obserwatoriów rynku pracy, połączone z konkretnymi działaniami o charakterze wdrożeniowym.

2. Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie – projekty konkursowe wyłącznie dla powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy

  • prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz dotyczących sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy (w tym w ramach regionalnych obserwatoriów rynku pracy) m. in. w zakresie:
    • przewidywanej sytuacji na rynku pracy wybranych zawodów, sektorów/branż,
    • przewidywanych oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanych kwalifikacji i usług szkoleniowych,
    • migracji zarobkowych na terenie regionu.

3. Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

  • badania i analizy, w połączeniu z elementami wdrożeniowymi, w zakresie zmian gospodarczych w regionie, służące programowaniu działań instytucji samorządu województwa w zakresie adaptacyjności przedsiębiorstw i ich pracowników.

Projekty badawcze w trybie systemowym mogą być realizowane w ramach:

1. Poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej

  • prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz z zakresu polityki społecznej w regionie (w tym działań mających na celu przygotowanie i wdrażanie gminnych lub powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych) powiązanych z konkretnymi działaniami wdrożeniowymi.
Przed 1 czerwca 2010 r. ten typ projektu był możliwy do realizacji w trybie konkursowym w Poddziałaniu 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

 
więcej
grudzień 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego