Element wykonany w technologii Flash. Do prawidłowego działania zainstaluj FlashPlayer
menu główne
|
szukaj

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Łącznie:data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Plany działania 2008-08-07

Plan działania to dokument o charakterze operacyjnym, który obejmuje okres jednego roku budżetowego. Przygotowywany jest osobno dla każdej Osi priorytetowej. Jego celem jest przedstawienie założeń Instytucji Pośredniczącej w danym roku odnośnie:

  • preferowanych form wsparcia, czyli typów projektów,
  • podziału środków finansowych na wybrane typy projektów,
  • zasad i terminów wyboru projektów.

Każdy z Beneficjentów przygotowujących projekt powinien zapoznać się z zapisami Planów działania, w szczególności w zakresie kryteriów dostępu i strategicznych określonych przez Instytucję Pośredniczącą w odniesieniu do danego Działania, Poddziałania, a nawet formy wsparcia. 

 

Plany działania na lata 2014-2015

W związku z przedłużeniem terminu realizacji projektu systemowego w ramach Działania 9.2 PO KL "Podkarpacie stawia na zawodowców" do września 2015 r.  Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przedstawia zmieniony Plan działania na lata 2014-2015 dla woj. podkarpackiego w ramach Priorytetu IX.

Do pobrania:
Plan działania na lata 2014-15 - Priorytet IX Aktualny!

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie publikuje zatwierdzone na posiedzeniu Komitetu Monitorującego PO KL Plany działania na lata 2014-2015 dla Priorytetów VII i VIII. Zmiany dotyczyły ogłoszenia dodatkowych konkursów w ramach Poddziałania 7.2.2 oraz 8.1.2.
 
Informujemy ponadto, iż z powodu braku środków w wysokości pozwalającej na ogłoszenie konkursów na podstawie PD 2014-2015 w ramach alokacji na Priorytet IX, żaden z konkursów zaplanowanych w w/w PD nie zostanie ogłoszony.
 
Do pobrania:

W związku ze spadkiem kursu euro w stosunku do kursu, według którego przeliczany był Plan działania na lata 2014-2015, jak również w związku ze zmianą sposobu zarządzania alokacją Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie publikuje zaktualizowany Plan działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu IX.
Zmiany dotyczą zmniejszenia wartości projektu systemowego w ramach Poddziałania 9.1.3.  

W związku z wejściem w życie nowej wersji Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - Instytucja Pośrednicząca PO KL przekazuje zaktualizowany w zakresie wynikającym ze zmian SzOP Plan działania dla Priorytetu VIII (zmiany dotyczą realizacji Poddziałania 8.1.2). 

Do pobrania:
 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, informuje, iż Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju pismem z dnia 27 grudnia 2013r., działając na podstawie uchwały nr 138 Komitetu Monitorującego PO KL z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów wyboru projektów zawartych w Planach działania komponentu Regionalnego PO KL na lata 2014-15, zatwierdziło Plany działania na lata 2014-15 w województwie podkarpackim.

Do pobrania:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Plany działania na 2013 rok

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, iż w dniu 11 września 2013 r. uchwałą Komitetu Monitorującego PO KL zatwierdzone zostały zmiany w Planach działania na 2013 r. dla Priorytetów VII i IX dla woj. podkarpackiego.

Zmiany dotyczyły ogłoszenia dodatkowych konkursów w ramach Poddziałania 7.2.1 oraz Poddziałania 7.2.2 oraz aktualizacji Planu działania z Działania 9.5, w związku z wejściem w życie w dniu 1 lipca 2013 r. Szczegółowego Opisu Priorytetów w ramach PO KL.

Do pobrania:
Plan Działania na 2013 rok - Priorytet VII 
Plan Działania na 2013 rok - Priorytet IX 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, iż Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Instytucja Zarządzająca PO KL pismem z dnia 18 lipca 2013 r. zaakceptowała zmiany w Planach działania dla woj. podkarpackiego na 2013 rok w ramach Priorytetu VI oraz IX. Konieczność aktualizacji PD związana była z wejściem w życie dnia 1 lipca nowej wersji Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Do pobrania:
Plan Działania na 2013 rok - Priorytet VI 
Plan Działania na 2013 rok - Priorytet IX 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, iż w dniu 20 czerwca 2013 r. uchwałą Komitetu Monitorującego PO KL zatwierdzone zostały zmiany w Planach działań na 2013 r. dla Priorytetów VII, VIII i IX dla woj. podkarpackiego.
Zatwierdzone zmiany dotyczyły ogłoszenia dodatkowego konkursu w ramach Działania 7.4 oraz Poddziałania 8.1.2 oraz realizacji projektu systemowego w ramach Poddziałania 9.1.1. 

Do pobrania:
Plan działania na 2013 rok - Priorytet VII 
Plan działania na 2013 rok - Priorytet VIII 
Plan działania na 2013 rok - Priorytet IX

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, iż Instytucja Zarządzająca - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego działając na podstawie uchwały Komitetu Monitorującego PO KL Nr 119 z dnia 11 kwietnia 2013 roku zatwierdziła zmiany w Planach działania na 2013 rok dla Priorytetów VI-IX dla woj. podkarpackiego. 

Do pobrania:

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że Komitet Monitorujący PO KL zatwierdził zmienione Plany działania na 2013 rok dla Priorytetów VI, VII, VIII, IX. 

Do pobrania:
Plan działania na 2013 rok - Priorytet VI 
Plan działania na 2013 rok - Priorytet VII
Plan działania na 2013 rok - Priorytet VIII
Plan działania na 2013 rok - Priorytet IX

--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Plany działania na 2012 rok

W związku z koniecznością uwzględnienia zmian zaproponowanych przez Komitet Monitorujący PO KL uchwałą nr 91 podjętą w dniu 1 marca 2012 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, iż w dniu 16 maja 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ostatecznie zatwierdziło Plany działania na 2012 r. dla Priorytetów VI i VII (przesłanych w dniu 14 marca 2012 r.) oraz Plany działania dla Priorytetów VIII i IX (przesłanych w dniu 25 kwietnia 2012 r.).

Do pobrania:
Plan Działania na rok 2012 dla Priorytetu VI 
Plan Działania na rok 2012 dla Priorytetu VII
Plan Działania na rok 2012 dla Priorytetu VIII
Plan Działania na rok 2012 dla Priorytetu IX  -  wersja po zmianach
Plan Działania na rok 2012 dla Priorytetu IX  -  wersja po zmianach 
Plan Działania na rok 2012 dla Priorytetu IX  -  wersja po zmianach 
Plan Działania na rok 2012 dla Priorytetu IX  

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że w dniu 5 stycznia 2012 r. zostały zatwierdzone Plany działania na rok 2012 województwa podkarpackiego.

Do pobrania:
Plan Działania na rok 2012 dla Priorytetu VI 
Plan Działania na rok 2012 dla Priorytetu VII
Plan Działania na rok 2012 dla Priorytetu VIII
Plan Działania na rok 2012 dla Priorytetu IX  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Plany działania na 2011 rok

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że w dniu 30 grudnia 2010 r. zostały zatwierdzone Plany działania dla Priorytetów VII, VIII, IX oraz w dniu 10 lutego 2011 r. Plan działania dla Priorytetu VI na rok 2011.

Do pobrania:
Plan Działania na rok 2011 dla Priorytetu VI 
Plan Działania na rok 2011 dla Priorytetu VII
Plan Działania na rok 2011 dla Priorytetu VIII
Plan Działania na rok 2011 dla Priorytetu IX  - wersja po zmianach
Plan Działania na rok 2011 dla Priorytetu IX 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plany działania na 2010 rok

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że w dniu 29 grudnia 2009 r. zostały zatwierdzone Plany działania na rok 2010 województwa podkarpackiego.

Do pobrania:
Plan działania na rok 2010 dla Priorytetu VI
Plan działania na rok 2010 dla Priorytetu VII - wersja po zmianach (2)
Plan działania na rok 2010 dla Priorytetu VII - wersja po zmianach
Plan działania na rok 2010 dla Priorytetu VII
Plan działania na rok 2010 dla Priorytetu VIII - wersja po zmianach
Plan działania na rok 2010 dla Priorytetu VIII
Plan działania na rok 2010 dla Priorytetu IX - wersja po zmianach (3)
Plan działania na rok 2010 dla Priorytetu IX - wersja po zmianach (2) 
Plan działania na rok 2010 dla Priorytetu IX - wersja po zmianach (1) 
Plan działania na rok 2010 dla Priorytetu IX 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plany działania na 2009 rok

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że w dniu 25 listopada 2008 r. zostały zatwierdzone Plany działania na rok 2009 PO KL województwa podkarpackiego.

Do pobrania:
Plan działania na rok 2009 dla Priorytetu VI
Plan działania na rok 2009 dla Priorytetu VII
Podział środków na projekty systemowe w ramach Poddziałania 7.1.1 PO KL
Podział środków na projekty systemowe w ramach Poddziałania 7.1.2 PO KL
Plan działania na rok 2009 dla Priorytetu VIII
Plan działania na rok 2009 dla Priorytetu IX

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plany działania na lata 2007-2008

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie (IP) przygotował Plany Działań dla każdego Priorytetu PO KL z komponentu regionalnego na lata 2007-2008. Zamieszczone plany działania obowiązują od 25 lipca 2008 r.

Do pobrania:
Plan działania na lata 2007-2008 dla Priorytetu VI
Plan działania na lata 2007-2008 dla Priorytetu VII
Plan działania na lata 2007-2008 dla Priorytetu VIII
Plan działania na lata 2007-2008 dla Priorytetu IX

więcej
kwiecień 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego