Element wykonany w technologii Flash. Do prawidłowego działania zainstaluj FlashPlayer
menu główne
|
szukaj

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Łącznie:data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Ogłoszenie o konkursie otwartym nr 31/POKL/8.1.2/2012 2012-02-28

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

ogłasza konkurs otwarty nr 31/POKL/8.1.2/2012

na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie
 
KONKURS OTWARTY Z ZASTOSOWANIEM PROCEDURY PRZYSPIESZONEGO WYBORU PROJEKTÓW
O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZŁOŻENIA WNIOSKU
 

Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu:

 1. Wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy
  z przyczyn dotyczących zakładu pracy, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement, obejmujących m.in:
  1. szkolenia i poradnictwo zawodowe (obligatoryjne formy wsparcia przewidziane w ramach projektu),
  2. poradnictwo psychologiczne,
  3. pośrednictwo pracy,
  4. staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie,
  5. subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy,
  6. bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie następujących instrumentów:
  • doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, do wysokości 40 tys. PLN na osobę,
  • wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy
   o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu).
 1. Szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych (w tym indywidualne plany działań i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia).
 1. Szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa.
 
Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota 30.000.000,00 PLN (słownie: trzydzieści milionów złotych) pochodząca z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. 

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą w terminach: od 12 marca 2012 do daty zamknięcia konkursu ogłoszonej na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w godzinach pracy Urzędu, od 730 - 1530

w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie 
ul. Lisa Kuli 20
35-025 Rzeszów
Kancelaria WUP, pokój nr 1

jak również w  Oddziałach Zamiejscowych WUP:

­   Oddział Zamiejscowy WUP w Krośnie
ul. Lewakowskiego 27B
38-400 Krosno, pokój nr 31

­   Oddział Zamiejscowy WUP w Przemyślu
ul. Katedralna 5
37-700 Przemyśl, pokój nr 4

­   Oddział Zamiejscowy WUP w Tarnobrzegu
pl. Bartosza Głowackiego 34
39-400 Tarnobrzeg, pokój nr 7.

Decyduje data wpływu wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie / Oddziałów Zamiejscowych WUP.

Nabór wniosków i ich ocena prowadzone są w sposób ciągły, do wyczerpania kwoty przeznaczonej na konkurs lub do jego zamknięcia, uzasadnionego odpowiednią decyzją Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

O dofinansowanie realizacji projektu mogą występować wszystkie podmioty, które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Dokumentacja konkursowa jest dostępna w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Wydział Rozwoju Kadr Regionu, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów oraz na stronie internetowej www.pokl.wup-rzeszow.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Wydział Rozwoju Kadr Regionu, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów e-mail: wup@wup-rzeszow.pl.

Zamieścił: Renata Chmaj  
Data ostatniej modyfikacji: 2012-10-02  
maj 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego