Element wykonany w technologii Flash. Do prawidłowego działania zainstaluj FlashPlayer
menu główne
|
szukaj

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Łącznie:data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Ogłoszenie o konkursie zamkniętym nr 24/POKL/7.2.1/PWP/2012 2012-10-08

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

ogłasza konkurs zamknięty nr 24/POKL/7.2.1/PWP/2012

na składanie wniosków o dofinansowanie wyodrębnionych projektów współpracy ponadnarodowej/projektów z komponentem ponadnarodowym w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

 Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

 
Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu: 
  1. Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe) połączonych z realizacją działań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej.
  2. Rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy). 

Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest  kwota  5.000.000,00 PLN pochodząca z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą w terminach: od 8 października 2012 r.  do 28 grudnia 2012 r. w godzinach pracy Urzędu, od 730 - 1530

w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
ul. płk L. Lisa - Kuli 20
35-025 Rzeszów
Kancelaria WUP, pokój nr 1

jak również w  Oddziałach Zamiejscowych WUP:

­   Oddział Zamiejscowy WUP w Krośnie
ul. Lewakowskiego 27B
38-400 Krosno, pokój nr 31

­   Oddział Zamiejscowy WUP w Przemyślu
ul. Katedralna 5
37-700 Przemyśl, pokój nr 4

­   Oddział Zamiejscowy WUP w Tarnobrzegu
pl. Bartosza Głowackiego 34
39-400 Tarnobrzeg, pokój nr 7

Decyduje data wpływu wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie / Oddziałów Zamiejscowych WUP. 

O dofinansowanie realizacji projektu mogą występować wszystkie podmioty, które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

Szczegółowe informacje dotyczące dokumentacji konkursowej oraz zasad przygotowania i realizacji  wyodrębnionych projektów współpracy ponadnarodowej/projektów z komponentem ponadnarodowym można uzyskać na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w dniu 7 listopada 2012 r. w Sali Konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, ul. Zygmuntowska 9 a, o godz. 9.00.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.pokl.wup-rzeszow.pl / Aktualności.

Dokumentacja konkursowa jest dostępna w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Wydział Rozwoju Integracji Społecznej, ul. Poniatowskiego 10, 35-026 Rzeszów oraz na stronie internetowej www.pokl.wup-rzeszow.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Wydział Rozwoju Integracji Społecznej, ul. Poniatowskiego 10, 35-026 Rzeszów, e-mail: wup@wup-rzeszow.pl.

Do pobrania:
Dokumentacja konkursowa nr 24/POKL/7.2.1/PWP/2012

 

Zamieścił: Renata Chmaj  
Data ostatniej modyfikacji: 2012-10-08  
luty 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego