Element wykonany w technologii Flash. Do prawidłowego działania zainstaluj FlashPlayer
menu główne
|
szukaj

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Łącznie:data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Zwiększenie alokacji dla konkursu zamkniętego nr 46/POKL/9.6.2/2013 2014-11-25
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, iż kwota alokacji 2 500 000,00 zł dla konkursu zamkniętego nr 46/POKL/9.6.2/2013, ogłoszonego dnia 28 listopada 2013 r. na składanie wniosków o dofinansowanie w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałania 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych, została zwiększona o 1 500 000,00 zł .

W związku z powyższym kwota środków ogółem do zakontraktowania w ramach konkurs wynosi 4 000 000,00 PLN (słownie: cztery miliony 00/100 zł), w tym:

  • budżet środków europejskich (Europejski Fundusz Społeczny): 3 400 000,00 PLN - słownie: trzy miliony czterysta tysięcy 00/100 zł (85% wydatków kwalifikowanych),
  • budżet państwa (współfinansowanie krajowe): 600 000,00 PLN - słownie: sześćset tysięcy 00/100 zł (15% wydatków kwalifikowanych).
Kwota alokacji na konkurs jest jedynie wartością szacunkową i może ulec zmianie ze względu na wahania kursu euro w stosunku do złotego.
 
Stan kontraktacji na dzień 25 listopada 2014 r. w ramach konkursu wynosi 2 499 691,23 zł.
W związku z powyższym dostępna do kontraktacji kwota wynosi 1 500 308,77 zł.
 
Zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów z dn. 28 czerwca 2013 r. po podjęciu decyzji o zwiększeniu alokacji finansowej na dany konkurs, IOK dokonuje identyfikacji wniosków o dofinansowanie, które mogą uzyskać dofinansowanie tzn., na których dofinansowanie wystarczy kwota zwiększonej alokacji. IOK w odniesieniu do wniosków, które zostały zidentyfikowane jako możliwe do dofinansowania, dokonuje w oparciu o kryteria ogólne i szczegółowe zastosowane do oceny wniosków w danym konkursie, weryfikacji aktualności i wykonalności projektu w odniesieniu do aktualnej (w momencie weryfikacji) sytuacji społeczno-gospodarczej. IOK weryfikuje również w stosunku do zidentyfikowanych jako możliwe do dofinansowania wniosków zgodność z obowiązującymi dokumentami: PO KL, SzOP PO KL, odpowiednimi Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz dokumentami wchodzącymi w skład Systemu Realizacji PO KL.

Wyniki weryfikacji w odniesieniu do każdego wniosku o dofinansowanie ujmowane są w protokole z weryfikacji zatwierdzanym przez osobę kierującą IOK. Wniosek o dofinansowanie może uzyskać poniższe wyniki weryfikacji:

  • negatywny, który oznacza, że w obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej wniosek nie spełnia kryteriów ogólnych lub szczegółowych, które zostały zastosowane do jego oceny,
  • pozytywny, który oznacza, że w obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej wniosek nadal spełnia kryteria ogólne lub szczegółowe, które zostały zastosowane do jego oceny,
  • pozytywny warunkowy, który oznacza, że w obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej wniosek nadal spełnia kryteria ogólne lub szczegółowe, które zostały zastosowane do jego oceny, ale konieczne jest wprowadzenie modyfikacji w jego treści w celu dostosowania jej do aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej i/lub obowiązujących dokumentów: PO KL, SzOP PO KL, odpowiednich Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz dokumentów wchodzących w skład Systemu Realizacji PO KL. 
Po dokonaniu powyższej weryfikacji, IOK wystąpi w formie pisemnej do projektodawców, których wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane z zapytaniem, czy nadal wyrażają oni gotowość do realizacji projektu. W przypadku stwierdzenia gotowości projektodawców do realizacji pozytywnie zweryfikowanych projektów IOK podejmuje czynności zmierzające do podpisania umowy o dofinansowanie.

 

 

Zamieścił: Renata Przywara  
Data ostatniej modyfikacji: 2014-12-09  
wrzesień 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego