Element wykonany w technologii Flash. Do prawidłowego działania zainstaluj FlashPlayer
menu główne
|
szukaj

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Łącznie:data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Udzielanie zamówień publicznych w trybie zasady konkurencyjności 2015-03-20

Instytucja Zarządzająca PO KL (IZ PO KL) przygotowała informację dot. kwestii związanych z udzielaniem zamówień publicznych w trybie zasady konkurencyjności, o której mowa w podsekcji 3.1.3.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

1.   Zgodnie z pkt. 10 podsekcji 3.1.3.1 Wytycznych, beneficjent wysyła informację o wyniku postępowania do każdego wykonawcy, który złożył ofertę (od 1 stycznia 2015 r. beneficjent umieszcza ww. informację również na stronie: www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl). Obowiązek upublicznienia dotyczy zatem samego wyniku postępowania, a nie treści poszczególnych ofert złożonych w trakcie postępowania przez potencjalnych wykonawców. Zaleca się jednak zachowanie przejrzystości postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poprzez upublicznienie i udostępnienie zainteresowanym wykonawcom informacji podlegających ocenie, w tym przede wszystkim wykazu ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, informacji o spełnieniu warunków udziału przez wykonawców, o ile takie warunki były stawiane, informacji o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium. W opinii IZ PO KL nie ma natomiast obowiązku udostępniania potencjalnemu wykonawcy pozostałych danych z ofert złożonych przez wykonawców, tym bardziej, że treść niektórych z nich może być chroniona tajemnicą przedsiębiorstwa. W związku z powyższym, decyzja o możliwości przekazania informacji zawartych w złożonych ofertach należy do beneficjenta, który powinien mieć na względzie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 15036, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782, z późn. zm.).

2.   Wytyczne nie określają procedury odwoławczej od wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zasady konkurencyjności, a zatem uwzględnienie jej w zapytaniu ofertowym nie jest wymagane od beneficjenta. Tym niemniej, zdaniem IZ PO KL beneficjent powinien rozpatrzyć każde odwołanie, bądź wniosek złożony przez potencjalnego wykonawcę celem zapewnienia przejrzystości postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o czym mowa w pkt. 1.
 
Zamieścił: Renata Przywara  
Data ostatniej modyfikacji: 2015-03-20  
wrzesień 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego