Element wykonany w technologii Flash. Do prawidłowego działania zainstaluj FlashPlayer
menu główne
|
szukaj

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Łącznie:data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Ewaluacja 2008-09-26

Ewaluacja to osąd  wartości  interwencji  publicznej  dokonany  przy  uwzględnieniu  odpowiednich kryteriów (skuteczności, efektywności, użyteczności, trafności i trwałości) i standardów. Osąd dotyczy zwykle potrzeb, jakie muszą być zaspokojone w wyniku interwencji oraz wyprodukowanych efektów. Ewaluacja oparta jest na specjalnie w tym celu zebranych i zinterpretowanych informacjach za pomocą odpowiedniej metodologii.

Inna definicja określa ewaluację jako systematyczną i obiektywną ocenę programu lub polityki, ich założeń, procesu realizacji i rezultatów pod względem stosowności, skuteczności, trwałości, efektywności, a także użyteczności podjętych w ich ramach działań. Ewaluacja powinna dostarczać rzetelnych i przydatnych informacji o obiekcie badania wspierając w ten sposób proces decyzyjny oraz [...] współdziałanie wszystkich partnerów zaangażowanych w realizację projektu.

Ewaluacja jest procesem doskonalenia programu, jego systemu zarządzania i wdrażania, sposobu wydatkowania środków, a w ostatecznym rozrachunku – pomocy udzielanej beneficjentom ostatecznym – aby była maksymalnie skuteczna, efektywna i trwała.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie jako Instytucja Pośrednicząca w ramach PO KL odpowiada za prowadzenie bieżącej ewaluacji zarządzanych przez siebie Priorytetów komponentu regionalnego Programu. Ten typ ewaluacji (w trakcie realizacji programu) wynika z bieżących potrzeb realizacji programu i jest uzależniona od jego postępów. Jest ściśle związany z monitorowaniem.


Rola Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w procesie ewaluacji:

  • odpowiada za ewaluację priorytetów w ramach komponentu regionalnego PO KL,
  • opracowuje (i realizuje) okresowy Plan działań ewaluacyjnych IP,
  • prowadzi ewaluacje priorytetów w ramach komponentu regionalnego, w tym ocenę projektów systemowych,
  • przedstawia wyniki ewaluacji Podkomitetowi Monitorującemu oraz IZ,
  • wdraża rekomendacje przyjęte przez Podkomitet Monitorujący,
  • przekazuje informacje o zrealizowanych działaniach ewaluacyjnych do IZ.

Realizacja prowadzonych działań ewaluacyjnych wspierana jest przez grupę roboczą – Regionalną Grupę Sterującą Ewaluacją PO KL, wśród członków której znajdują się oprócz pracowników różnych wydziałów WUP również przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego i Podkomitetu Monitorującego PO KL działającego w województwie.

Publikacje dot. ewaluacji:
Ewaluacja krok po kroku - czyli zalecenia IZ w zakresie prowadzenia ewaluacji w ramach PO KL

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o zakończonym badaniu ewaluacyjnym Ocena wpływu wsparcia realizowanego w ramach Priorytetu VIII PO KL na konkurencyjność podkarpackich przedsiębiorstw.

Badanie było realizowane na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie przez konsorcjum w składzie WYG PSDB Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rynku Pracy S-TO-S, w okresie od listopada do grudnia 2015 r. Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Głównym celem badania była ocena wpływu wsparcia szkoleniowego realizowanego na rzecz pracowników podkarpackich przedsiębiorstw w ramach Działania 8.1.1, 8.1.2 oraz 8.2.1, na pozycję rynkową delegujących ich firm. Ponadto badanie miało na celu dokonanie oceny stopnia zainteresowania firm objętych wsparciem w ramach badanych Poddziałań PO KL dalszym wsparciem w zakresie rozwoju kompetencji ich pracowników.
 
Badaniami terenowymi objęto zarówno przedsiębiorców, których pracownicy brali udział we wsparciu, jak i same osoby uczestniczące w szkoleniach. Obie grupy dokonały oceny szkoleń, zarówno ich jakości merytorycznej, organizacji, jak i przydatności i użyteczności pod kątem wykonywanych obowiązków w pracy oraz pozycji firmy. Respondenci odpowiadali na pytania dot. korzyści, jakie przedsiębiorstwo osiągnęło dzięki udziałowi w projekcie i zmian, jakie zaszły w ich życiu zawodowym. Mieli również okazje wypowiedzieć się na temat planowanych do wprowadzenia zmian w systemie wsparcia dla pracowników przedsiębiorstw w ramach RPO.
Na podstawie tych badań, uzupełnionych jeszcze wywiadem z pracownikami WUP, analizą dokumentów, kilkoma wywiadami z przedstawicielami projektodawców oraz studiami przypadków, wysnuto wnioski, które posłużyły do sformułowania rekomendacji, dotyczących ukierunkowania wsparcia przedsiębiorstw i ich pracowników w perspektywie finansowej 2014 – 2020 ze środków EFS.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badania.
 
Do pobrania:
Raport Końcowy
Streszczenie raportu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o zakończonym badaniu ewaluacyjnym „Wpływ efektów kształcenia nauczycieli w Działaniu 9.4 PO KL na poprawę jakości edukacji”.

Badanie było realizowane na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie przez Pracownię Badań i Doradztwa „Re-Source” Korczyński, Sarapata w okresie od czerwca do listopada 2015 r. Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 Celem głównym badania była ocena efektów wsparcia oferowanego w ramach Działania 9.4. PO KL w województwie podkarpackim w kontekście podniesienia jakości procesu kształcenia i zarządzania oświatą wraz z wypracowaniem rekomendacji służących poprawie sytuacji w tym zakresie.
 
Badaniami terenowymi objęto przede wszystkim grupę nauczycieli – uczestników wsparcia realizowanego w ramach Działania 9.4 PO KL, ale również ich kolegów zatrudnionych w tych samych szkołach, jednak nie biorących udziału w kształceniu finansowanym z tego źródła (350 uczestników – badanie CATI, 350 nauczycieli, którzy nie zostali objęci wsparciem – badanie CAPI). Badane były ich opinie m.in. na temat podnoszenia kwalifikacji, wykorzystania TIK w nauczaniu, oceny otrzymanego wsparcia (w przypadku tych, którzy w projektach uczestniczyli), barier uczestnictwa. Odpowiedzi zestawiano ze sobą, żeby wychwycić zróżnicowaniwe pomiędzy tymi dwoma kategoriami. Nauczyciele różnych specjalności wzięli też udział w dyskusjach tematycznych, skupionych na ich specyficznych potrzebach związanych z nauczanym przedmiotem. Dyrektorzy i uczniowie oceniali efekty wsparcia świadczonego nauczycielom. Towarzyszyła temu jeszcze analiza wyników egzaminów uzyskanych przez uczniów szkół objętych wsparciem w zakresie szkolenia nauczycieli, w zestawieniu z odpowiednio dobranymi szkołami, które we wsparciu nie uczestniczyły. Miało to na celu weryfikację, czy kształcenie nauczycieli przekłada się na efekty mierzone wynikami egzaminów.
Zebrane wyniki stanowiły podstawę do opracowania rekomendacji, mających służyć ukierunkowaniu wsparcia świadczonego nauczycielom w okresie 2014-2020.
 
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badania.
 
Do pobrania:
Raport Końcowy
Streszczenie raportu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o zakończonym badaniu ewaluacyjnym „Analiza sytuacji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia ubóstwem w województwie podkarpackim w kontekście doboru właściwych instrumentów wsparcia w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020”.

Badanie było realizowane na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie przez Instytut Badań i Analiz GRUPA OSB w okresie od stycznia do października 2014 r. Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

Celem głównym badania było określenie skali i zakresu zjawiska zagrożenia wykluczeniem społecznym (ubóstwem, izolacją społeczną) wśród mieszkańców województwa podkarpackiego, poprzez diagnozę rodzajów i przyczyn wykluczenia społecznego, w tym zagrożenia ubóstwem. Diagnoza została przeprowadzona w oparciu o dane zastane i badania własne, w kontekście doboru właściwych instrumentów wsparcia w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020.
 
Badaniami terenowymi objęto szeroką grupę mieszkańców województwa podkarpackiego (wykonano ponad 2,5 tys. wywiadów face to face, w tym 100 z osobami bezdomnymi) – na jego podstawie wnioskowano o skali zagrożenia wykluczeniem społecznym, jego specyfice i determinantach. Uzyskaną wiedzę pogłębiono w wywiadach indywidualnych (35). Z kolei zogniskowane wywiady grupowe i badanie metodą delficką pomogło zebrać wiedzę ekspertów na temat realnych form pomocy osobom w tej niekorzystnej sytuacji.
 
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badania.
 
Do pobrania:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o zakończonym badaniu ewaluacyjnym p.n. „Badanie skuteczności i efektywności wsparcia oferowanego w ramach Priorytetu VI PO KL w kontekście barier i potrzeb rozwojowych pracodawców województwa podkarpackiego”.
 
Badanie zostało zrealizowane przez Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. w okresie od października do grudnia 2013 roku.
Głównym jego celem było uzyskanie szczegółowych informacji na temat skuteczności i efektywności form wsparcia udzielanych w ramach Priorytetu VI PO KL w województwie podkarpackim w zakresie aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.
Realizacja celów badania była możliwa dzięki zastosowaniu różnych metod badawczych, które łączyły zarówno analizę danych zastanych jak i badania terenowe. Analizowane były dane statystyczne zbierane przez GUS, dane pochodzące z Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego PEFS 2007, sprawozdania, raporty z innych badań ewaluacyjnych, jak również różnego rodzaju dokumenty zastane, na podstawie których można było odnieść się do kwestii skuteczności i efektywności wsparcia oferowanego w ramach Priorytetu VI PO KL, w kontekście barier i potrzeb rozwojowych pracodawców województwa podkarpackiego.
Na etapie realizacji badań terenowych przeprowadzono około 2400 telefonicznych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), w tym z 1100 uczestnikami projektów, którzy w okresie od 1.01.2011 do 31.12.2012 zakończyli udział w projektach realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1, 6.1.3 (z wyjątkiem osób, które uzyskały środki na podjęcie działalności gospodarczej) oraz z 1300 uczestnikami projektów, którzy w okresie 1.01.2019 do 31.12.2011 otrzymali dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Poddziałania 6.1.3 i Działania 6.2. Inną techniką ilościową zastosowaną przez Wykonawcę były wywiady CAWI, które przeprowadzone zostały za pomocą udostępnienia respondentom kwestionariusza internetowego. Respondentami w badaniu CAWI byli beneficjenci projektów systemowych, konkursowych oraz pracodawcy, którzy przyjmowali na staże osoby bezrobotne w ramach projektów realizowanych w ramach Priorytetu VI PO KL.
Całość zebranego materiału uzupełniły informacje pochodzące z zogniskowanego wywiadu grupowego (FGI) przeprowadzonego z uczestnikami projektów, będących jednocześnie osobami bezrobotnymi oraz panelu ekspertów.  Dodatkowo przeprowadzono 40 pogłębionych wywiadów indywidualnych (IDI) m.in. z uczestnikami projektów, którzy zakończyli udział w projektach realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1, 6.1.3 (z wyjątkiem osób, które uzyskały środki na podjęcie działalności gospodarczej), z uczestnikami projektów, którzy otrzymali dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Poddziałania 6.1.3 i Działania 6.2, z beneficjentami – realizatorami projektów w ramach Poddziałania 6.1.1, 6.1.3 i Działania 6.2 oraz z przedstawicielami WUP Rzeszów (2 wywiady), instytucji otoczenia biznesu (2 wywiady), pracodawców (2 wywiady) oraz ekspertami regionalnego rynku pracy (2 wywiady).
Wyniki przeprowadzonej w ramach badania analizy, dostarczyły ciekawych informacji na temat interwencji podejmowanych w ramach Działania 6.2 oraz Poddziałania 6.1.1 i 6.1.3 PO KL oraz wpływu  form wsparcia na sytuację zawodową uczestników projektów. Uzyskano ponadto informacje na temat przydatności poszczególnych form wsparcia wykorzystywanych dotychczas w Priorytecie VI PO KL.
 
Informacje te będą przydatne zarówno dla WUP (Instytucji Pośredniczącej PO KL) jak również dla publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy woj. podkarpackiego, aktualnych i potencjalnych beneficjentów, a także innych gremiów społecznych i zawodowych działających w obszarze aktywizacji zawodowej, które dzięki tej kompleksowej analizie będą mogły zwiększyć efektywność swoich działań na rzecz poprawy sytuacji osób bezrobotnych i biernych zawodowo na podkarpackim rynku pracy. Wyniki raportu posłużą także do planowania działań w perspektywie finansowej 2014-2020 w obszarze interwencji EFS.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z wnioskami uzyskanymi w toku prowadzonego badania oraz płynącymi z niego rekomendacjami, które zostały zebrane w raporcie końcowym z badania.

Do pobrania:
Raport końcowy wraz ze streszczeniem 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o zakończonym badaniu ewaluacyjnym p.n. „Diagnoza potrzeb rozwojowych regionu w kontekście realizacji komponentu regionalnego PO KL w województwie podkarpackim”.

Realizacja badania rozpoczęła się w lipcu 2013 roku. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zlecił jego realizację Wykonawcy, wybranemu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – Firmie ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp z o.o.

Celem głównym badania było określenie pożądanych w województwie podkarpackim kierunków interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2014–2020, w kontekście oceny wpływu wsparcia EFS w ramach realizacji komponentu regionalnego PO KL.

Aby uzyskać wiedzę w interesującym obszarze, przeprowadzono badania, które łączyły zarówno analizę danych zastanych jak i badania terenowe. Analizowane były dane statystyczne zbierane przez GUS, dokumenty programowe, rozporządzenia dotyczące nowej perspektywy finansowej 2014–2020, strategie, sprawozdania, raporty z innych badań ewaluacyjnych, jak również różnego rodzaju dokumenty zastane, na podstawie których można odnieść się do kwestii systemu wdrażania PO KL oraz ocenić wpływ EFS na zmiany zachodzące w tym okresie w województwie podkarpackim.

Na etapie realizacji badań terenowych przeprowadzono około 1200 telefonicznych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), z przedsiębiorstwami z terenu województwa podkarpackiego, które nie realizowały projektów z PO KL lub zakończyły ich realizację przed 31 grudnia 2012 roku. Inna techniką ilościową zastosowaną przez Wykonawcę były wywiady CAWI, które przeprowadzone zostały za pomocą udostępnienia respondentom kwestionariusza internetowego. Respondentami w badaniu CAWI byli beneficjenci (realizatorzy projektów) w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie podkarpackim w liczbie 500 osób.

Całość zebranego materiału uzupełniły informacje pochodzące z zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI), panelu ekspertów i studiów przypadku Dodatkowo przeprowadzono także 40 pogłębionych wywiadów indywidualnych (IDI) m.in. z projektodawcami, którzy realizują/realizowali projekty w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie podkarpackim w czterech jego podregionach, z ekspertami, z przedstawicielami instytucji, organizacji celem uzyskania możliwie wyczerpujących informacji na temat aktualnego stanu potencjału i potrzeb rozwojowych województwa podkarpackiego w zakresie kapitału ludzkiego, z uwzględnieniem następujących obszarów: zatrudnienie i adaptacyjność zawodowa zorientowana na zmiany zachodzące na rynku pracy, wykluczenie społeczne, edukacja i uczenie się przez całe życie, rozwój przedsiębiorczości.

Wyniki przeprowadzonej w ramach badania analizy, dostarczyły ciekawych informacji na temat diagnozy aktualnego stanu, potencjału i potrzeb rozwojowych województwa podkarpackiego w zakresie kapitału ludzkiego, z uwzględnieniem następujących obszarów:

  • Zatrudnienie i adaptacyjność zawodowa zorientowana na zmiany zachodzące na rynku pracy;
  • Wykluczenie społeczne;
  • Edukacja i uczenie się przez całe życie;
  • Rozwój przedsiębiorczości.

Informacje te mogą okazać się przydatne zarówno dla WUP Instytucji Pośredniczącej PO KL jak również dla władz regionu, instytucji i organizacji pozarządowych, a także innych gremiów społecznych i zawodowych, mających wpływ na konstruowanie założeń dotyczących niezbędnego wsparcia na rzecz grup społecznych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji ekonomicznej, zagrożonych m.in. bezrobociem, ubóstwem.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z wnioskami uzyskanymi w toku prowadzonego badania oraz płynącymi z niego rekomendacjami.
 

Do pobrania:
Raport końcowy wraz ze streszczeniem

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o zakończonym badaniu ewaluacyjnym p.n. „Analiza potrzeb i barier organów prowadzących w zakresie programów rozwojowych szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL w województwie podkarpackim
 
Realizacja badania rozpoczęła się w listopadzie 2012 roku. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zlecił jego realizację Wykonawcy, wybranemu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – Konsorcjum w składzie IPM Sp. z o. o. oraz Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.
Celem głównym badania była ocena problemów związanych z wdrażaniem Poddziałania 9.1.2 Priorytetu IX komponentu regionalnego PO KL w województwie podkarpackim w kontekście osiągania założonych dla tego działania efektów.
Etap pierwszy badania, który zakończył się w grudniu 2012 roku obejmował analizę (desk research) następujących dokumentów – wnioski o dofinansowanie i o płatność projektów, wnioski badań dotyczących szkolnictwa ogólnego, dane statystyczne uzyskane z Głównego Urzędu Statystycznego, Systemu Informacji Oświatowej oraz instytucji oświatowych takich jak Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. Dodatkowo analizie poddano wyniki sprawdzianu i egzaminów w województwie podkarpackim. Wnioski zebrane w czasie całego procesu analizy zostały zgromadzone w „Raporcie z badania desk research”.
 
Kolejny etap składał się z szeregu wzajemnie uzupełniających się badań terenowych. Wykonawca chcąc pogłębić wyniki z analizy desk-research wykorzystał zarówno wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy ankiety internetowej(CAWI) z organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe jak również przeprowadził 330 wywiadów telefonicznych (CATI) uwzględniając trzy typy szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne. Pierwszy z nich stanowiły szkoły i placówki oświatowe, które realizowały projekty w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL, drugi - szkoły i placówki oświatowe, które aplikowały o dofinansowanie w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL, ale nie uzyskały dofinansowania i trzeci typ - szkoły i placówki oświatowe , które aplikowały o dofinansowanie w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL.
Całość zebranego materiału uzupełniły cztery spotkania fokusowe (FGI), w których udział wzięli przedstawiciele organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe, przedstawiciele III sektora zajmującego się edukacją, nauczyciele, rodzice uczniów oraz uczniowie objęci wsparciem w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL. Dodatkowo przeprowadzono osiem indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI); trzy z pracownikami IP oraz dwa z organami powiatowymi i trzy z organami gminnymi.
Wyniki przeprowadzonej w ramach badania analizy, dostarczyły ciekawych informacji na temat sytuacji szkolnictwa ogólnego w województwie podkarpackim. Informacje te będą przydatne dla WUP Rzeszów jako Instytucji Pośredniczącej w bieżącym wdrażaniu Poddziałania jak i z racji zbliżającego się nowego okresu programowania, mogą być podstawą do formułowania założeń w zakresie programów regionalnych dotyczących szkolnictwa ogólnego.  

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z wnioskami uzyskanymi w toku prowadzonego badania oraz płynącymi z niego rekomendacjami.

Do pobrania:
Raport desk resarch
Raport końcowy wraz ze streszczeniem

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o zakończonym badaniu ewaluacyjnym p.n. "Ocena rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie podkarpackim w kontekście wdrażania Działania 9.2 PO KL”

Badanie zlecone zostało przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, w październiku 2012 r. Wykonawcą, wybranym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostało – Konsorcjum w składzie IPM Sp. z o. o. oraz Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.

Głównym celem badania, była ocena funkcjonowania szkolnictwa zawodowego w województwie podkarpackim w kontekście osiągania celów Działania 9.2 PO KL Priorytetu IX komponentu regionalnego PO KL.

Pierwszy etap obejmował analizę (desk research) następujących dokumentów - wnioski o dofinansowanie, wnioski o płatność projektów, dane statystyczne uzyskane z Głównego Urzędu Statystycznego, Systemu Informacji Oświatowej oraz instytucji oświatowych takich jak Kuratorium Oświaty i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Wnioski uzyskane wyniku analizy zostały zgromadzone przez Wykonawcę w „Raporcie z badania desk research”.

W drugim etapie przeprowadzono badania terenowe. Zrealizowano łącznie 221 wywiadów telefonicznych (CATI) z przedstawicielami dyrekcji ponadgimnazjalnych szkół zawodowych regionu; przeprowadzono 16 spotkań fokusowych, w których wzięło udział 126 osób, w tym przedstawiciele (dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie) ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, Starostw Powiatowych, Powiatowych Urzędów Pracy, uczelni wyższych, Centrów Kształcenia Praktycznego, Urzędów Miast, Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli, cechów rzemiosł oraz pracodawców. Całość uzupełniły wywiady indywidualne(IDI), na które zaproszeni zostali pracownicy Kuratorium Oświaty, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego (Departament Edukacji, Nauki i Sportu) oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy .

Wyniki przeprowadzonej w ramach badania oceny sytuacji w szkolnictwie zawodowym, na przestrzeni ostatnich lat, dostarczyły wiele potrzebnych Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Rzeszowie danych i informacji związanych z potrzebami tego typu szkolnictwa, które będą szczególnie przydatne przy realizacji projektu systemowego WUP (IP) skierowanego do szkół zawodowych w regionie.
 
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z raportem końcowym i rekomendacjami dot. działań, jakie winny być podjęte na rzecz poprawy systemu kształcenia zawodowego w woj. podkarpackim. 

Do pobrania:
Raport z badania ewaluacyjnego
Prezentacja dotycząca badania ewaluacyjnego „Ocena rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie podkarpackim w kontekście wdrażania Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o zakończonym badaniu ewaluacyjnym „Ocena efektów realizacji uproszczeń w systemie wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zestawieniu z poprzednim okresem programowania Europejskiego Funduszu Społecznego”. 

Badanie zlecone zostało przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, a jego wykonawca  (Public Profits Sp. z o.o.) został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Głównym celem badania była ocena efektów zmian i  modyfikacji  wprowadzonych w ramach PO KL w zestawieniu z poprzednim okresem programowania EFS (2004-2006), w tym ocena funkcjonowania sytemu zarządzania zadaniami przypisanymi Wojewódzkiemu Urzędowi  Pracy w Rzeszowie jako Instytucji Pośredniczącej w ramach PO KL  na poziomie regionu oraz wypracowanie usprawnień w tym zakresie. 

Badanie dotyczyło kilku kwestii, objęte nim zostały różne grupy respondentów. Beneficjenci PO KL, będący jednocześnie realizatorami projektów współfinansowanych z EFS w okresie 2004-2006, pytani byli przez wykonawcę badania o ich opinie na temat wprowadzonych modyfikacji w systemie aplikowania o środki funduszu i realizacji projektów współfinansowanych z tego źródła. Poproszeni również zostali o  ocenę współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie i porównanie jej jakości w obu okresach programowania.

Uczestnicy szkoleń, seminariów, spotkań informacyjnych i  konferencji  organizowanych przez lub we współpracy z WUP mogli wypowiedzieć się podczas realizowanych przez ewaluatora wywiadów telefonicznych na temat jakości i przydatności spotkań, o których mowa powyżej, ocenić działania informacyjno - promocyjne prowadzone przez WUP oraz narzędzia używane w tym procesie (strona internetowa, ulotki).

Przedstawiciele instytucji o zasięgu regionalnym, które mogłyby mieć wpływ na kształt i zakres preferowanych form wsparcia na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w województwie podkarpackim, pozostających jednak poza systemem wdrażania EFS (Kuratorium Oświaty, Urząd Marszałkowski, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, RO EFS) poproszeni zostali o opinie w sprawie współpracy i komunikacji z WUP oraz przedstawienie propozycji usprawnień w tym zakresie.

Członkowie Komisji Oceny Projektów mogli wyrazić swoje zdanie na temat metodologii wyłaniania najlepszych wniosków w ramach PO KL w kontekście skuteczności i efektywności procesu, jak również organizacji prac Komisji w WUP. Pracownicy WUP mieli zaś możliwość przedstawienia opinii na temat wewnętrznej komunikacji i współpracy w urzędzie, realizowanych procesów i procedur regulujących ich przebieg.

Do pobrania:
Raport z badania ewaluacyjnego

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Rzeszowie przeprowadziło badanie ewaluacyjne, w ramach którego ocenione zostały rezultaty projektu „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych”.

Do pobrania:
Raport z badania

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o zakończonym badaniu ewaluacyjnym „Analiza aktywności projektodawców w województwie podkarpackim w zakresie działań skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Priorytetu VII PO KL, w tym analiza aktywności instytucji pomocy społecznej (ROPS, OPS, PCPR) w realizacji działań współfinansowanych z EFS”

Badanie pt. „Analiza aktywności projektodawców w województwie podkarpackim w zakresie działań skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Priorytetu VII PO KL, w tym analiza aktywności instytucji pomocy społecznej (ROPS, OPS, PCPR) w realizacji działań współfinansowanych z EFS”  zlecone zostało przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, a jego wykonawca (PSDB sp. z o.o.) został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Głównym celem badania była identyfikacja sytuacji problemowych w zakresie wdrażania Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” występujących w województwie podkarpackim i wskazanie środków zaradczych w odniesieniu do zidentyfikowanych problemów. 

Ewaluacja obejmowała dwa kluczowe typy podmiotów: instytucje pomocy społecznej zdefiniowane w ustawie o pomocy społecznej (ROPS, OPS, PCPR) oraz inne instytucje zajmujące się statutowo pomocą społeczną i uprawnione do aplikowania o środki EFS w ramach Priorytetu VII PO KL. Badaniem objęto również Instytucję Pośredniczącą, czyli Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. 

W badaniu wykorzystano zarówno jakościowe (badanie dokumentów, wywiady indywidualne i grupowe, studia przypadku, panel ekspertów) jak i ilościowe (CAWI) metody badawcze. 

Streszczenie raportu zawiera główne wnioski i zalecenia do zastosowania w celu zwiększenia aktywności w pozyskiwaniu środków z EFS przez podmioty uprawnione do realizacji projektów w ramach Priorytetu VII (wersja polska i angielska).

Do pobrania:
1. Raport z badania 
2. Streszczenie raportu – polska wersja językowa
3. Streszczenie raportu – angielska wersja językowa

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o zakończonym badaniu ewaluacyjnym "Analiza projektów szkoleniowych realizowanych w województwie podkarpackim w ramach komponentu regionalnego PO KL (projekty konkursowe)"

Badanie zlecone zostało przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, jego wykonawca – Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych PRO AKADEMIA – został wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego we wrześniu 2010 r.

Do grudnia 2010 r. przeprowadzonych zostało ponad 1200 wywiadów telefonicznych z uczestnikami projektów szkoleniowych przyjętych do realizacji przez WUP w Rzeszowie. Kilkanaście osób spośród ankietowanych zaproszono na wywiady indywidualne. Uzyskaną wiedzę o projektach szkoleniowych wzbogaciły również wywiady grupowe z ich realizatorami, wywiad z przedstawicielami IP, panel ekspertów i studia przypadków. Całość zebranego materiału uzupełniła analiza dokumentów (m.in. wniosków o dofinansowanie projektów), analiza SWOT, mapowanie regionalne oraz benchmarking. Zastosowanie tych metod/technik badawczych miało na celu uzyskanie kompleksowej i usystematyzowanej wiedzy na temat realizowanych w województwie projektów szkoleniowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Obszar badań obejmował tematykę oferowanego wsparcia, grupy odbiorców, zasięg, badanie miało również na celu określenie stopnia skuteczności i efektywności szkoleń oraz dopasowania ich do potrzeb regionalnego rynku pracy i potencjalnych odbiorców. 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badania.

Do pobrania:
Raport końcowy
Aneksy
Streszczenie raportu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o zakończonym badaniu ewaluacyjnym "Ocena działania Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego funkcjonujących w województwie podkarpackim"

Głównym celem badania, zleconego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, była ocena działania i stopnia realizacji celów trzech spośród czterech Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego funkcjonujących w województwie podkarpackim w IV edycji konkursu (lata 2008-2011). Wykonawca Konsorcjum w składzie Grupa Gumułka – Euroedukacja Sp. z o.o. oraz Grupa Gumułka Sp. z o.o. – został wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w październiku 2011 r.
Badanie ewaluacyjne realizowano w terminie 18.10.2011 r. – 15.02.2012 r. Pierwszy etap badania obejmował analizę treści (desk research). W wyniku tej analizy powstał zbiór wniosków, które zawarte są w „Raporcie z badania desk research”. W drugim etapie przeprowadzono badania terenowe.
Do stycznia 2012 r. przeprowadzonych zostało ponad 1200 wywiadów telefonicznych (CATI) z 666 klientami oraz z 623 potencjalnymi klientami RO EFS. W celu uzyskania jakościowych informacji Wykonawca przeprowadził łącznie 45 wywiadów pogłębionych – 15 indywidualnych wywiadów pogłębionych z osobami/instytucjami korzystającymi z usług RO EFS, 15 z osobami/instytucjami do czasu rozpoczęcia badania niekorzystającymi z usług RO EFS. Ponadto za pomocą tej metody uzyskano informacje na temat działalności analizowanych podkarpackich Ośrodków wśród 15 przedstawicieli lokalnych samorządów w województwie podkarpackim. Respondentami badania byli wójtowie, burmistrzowie, starostowie, a także wydelegowani przez nich podlegli pracownicy. W obrębie tej grupy znajdowali się zarówno respondenci, którzy reprezentowali podmioty korzystające jak i niekorzystające z usług RO EFS.
Całość zebranego materiału uzupełniona została o 3 studia przypadku ukazujące dobre praktyki w tym zakresie. Do studiów przypadku zostały wybrane najciekawsze przypadki współpracy „klient – RO EFS” ocenione na podstawie przeprowadzonych wcześniej Indywidualnych Wywiadów Pogłębionych. Jakość obsługi klientów oraz poziom świadczonych usług informacyjnych i doradczych został zbadany za pomocą metody Tajemniczego Klienta. Metoda ta została wykorzystana w oparciu o nawiązanie połączenia telefonicznego badacza-klienta z każdym z badanych Ośrodków.
Weryfikacji uzyskanych wniosków posłużyły także panele eksperckie zorganizowane z udziałem klientów RO EFS (pierwszy panel) oraz z przedstawicielami Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Krajowego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ROEFS z terenu Krosna, Rzeszowa i Tarnobrzegu (drugi panel).
 
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z wnioskami uzyskanymi w toku prowadzonego badania oraz płynącymi z niego rekomendacjami.

Do pobrania:
Raport końcowy
Raport z analizy Desk Research
Streszczenie raportu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o zakończonym badaniu ewaluacyjnym "Kobieta na podkarpackim rynku pracy w kontekście działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego" 

Głównym celem badania, zleconego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, było dokonanie kompleksowej analizy sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy województwa podkarpackiego, oraz zidentyfikowanie ewentualnych nierówności, na które powinna być zwrócona uwaga w trakcie wdrażania komponentu regionalnego PO KL. Sytuacja obu grup docelowych została porównana w odniesieniu do ich uczestnictwa w projektach EFS (kobiety   mężczyźni, jako grupy docelowe projektów) w kontekście zapotrzebowania na odpowiednio ukierunkowane działania. Wykonawca  IBC Group Central Europe Holding S.A.. – został wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w listopadzie 2011 r.
 
Badanie ewaluacyjne zakończyło się w maju b.r.  Jego realizację podzielono na kilka etapów. Pierwszy etap badania obejmował analizę treści (desk research). Analizowane były dane statystyczne zbierane przez GUS, raporty MPiPS, a także raporty i macierze opracowane w trakcie projektów badawczych realizowanych w ramach PO KL w województwie podkarpackim. W wyniku tej analizy powstał zbiór wniosków, które zawarte są w „Raporcie z badania desk research”.
 
Etap drugi to badania terenowe, w ramach których przeprowadzono około 1100 wywiadów telefonicznych (CATI) z osobami objętymi wsparciem projektowym w ramach wybranych Działań/Poddziałań, służących wsparciu zarówno osób bezrobotnych, czy nieaktywnych zawodowo, jak i pracujących a także osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Przeprowadzono również 98 wywiadów pogłębionych - 93 z kobietami uczestniczącymi w projektach dofinansowanych ze środków EFS w ramach PO KL oraz 5 z pracownikami zajmującymi się w WUP zarządzaniem, wdrażaniem i kontrolą projektów w ramach trzech badanych Priorytetów PO KL. Kolejną metodą za pomocą, której Wykonawca starał się uzyskać wiedzę w obszarze objętym badaniem były zogniskowane wywiady grupowe z projektodawcami.
 
Rekomendacje wypracowano poprzez realizację paneli ekspertów, opisano również kilka przypadków, które według ewaluatora odpowiednio ilustrują sytuację odbiorców wsparcia zróżnicowaną poprzez odmienne wybory życiowe, zachowania, zaangażowanie i efekty tych działań.
 
Wyniki przeprowadzonej w ramach badania analizy, dostarczyły ciekawych informacji na temat sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy województwa podkarpackiego. Informacje te mogą okazać się przydatne zarówno dla WUP Rzeszów jako Instytucji Pośredniczącej w systemie wdrażania PO KL w województwie podkarpackim, jak również dla innych instytucji regionalnych i realizatorów projektów, którym mogą służyć do zwiększenia efektywności prowadzonych przez nich działań na rzecz poprawy sytuacji kobiet i mężczyzn na regionalnym rynku pracy.
 
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z wnioskami uzyskanymi w toku prowadzonego badania oraz płynącymi z niego rekomendacjami.
 
Do pobrania:
 

 

 

więcej
kwiecień 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego