Element wykonany w technologii Flash. Do prawidłowego działania zainstaluj FlashPlayer
menu główne
|
szukaj

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Łącznie:data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Podkomitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2008-08-21

W ramach PO KL został powołany Komitet Monitorujący PO KL (KM PO KL) oraz 16 Podkomitetów Monitorujących PO KL (PKM PO KL) dla komponentu regionalnego programu. Na poziomie danego regionu funkcjonuje jeden PKM PO KL dla Priorytetów VI-IX PO KL. PKM PO KL województwa podkarpackiego został powołany na podstawie uchwały Pre-komitetu Monitorującego PO KL nr 10 z dnia 31 lipca 2007 r. i ma na celu  zapewnienie wysokiej jakości realizacji komponentu regionalnego PO KL w województwie podkarpackim oraz upewnienie się co do skuteczności jego realizacji. Do zadań Podkomitetu Monitorującego PO KL należy w szczególności:

 1. rekomendowanie do zatwierdzenia rocznych Planów działania przygotowanych przez Instytucje Pośredniczące PO KL komponentu regionalnego,
 2. rozpatrywanie i rekomendowanie do zatwierdzenia szczegółowych kryteriów wyboru projektów w ramach priorytetu oraz rekomendowanie do zatwierdzania ewentualnych zmian tych kryteriów,
 3. analizowanie rezultatów realizacji priorytetów oraz wyników ocen (ewaluacji) związanych z monitorowaniem realizacji priorytetów, w szczególności w przypadku, gdy monitoring wykazuje znaczące odstępstwa od początkowo określonych celów lub gdy zgłoszone są propozycje zmian w ramach priorytetu,
 4. analizowanie okresowych sprawozdań z wdrażania priorytetów,
 5. przedkładanie instytucji pośredniczącej propozycji zmian lub analiz priorytetów ułatwiających realizację celów funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności określonych w Rozporządzeniu Rady nr 1083/2006 dotyczącym tych funduszy lub służącym usprawnieniu zarządzania programem, w tym zarządzania finansowego,
 6. możliwość powoływania grup roboczych i zespołów w celu pracy nad dokumentami i zagadnieniami leżącymi w gestii Podkomitetu.

Podkomitet Monitorujący PO KL Województwa Podkarpackiego działa pod przewodnictwem Instytucji Pośredniczącej PO KL – Samorządu Województwa Podkarpackiego – odpowiedzialnej za wdrożenie Priorytetów PO KL na poziomie regionalnym. Za wyłonienie składu właściwego Podkomitetu odpowiada Instytucja Pośrednicząca PO KL.

W PKM PO KL uczestniczy strona rządowa, samorządowa oraz partnerzy społeczni i gospodarczy. Ponadto, przy tworzeniu składu PKM PO KL dąży się do równego udziału kobiet i mężczyzn.
 

Do pobrania:

 1. Prezentacje z XVIII posiedzenia Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Podkarpackiego - 11 grudnia 2015 r.
 2. Uchwała nr 43 Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Podkarpackiego z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia rekomendacji płynących z badania ewaluacyjnego "Wpływ efektów kształcenia nauczycieli w Działaniu 9.4 PO KL na poprawę jakości edukacji"
 3. Lista członków Podkomitetu Monitorującego PO KL Województwa Podkarpackiego z dnia 26 listopada 2015 r.
 4. Protokół z XVII posiedzenia Podkomitetu Monitorującego PO KL
 5. Prezentacje z XVII posiedzenia Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Podkarpackiego - 1 lipca 2015 r.
 6. Uchwała nr 42 Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Podkarpackiego z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia rekomendacji płynących z badania ewaluacyjnego „Analiza sytuacji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia ubóstwem w województwie podkarpackim, w kontekście doboru właściwych instrumentów wsparcia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020”
 7. Protokół z XVI posiedzenia Podkomitetu Monitorującego PO KL
 8. Lista członków Podkomitetu Monitorującego PO KL Województwa Podkarpackiego z dnia 26 czerwca 2015 r.
 9. Prezentacje z XVI posiedzenia Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Podkarpackiego - 2 czerwca 2014 r.
 10. Uchwała nr 41 Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki  Województwa Podkarpackiego z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia rekomendacji płynących z badania ewaluacyjnego "Badanie skuteczności i efektywności wsparcia oferowanego w ramach Priorytetu VI PO KL w kontekście barier i potrzeb rozwojowych pracodawców województwa podkarpackiego"
 11. Uchwała nr 40 Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki  Województwa Podkarpackiego z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie pozytywnej rekomendacji zmian Planów działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu VII Promocja integracji społecznej i dla Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
 12. Protokół z piętnastego posiedzenia Podkomitetu Monitorującego PO KL
 13. Uchwała nr 39 Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki  Województwa Podkarpackiego z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia rekomendacji  płynących z badania ewaluacyjnego "Analiza potrzeb i barier organów prowadzących w zakresie programów rozwojowych szkół i placówek, kształcenie ogólne województwie podkarpackim"
 14. Uchwała nr 38 Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki  Województwa Podkarpackiego z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie zaopiniowania Planu Działań Ewaluacyjnych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na lata 2014-2015
 15. Uchwała nr 37 Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki  Województwa Podkarpackiego z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie pozytywnej rekomendacji Planów Działania na lata 2014-2015 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 16. Prezentacje z XV posiedzenia Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Podkarpackiego - 25 listopada 2013 r.
 17. Uchwała nr 36 Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki  Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie pozytywnej rekomendacji zmiany Planu Działania na rok 2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 18. Protokół z czternastego posiedzenia Podkomitetu Monitorującego PO KL
 19. Prezentacje z XIV posiedzenia Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny  Kapitał Ludzki Województwa Podkarpackiego - 27 sierpnia 2013 r.
 20. Uchwała nr 35 Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki  Województwa Podkarpackiego z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie pozytywnej rekomendacji zmiany Planu Działania na rok 2013 dla Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - podjęta w trybie obiegowym
 21. Prezentacje z XIII posiedzenia Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny  Kapitał Ludzki Województwa Podkarpackiego - 17 czerwca 2013 r.
 22. Uchwała nr 34 Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Podkarpackiego z dnia  17 czerwca 2013 r. w sprawie zaopiniowania zmienionego Rocznego Planu Działań Ewaluacyjnych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na 2013 r.
 23. Uchwała nr 33 Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Podkarpackiego z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie pozytywnej rekomendacji zmiany Planów Działania na rok 2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 24. Uchwała nr 32 Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Podkarpackiego z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie pozytywnej rekomendacji zmiany Planu Działania na rok 2013 dla Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 25. Protokół z dwunastego posiedzenia Podkomitetu Monitorującego PO KL
 26. Prezentacje z XII posiedzenia Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny  Kapitał Ludzki Województwa Podkarpackiego - 20 marca 2013 r.
 27. Uchwała nr 31 Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Podkarpackiego z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia rekomendacji płynących z badania ewaluacyjnego „Ocena rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie podkarpackim w kontekście wdrażania Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”
 28. Uchwała nr 30 Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Podkarpackiego z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie pozytywnej rekomendacji zmiany Planów Działania na rok 2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 29. Protokół z jedenastego posiedzenia Podkomitetu Monitorującego PO KL
 30. Uchwała nr 29 PKM PO KL Województwa Podkarpackiego z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia rekomendacji płynących z badania ewaluacyjnego „Kobieta na podkarpackim rynku pracy w kontekście działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego”
 31. Uchwała nr 28 PKM PO KL Województwa Podkarpackiego z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia rekomendacji płynących z badania ewaluacyjnego „Ocena działania Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego funkcjonujących  w województwie podkarpackim”
 32. Uchwała nr 27 PKM PO KL Województwa Podkarpackiego z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zaopiniowania Rocznego Planu Działań Ewaluacyjnych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na 2013 r.
 33. Uchwała nr 26 PKM PO KL Województwa Podkarpackiego z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie pozytywnej rekomendacji Planów Działania na rok 2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 34. Uchwała nr 25 PKM PO KL Województwa Podkarpackiego z dnia 26 listopada 2012 r. anulująca uchwałę nr 24 PKM PO KL Województwa Podkarpackiego z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie pozytywnej rekomendacji zmiany Planu Działania na rok 2012 dla Priorytetu VII Promocja integracji społecznej w ramach PO KL
 35. Protokół z dziesiątego posiedzenia Podkomitetu Monitorującego PO KL
 36. Uchwała nr 24 PKM PO KL Województwa Podkarpackiego z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie pozytywnej rekomendacji zmiany Planu Działania na rok 2012 dla Priorytetu VII Promocja integracji społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 37. Lista członków Podkomitetu Monitorującego PO KL Województwa Podkarpackiego - stan na 01.02.2012 r. 
 38. Protokół z dziewiątego posiedzenia Podkomitetu Monitorującego PO KL
 39. Uchwała nr 23 PKM PO KL Województwa Podkarpackiego z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie pozytywnej rekomendacji zmian Planów Działania na rok 2012 dla Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich i dla Priorytetu VII Promocja integracji społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 40. Lista członków Podkomitetu Monitorującego PO KL Województwa Podkarpackiego - stan na 07.12.2011 r.
 41. Protokół z ósmego posiedzenia Podkomitetu Monitorującego PO KL
 42. Uchwała nr 22 PKM PO KL Województwa Podkarpackiego z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie zaopiniowania Rocznego Planu Działań Ewaluacyjnych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na 2012 r.
 43. Uchwała nr 21 PKM PO KL Województwa Podkarpackiego z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie pozytywnej rekomendacji Planów Działania na rok 2012 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 44. Uchwała nr 20 PKM PO KL Województwa Podkarpackiego z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie powołania mężów zaufania – jako obserwatorów w posiedzeniach Komisji Oceny Projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 45. Uchwała nr 19 PKM PO KL z przyjęcia rekomendacji płynących z badania ewaluacyjnego „Analiza projektów szkoleniowych realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie podkarpackim (projekty konkursowe)”
 46. Uchwała nr 18 PKM PO KL rekomendująca zmianę Planu działania na rok 2011 dla Priorytetu IX
 47. Uchwała nr 17 PKM PO KL - w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu Podkomitetu Monitorującego PO KL Województwa Podkarpackiego
 48. Lista członków Podkomitetu Monitorującego PO KL Województwa Podkarpackiego - stan na 25.05.2011 r.
 49. Uchwała nr 16 PKM PO KL w sprawie zaopiniowania rocznego Planu Działań Ewaluacyjnych na 2011 r.
 50. Uchwała nr 15 PKM PO KL w sprawie pozytywnej rekomendacji Planów Działania na 2011 r. w ramach PO KL
 51. Protokół z szóstego posiedzenia Podkomitetu Monitorującego PO KL
 52. Uchwała nr 14 PKM PO KL w sprawie powołania składu osobowego RST 
 53. Protokół z piątego posiedzenia Podkomitetu Monitorującego PO KL wraz z załącznikami
 54. Lista członków Podkomitetu Monitorującego PO KL Województwa Podkarpackiego - stan na 14.10.2009 r.  
 55. Uchwała nr 6 PKM PO KL rekomendująca zmianę Planu działania na rok 2009 dla Priorytetu VII 
 56. Lista członków Podkomitetu Monitorującego PO KL Województwa Podkarpackiego - stan na 27.01.2009 r.  
 57. Wyniki głosowania na przedstawicieli środowiska akademicko-naukowego oraz organizacji pozarządowych Podkomitetu Monitorującego PO KL

 

więcej
kwiecień 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego