Element wykonany w technologii Flash. Do prawidłowego działania zainstaluj FlashPlayer
menu główne
|
szukaj

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Łącznie:data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
FAQ
Priorytet VI 2008-08-25

1. Gdzie można uzyskać dotacje na utworzenie działalności gospodarczej i na jakich zasadach jest przyznawana?

Pomoc dla osób zainteresowanych rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej w PO KL świadczona jest kompleksowo i obejmuje szkolenia (w tym również z pisania biznes planów), warsztaty, doradztwo ogólne i specjalistyczne oraz dotacje na zakup środków trwałych wraz z wypłacanym przez okres 6 miesięcy wsparciem pomostowym. Zasady przyznawania dotacji na utworzenie działalności gospodarczej oraz jej wysokość są wspólne dla wszystkich bez względu na przedmiot planowanej działalności gospodarczej. Maksymalna kwota, którą można uzyskać na ten cel wynosi 40 tys. złotych brutto ale realne dofinansowanie zawsze zależne jest od faktycznych potrzeb osoby ubiegającej się o dotację. Aby uzyskać dofinansowanie należy skontaktować się z wymienionymi poniżej Operatorami Wsparcia:
 1. Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.
  Rynek 17, 38-700 Ustrzyki Dolne
  Tytuł projektu: Wsparcie na starcie - edycja II
  tel.: 13 461 29 98

 2. Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości
  pl. Ks.J.Poniatowskiego 2, 27-600 Sandomierz
  Tytuł projektu: Moja przyszłość z własną firmą
  tel.: 15 833 34 07

 3. Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna
  ul. Rynek 26, 37-700 Przemyśl
  Tytuł projektu: Postaw na własny biznes
  tel.: 16 676 09 87 

 4. Regionalne Towarzystwo Rolno – Przemysłowe „Dolina Strugu”
  ul. Myśliwska 16, 36-030 Błażowa
  Tytuł projektu: Bądź aktywny Bądź przedsiębiorczy
  tel.: 17 230 12 10 

 5. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów
  Tytuł projektu: Być albo nie być…przedsiębiorcą
  tel.: 17 867 62 97

 6. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia"
  ul. Gałęzowskiego 6/319, 35-074 Rzeszów
  Tytuł projektu: Zatrudnij siebie i innych
  tel.: 17 862 50 76

 7. Stowarzyszenie Społeczno – Ekonomiczne ABSOLWENT
  ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów
  Tytuł projektu: Własny mały biznes

 8. Bieszczadzkie Forum Europejskie
  ul. Mickiewicza 17, 38-600 Lesko
  Tytuł projektu: Uwierz we własny sukces
  tel.: 13 469 62 72

 9. Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  ul. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg
  Tytuł projektu: Od pomysłu do sukcesu
  tel.: 15 822 61 87

Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie www.pokl.wup-rzeszow.pl. 

2. Czy osoby, które prowadzą działalność gospodarczą mogą otrzymać dotację w ramach Działania 6.2 PO KL?
 
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego wdrażaniem się zajmuje może udzielać wsparcia jedynie osobom fizycznym, które zamierzają dopiero utworzyć własną działalność gospodarczą. Wsparcie dla już istniejących podmiotów działalności gospodarczej można uzyskać w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne. Wdrażaniem tego programu zajmuje się Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, dlatego w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat procedur oraz najbliższych terminów naboru proszę o kontakt z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Rzeszowie mieszczącym się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, Al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów tel. 17 747 64 15 gpi@podkarpackie.pl 

3. Czy osoba fizyczna, ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik może być uczestnikiem projektu w ramach Działania 6.2 PO KL? 

Rolnicy, małżonkowie rolnika lub domownicy (ubezpieczeni w KRUS) są osobami zatrudnionymi z wyjątkiem sytuacji, gdy są zarejestrowani jako osoby bezrobotne we właściwym miejscowo urzędzie pracy.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 2 lit. d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy osobą bezrobotną jest osoba zarejestrowana we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy, jeżeli:
„nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.2)), o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe”.
W sytuacji, gdy projekt zakłada objecie wsparciem wyłącznie osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo „przyjęcie” rolnika, małżonka rolnika lub domownika (ubezpieczonego w KRUS) jest możliwe wyłącznie pod warunkiem, iż dana osoba jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy.
 
4.  W jaki sposób należy dokumentować koszty opieki nad osobami zależnymi?
 
Jako koszt opieki nad osobą zależną (po przedłożeniu dokumentów poświadczających stan zdrowia tej osoby np. orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem o konieczności zapewnienia stałej opieki) należy uznać koszt pobytu w instytucji świadczącej usługi opiekuńcze lub koszty wynikające z legalnych (spełniających wymagania nałożone odrębnymi przepisami – podatkowe, ubezpieczeń społecznych) umów cywilnoprawnych np. z opiekunami za okres uczestnictwa UP w formach wsparcia w ramach projektu. Dowodem 14 poniesienia wydatku jest opłacona faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty. Wysokość poniesionych kosztów na opiekę musi być racjonalna i odpowiadać przeciętnym cenom na lokalnym rynku, ponadto stawki te powinny być uzasadnione we wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej uzasadnienia kosztów. Jako koszt opieki nad dzieckiem - należy uznać koszt opłaty za pobyt w przedszkolu, żłobku lub innej instytucji, uprawnionej do sprawowania opieki nad dziećmi, koszty wynikające z legalnych (spełniających wymagania nałożone odrębnymi przepisami – podatkowe, ubezpieczeń społecznych) umów cywilnoprawnych np. z opiekunami. Dowodem poniesienia wydatku jest opłacona faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty. Wysokość poniesionych kosztów na opiekę musi być racjonalna i odpowiadać przeciętnym cenom na lokalnym rynku, ponadto stawki te powinny być uzasadnione we wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej uzasadnienia kosztów. Uczestnik powinien co do zasady wystąpić z wnioskiem o zwrot poniesionych kosztów mających na celu zapewnienie opieki nad osobami zależnymi, przedkładając jednocześnie wyżej wymienione dokumenty potwierdzające poniesione wydatki. Koszt zatrudnienia opiekuna dla osoby zależnej lub dziecka uczestnika projektu przez beneficjenta jest również wydatkiem kwalifikowalnym. Taka forma opieki jest zalecana przez WUP w Rzeszowie.
 
5.  Co to jest dodatek relokacyjny?
 
Jednorazowe dodatki relokacyjne (mobilnościowe) dla pracownika, który uzyskał zatrudnienie w wyniku wsparcia udzielonego w ramach projektu w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania. Jednorazowy dodatek relokacyjny wypłacany jest w wysokości równej sześciokrotności 100% wartości zasiłku dla bezrobotnych osobie, której stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. Spełnianie kryterium odległości jest weryfikowane na podstawie oświadczenia złożonego przez uczestnika projektu. Dodatek ten może być przyznany najpóźniej do dnia 31.12.2010 r.
 
6.  Jaka jest podstawa prawna dla subsydiowanego zatrudnienia?
 
Subsydiowane zatrudnienie Subsydiowane zatrudnienie jest to pomoc publiczna udzielana zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2204/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 TWE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia (Dz.Urz. WE Nr L 337 z dnia 13.12.2002, z późn. zm.) i obejmuje tworzenie nowych miejsc pracy, rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, w tym pracowników niepełnosprawnych. Akty prawne: - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2008r. Nr 90, poz. 557). - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2008r. Nr. 224, poz. 1484 z późn. zm.). - Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 8 lipca 2009 r. ( z ewentualnymi późniejszymi zmianami).
 
7.  Na jakich zasadach organizowane są staże w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL?
 
 Staż ma na celu umożliwienie uczestnikowi projektu nabycie umiejętności do samodzielnego wykonywania pracy, nabycie doświadczenia w środowisku pracy, przy czym uczestnik projektu wykonuje zadania w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Staż jest organizowany dla uczestnika projektu nie posiadającego doświadczenia zawodowego. Przy kwalifikowaniu uczestnika projektu na staż bierze się pod uwagę ostatni poziom uzyskanego wykształcenia. Uczestnik projektu może zostać skierowany do odbycia stażu u pracodawcy na okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 12 miesięcy. Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez beneficjenta (projektodawcę) z uczestnikiem projektu oraz umowy z pracodawcą, według programu określonego w umowie. W uzasadnionych przypadkach możliwa jest także sytuacja,   w której staż będzie realizowany u podmiotu będącego jednocześnie beneficjentem (projektodawcą). Program stażu powinien określać m.inn.: 1) nazwę zawodu lub specjalności, której program dotyczy; 2) zakres zadań wykonywanych przez uczestnika projektu; 3) rodzaj uzyskiwanych umiejętności zawodowych; 4) sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych; 5) opiekuna osoby objętej programem stażu. Opiekuna osoby objętej programem stażu zapewnia pracodawca. Nadzór nad odbywaniem stażu sprawuje beneficjent (projektodawca). Pracodawca po zakończeniu realizacji programu, wydaje opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez uczestnika projektu i umiejętnościach zawodowych nabytych w trakcie stażu. Beneficjent (projektodawca) wydaje uczestnikowi projektu zaświadczenie o odbyciu stażu po przedstawieniu przez niego opinii pracodawcy. Uczestnikowi projektu odbywającemu staż przysługuje stypendium stażowe, które jest wypłacane po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, proporcjonalnie do przepracowanego okresu. Stypendium nie przysługuje za czas nieobecności na stażu nieudokumentowanej stosownym zaświadczeniem lekarskim. Stypendium za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę przysługującego stypendium przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za które przysługuje stypendium. Na wniosek osoby odbywającej staż pracodawca jest obowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium.
 
8.  Jakie są dopuszczalne formy i tematy zajęć, które można realizować w ramach zajęć z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy?
 
W ramach tej formy wsparcia odbywać się mogą zajęcia dla uczestników projektu, które mają na celu przygotowanie do samodzielnego poszukiwania i podjęcia zatrudnienia. Zajęcia takie mogą być prowadzone w formie warsztatów oraz szkoleń i obejmować między innymi zagadnienia z zakresu informacji o rynku pracy, wypełniania dokumentów aplikacyjnych (list intencyjny, list motywacyjny, życiorys zawodowy), ćwiczenia w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych z wykorzystaniem techniki komputerowej, zapoznanie z zasadami prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz jej przebiegiem, doskonalenie umiejętności interpersonalnych, rozmowa kwalifikacyjna połączona z autoprezentacją przed kamerą video, analiza mocnych i słabych stron itp.
 
9. Co to są kompetencje kluczowe?
 
Kompetencje kluczowe – to te, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia. Podstawowe kompetencje kluczowe to: 1) porozumiewanie się w języku ojczystym, 2) porozumiewanie się w językach obcych, 3) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, 4) kompetencje informatyczne, 5) umiejętność uczenia się, 6) kompetencje społeczne i obywatelskie, 7) inicjatywność i przedsiębiorczość oraz 8) świadomość i ekspresja kulturalna.
 
10. Jaka jest definicja IPD w ramach Poddziałania 6.1.1?
 
Indywidualny Plan Działania (IPD) określić można jako:
 
1. pomoc świadczoną klientowi w ramach procesu doradczego, ułatwiającego podejmowanie konkretnych przedsięwzięć w celu rozwiązania problemu zawodowego,
2. zaplanowaną aktywność klienta w kierunku zmiany umożliwiającą uzyskanie zatrudnienia.
3. Indywidualny Plan Działania można także określić jako efekt pracy doradcy zawodowego i klienta wyrażony w formie pisemnej, zawierający cele i alternatywy zawodowe, działania i terminy ich realizacji. Wdrożenie Indywidualnego Planu Działania powinno prowadzić do wymiernych, zauważalnych zmian w sytuacji zawodowej klienta poprzez:
- identyfikację własnych zasobów: mocnych i słabych stron, ograniczeń i możliwości,
- nabycie umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia,
- nabycie nowych kompetencji (szkolenie zawodowe, doświadczenie zawodowe),
oraz – docelowo – uzyskanie zatrudnienia stałego lub tymczasowego. Osobami uprawnionymi do tworzenia i przeprowadzania IPD są doradcy zawodowi (wykształceni w tym kierunku i posiadający doświadczenie zawodowe) oraz psycholodzy. Forma wsparcia, którą jest "identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie" polega na indywidualnej pracy z bezrobotnym (rozmowie, kwestionariuszu), a nie na badaniach ilościowych. W przypadku Działania 6.1.1 PO KL identyfikacja potrzeb grup docelowych powinna stanowić pierwszy etap realizacji projektu. 

11. Czy obcokrajowiec, może ubiegać się o środki na założenie działalności gospodarczej, w ramach PO KL Działanie 6.2? Jeśli tak to na jakich warunkach?

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego nie ma przeciwwskazań aby obcokrajowiec mógł się ubiegać o środki z Działania 6.2 PO KL. Warunkiem jest fakt zarejestrowania i prowadzenia działalności na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub terytorium zgodnego z dokumentacją projektową (oczywiście miejsce zamieszkania również musi być zgodne z dokumentacją konkursową oraz projektową).

12. Czy planując w projekcie podwykonawstwo należy odpowiedni zapis ująć we wniosku o dofinansowanie? 

TAK planując podwykonawstwo należy we wniosku o dofinansowanie wskazać usługi, które beneficjent (projektodawca) zamierza zlecać w ramach projektu innym podmiotom. W innym wypadku na etapie rozliczania projektu koszty zadań zleconych, a nie ujętych we wniosku o dofinansowanie jako zadania zlecone zostaną uznane za niekwalifikowalne.
 
13. Czy wynajem do celów szkoleniowych sprzętu, który został zakupiony ze środków unijnych jest kosztem kwalifikowalnym?
 
NIEwynajem sprzętu zakupionego ze środków unijnych nie jest kosztem kwalifikowalnym. Wynajem zaś takiego sprzętu na zewnątrz za odpłatnością stanowi przychód projektu.
 
14. Czy ze stażu w Poddziałaniu 6.1.1 może skorzystać osoba, która wcześniej uczestniczyła w stażu organizowanym przez PUP?
 
Brak wytycznych zabraniających obejmowanie wsparciem osób, które wcześniej uczestniczyły w formach aktywizacji zawodowej oferowanych przez PUP. Każdorazowo jednak, mając na uwadze pożądaną efektywność realizowanego projektu (podjęcie zatrudnienia przez uczestników), należy rozważyć zasadność objęcia uczestnika projektu wsparciem, które wcześniej nie przyniosło pożądanych rezultatów.
 
15. Czy w przypadku, gdy w projekcie założono organizację kilku rodzajów szkoleń, na które będzie ogłoszona odrębna rekrutacja mogą się zgłosić te same osoby i wziąć udział w kilku szkoleniach?
 
Formalnie nie ma przeciwwskazań do objęcia uczestników projektu wsparciem w postaci dwóch lub więcej szkoleń o różnym zakresie merytorycznym. Decyzja należy do wnioskodawcy i każdorazowo powinna być uzależniona od celów projektu oraz założonych przez wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie wskaźników produktu i rezultatu. Należy jednak pamiętać, iż osoba, która weźmie udział w kilku formach wsparcia w ramach projektu (np. w dwóch szkoleniach) nie może zostać wykazana dwukrotnie w części sprawozdawczej wniosku o płatność - każda osoba liczona jest jeden raz. Ponadto taka sytuacja może mieć miejsce jedynie w przypadku gdy Projektodawca założył taką ścieżkę udziału w projekcie dla uczestników biorących w nim udział.
 
16. Czy osoby pobierające świadczenia emerytalne lub rentowe mogą zostać objęte wsparciem?
 
TAK o ile spełniają kryteria sformułowane w ramach definicji osób pozostających bez zatrudnienia, w tym są zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy oraz są w wieku produkcyjnym.  Oczywiście Projektodawca również musi założyć udział osób nieaktywnych zawodowo we Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.
 
17. Czy kobiety przebywające na urlopach macierzyńskich lub wychowawczych mogą być uczestnikami projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1?
 
Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL, w ramach Poddziałania 6.1.1 ze wsparcia mogą korzystać wyłącznie osoby pozostające bez zatrudnienia. Bezpośrednimi odbiorcami pomocy w Poddziałaniu 6.1.1 mogą być kobiety, w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dzieci. Zatem osoby przebywające na urlopach macierzyńskich lub wychowawczych, które przez okres urlopu pozostają w stosunku pracy z pracodawcą, nie kwalifikują się do objęcia wsparciem w ramach powyższego Poddziałania.
 
18. Czy jest możliwy w ramach budżetu projektu realizowanego w Poddziałaniu 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” zakup sprzętu i wyposażenia?
 
TAK koszty zakupu sprzętu i wyposażenia włączane są do budżetu projektu na zasadzie cross-financingu, tzn. katalog wydatków przewidzianych do współfinansowania z EFS może być poszerzony o koszty kwalifikowalne w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W Działaniach Priorytetu VI PO KL mogę one stanowić do 10% całkowitego budżetu kwalifikowanych wydatków projektu .Wydatki te muszą wynikać z uzasadnionych potrzeb realizacji danego projektu i spełniać wszystkie kryteria kwalifikowalności.
 
19. Czy można założyć wypłatę 100% kwoty dofinansowania w I transzy?
 
TAKale tylko i wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach. Wysokość zaliczek wypłacanych w poszczególnych transzach powinna zostać ustalona racjonalnie, z uwzględnieniem min. faktycznych potrzeb w danym okresie, wielkości projektu, okresu realizacji itp. Nie wyklucza się wypłaty 100% kwoty dofinansowania w ramach I transzy, zależeć to będzie od specyfiki projektu np. realizowanego w ramach Działania 6.3.
 
20. Jakich beneficjentów należy wykazać w załączniku nr 2 do wniosku o płatność jako osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w ramach Priorytetu VI?
 
Do kategorii osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy należą zarówno osoby bezrobotne, jak i osoby nieaktywne zawodowo. W podwskaźniku dot. osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy należy uwzględnić osoby spełniające jedno z następujących kryteriów: niepełnosprawność, długotrwałe bezrobocie lub zamieszkiwanie obszarów wiejskich. Zgodnie z założeniami Priorytetu VI wsparcie w nim realizowane kierowane jest do szerszej grupy odbiorców i ma służyć zarówno zmniejszeniu jak i przeciwdziałaniu bezrobociu. Dlatego też przywołany wskaźnik monitorowany jest w ramach wszystkich Działań Priorytetu VI, w odróżnieniu od definicji zawartej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która ogranicza się do osób bezrobotnych, zgodnie z zakresem działań realizowanych przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy.
 
21. Czy istnieje możliwość, aby w ramach projektu systemowego 6.1.3 uczestnik skierowany na wsparcie w postaci szkolenia mógł, po jego zakończeniu zostać skierowany na drugą formę wsparcia tj. na wyposażanie/doposażenie stanowiska pracy – również w ramach niniejszego projektu?
 
TAK wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy, w ramach projektu, traktowane jest, jako wsparcie dla przedsiębiorców, nie dla osoby bezrobotnej, dlatego nie ma przeciwwskazań aby bezrobotny, który skorzystał w ramach projektu ze wsparcia w postaci szkoleń mógł zostać skierowany na wyposażanie/doposażenie stanowiska pracy. Oczywiście Projektodawca również musi założyć taką ścieżkę postępowania we Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.
 
22. Powiatowy Urząd Pracy zleca przygotowanie całego szkolenia wykonawcy zewnętrznemu, a sam odpowiada jedynie za zwrot kosztów zakwaterowania, wyżywiania i dojazdu na szkolenie dla uczestników szkolenia czy w takim przypadku mamy do czynienia ze zlecaniem zadania merytorycznego?
 
TAK w przypadku tym mamy do czynienia ze zleceniem istotnej części zadania merytorycznego, gdyż zewnętrzny wykonawca ma za zadanie pozyskać wykładowców, wynająć salę szkoleniową, zapewnić materiały szkoleniowe, czyli bezpośrednio odpowiada za kompleksowe zorganizowanie szkolenia. Beneficjent w takim wypadku tylko nadzoruje realizację zadania a sam nie angażuje się osobiście i bezpośrednio w realizację zadania merytorycznego.
 
23. Powiatowy Urząd Pracy dysponuje salą szkoleniową wraz ze sprzętem i sam przygotowuje materiały dla uczestników szkolenia, a z zewnątrz pozyskuje trenera czy w tym przypadku usługa trenerska jest zadaniem zleconym?
 
NIE w tym przypadku usługa trenerska nie jest traktowana jako zlecenie zadania merytorycznego. Co do zasady, ze zleceniem zadania merytorycznego będziemy mieć do czynienia wówczas, gdy beneficjent przekazuje wykonanie zadania, w tym przeprowadzenie większości niezbędnych czynności w ramach zadania, innemu podmiotowi, tzn. niejako „wyprowadza” to zadanie na zewnątrz, poza swoją instytucję. W takiej sytuacji beneficjent wyłącza swoje własne bezpośrednie zaangażowanie w to zadanie i finansowanie kosztów administracyjnych związanych z realizacją zleconego zadania merytorycznego. Koszty te przerzucone są na wykonawcę zleconego zadania. Zatem w celu stwierdzenia, czy dane zadanie jest zadaniem merytorycznym zleconym czy nie, należy wziąć pod uwagę to, kto ponosi koszty administracyjne związane z wykonaniem tego zadania. Jeśli te koszty ponosi zewnętrzny wykonawca zadania, co do zasady będziemy mieć do czynienia ze zleceniem zadania merytorycznego.
 
24. Czy w projekcie systemowym realizowanym w 2011 roku w ramach Poddziałania 6.1.3 mogą uczestniczyć osoby, które zakończyły udział w tym projekcie w latach poprzednich?
 
NIE zgodnie z Zasadami naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów systemowych na rok 2011 w ramach PO KL opracowanymi przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie do udziału w projekcie mogą zostać zakwalifikowane wyłącznie osoby nowe, które do tej pory nie były uczestnikami projektu systemowego 6.1.3.
 
25. Czy osoba pracująca może być uczestnikiem projektu w Działaniu 6.3?
 
W ramach Działania 6.3 PO KL istnieje możliwość objęcia wsparciem osób zatrudnionych w ramach umów cywilno prawnych, zamieszkujących obszary wiejskich, jeżeli udzielone im wsparcie przyczyni się do podniesienia potencjału tych osób na rynku pracy oraz umożliwi im znalezienie zatrudnienia w zawodach pozarolniczych.
 
26. Czy osoba ubezpieczona w KRUS (mała powierzchnia gospodarstwa rolnego) może być uznana za osobę nieaktywną zawodowo?
 
NIE rolnicy, w rozumieniu Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. 2008 nr 50 poz. 291, z poz. zm.), to osoby pełnoletnie, zamieszkujące i prowadzące na terytorium RP, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w ich posiadaniu gospodarstwie rolnym, które są dodatkowo ubezpieczone w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W związku z tym rolnicy są kwalifikowani do kategorii osób zatrudnionych.
 
27. Czy w ramach Dziania 6.3 jest możliwe organizowanie staży u pracodawców oraz wypłata stypendium stażowego?
 
TAKnie ma przeciwwskazań do stosowania tej formy wsparcia w ramach Działania 6.3. Działanie to ma na celu podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej osób zamieszkujących obszary wiejskie poprzez przygotowanie ich do pracy w zawodach pozarolniczych oraz wykorzystanie szans związanych z powstaniem nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich.
 
28. Czy zwrot kosztów za dojazd uczestnikom projektu można dokonać po przez płatności gotówkowe?
 
TAK projektodawca może zasilić kasę z konta projektu i regulować płatności gotówką. W takiej sytuacji rozliczając te wydatki we wniosku o płatność należy je udokumentować przedkładając w załączeniu raport kasowy. 

29. Czy w chwili podjęcia pracy w trakcie trwania udziału w Projekcie BO może kontynuować udział w projekcie (np. gdy jest to praca na pół etatu lub okres próbny) pomimo pracy? 

Istnieje taka możliwość, ale konieczne jest wcześniejsze uzyskania akceptacji ze strony IP po przeanalizowaniu indywidualnego przypadku oraz po uwzględnieniu zasad efektywności realizowanego wsparcia.
 
30. Czy każdy kto w trakcie trwania Projektu podejmie zatrudnienie może zrezygnować z oferowanego wsparcia bez żadnych konsekwencji? Jak wtedy traktowane są rezultaty projektu?
 
Każdy w momencie podjęcia zatrudnienia w trakcie uczestnictwa w projekcie w ramach Priorytetu VI realizuje podstawowy cel Projektu. Uczestnik taki jest zdefiniowany, jako ten który zakończył udział w projekcie.
 
31. Czy można założyć wypłatę 100% kwoty dofinansowania w I transzy?
 
Wysokość zaliczek wypłacanych w poszczególnych transzach powinna zostać ustalona racjonalnie, z uwzględnieniem min. faktycznych potrzeb w danym okresie, wielkości projektu, okresu realizacji itp. Nie wyklucza się wypłaty 100% kwoty dofinansowania w ramach I transzy, zależeć to będzie od specyfiki projektu.
 
32. Czy w ramach Poddziałania 6.1.3 Powiatowe Urzędy Pracy udzielające uczestnikom projektu systemowego środków na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego lub środków na podjęcie działalności gospodarczej, w przypadku zakupienia przezeń sprzętu używanego winny żądać oświadczenia o jego pochodzeniu?
 
Nie. W obecnej perspektywie finansowej kwestia zakupu sprzętu używanego została uregulowana w sekcji 4.13.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które to wytyczne, zgodnie z zapisem Podrozdziału 2.2 mają zastosowanie do wydatków ponoszonych przez beneficjenta oraz partnerów. Wytyczne nie dotyczą zatem wydatków ponoszonych przez uczestników projektu.
 
33. Pytanie: Czy w związku z wprowadzonymi w Planie Działania na 2011 rok dla Podziałania 6.1.3 kryteriów dostępu dotyczących efektywności zatrudnieniowej, osoba bezrobotna, skierowana na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy może zostać wykazana jako uczestnik projektu?
 
Tak. Mając na uwadze obowiązek pomiaru efektu zatrudnieniowego w projektach realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.3 Instytucja Zarządzająca PO KL pismem z dnia 4 lipca 2011r.. znak: DZF-VI-82221-206-AŻ/11 poinformowała o decyzji modyfikacji dotychczasowych wytycznych w zakresie monitorowania ww. formy wsparcia. W efekcie, osobę bezrobotną, która w roku 2011 zostanie skierowana na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy należy traktować jako uczestnika projektu. Zmiana interpretacji w tym zakresie dotyczy tylko osób skierowanych do projektu w roku 2011, nie należy zatem korygować danych z lat ubiegłych.
 
34. Czy w ramach projektu dla Poddziałania 6.1.2 PO KL kluczowi pracownicy mogą skorzystać ze studiów podyplomowych e-learningowych. Zaznaczam, iż tematyka studiów jest zgodna z wymogami dla Poddziałania 6.1.2.
 
Kluczowym kryterium powinna być tematyka studiów nie zaś forma ich realizacji - nie ma przeciwwskazań, aby pracownicy uczestniczyli w studiach e-learnigowych.
 
35. Czy w ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL możliwe jest sfinansowanie całkowitych kosztów studiów tj.: wpisowe, czesne, koszty dojazdu, ewentualnie wyżywienie, zakwaterowanie?
 
W ramach Poddziałania 6.1 2 PO KL nie jest możliwe sfinansowanie całkowitego kosztu studiów. Uczestnikom studiów sfinansowany będzie jedynie koszt studiów (czesne) natomiast opłaty za koszty związane z wpisowym, kosztami dojazdu, wyżywienia czy też zakwaterowania leżą po stronie uczestnika studiów.
 
36. Czy w ramach Działania 6.2 PO KL dopuszcza się możliwość zawieszenia działalności gospodarczej, na której prowadzenie dany uczestnik projektu otrzymał środki finansowe?
 
W Działaniu 6.2 PO KL nie dopuszcza się możliwości zawieszenia działalności gospodarczej. Zgodnie z dokumentacją konkursową powinna być ona rzeczywiście prowadzona przez okres co najmniej 12 miesięcy od momentu jej rozpoczęcia, co powinno się odbywać zgodnie z wnioskiem składanym przez uczestnika projektu do którego załączany jest biznes plan przewidujący m.in. osiąganie przychodów w ww. okresie.
 
37. Jak należy postąpić w przypadku, gdy uczestnik projektu ma problemy w osiągnięciu płynności finansowej, wynikające przede wszystkim z braku jego doświadczenia i wiedzy w zakresie prowadzonej przez niego działalności. Czy należy przyznać mu obligatoryjnie przedłużone wsparcie pomostowe?
 
Nie można obligatoryjnie zakładać przyznawania wsparcia pomostowego przedłużonego dla każdego uczestnika który ma problemy. Należy zastanowić się, czy przedłużone wsparcie pomostowe rzeczywiście rozwiąże problem z osiągnięciem płynności finansowej i czy w sytuacji, gdy uczestnik projektu otrzymałby niezbędną wiedzę do prowadzenia działalności zasadne byłoby uzyskanie przez niego przedłużonego wsparcia pomostowego. W przypadku, gdy zostaną stwierdzone problemy w osiągnięciu płynności finansowej wynikające wyłącznie z braku odpowiedniej wiedzy danego uczestnika w prowadzeniu działalności, wówczas należy udzielić mu dodatkowego wsparcia szkoleniowo – doradczego, które rozwiąże ww. problem a nie wsparcia pomostowego przedłużonego, które byłoby nieefektywne w dłuższym okresie czasu (prawdziwa przyczyna problemu nie zostałaby rozwiązana).
 
38. Czy osoba zatrudniona na umowę o pracę jako personel projektu w firmie X może zostać zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej w tym samym lub innym projekcie w firmie X?
 
Nie, jeżeli dana osoba jest zatrudniona na umowę o pracę jako personel projektu w firmie X to może zostać zatrudniona w tym samym lub innym projekcie realizowanym przez firmę X wyłącznie w sytuacji zmiany zakresu obowiązków wynikających z obowiązującej umowy o prace (np. 1/4 etatu w jednym projekcie a 3/4 w drugim; 1/2 etatu w zadaniu 1, 1/4 etatu w zadaniu 2 projektu pierwszego i 1/4 etatu w projekcie drugim). Nie ma natomiast przeszkód żeby ta sama osoba była zatrudniona u innych pracodawców jako personel projektu na umowy cywilnoprawne.
 
39. Czy dodatkowe wynagrodzenie tzw. "trzynastka", wypłacane za okres zatrudnienia w ramach projektu POKL jest kwalifikowalne?
 
Tak, ale wyłącznie proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w ramach projektu i o ile możliwe jest poniesienie wydatku przed złożeniem wniosku o płatność końcową. Jeżeli osoba była zatrudniona w ramach projektu na umowę o pracę na pełny etat w okresie od 01.01.2010 do 30.06.2010, a projekt zakończył sie w dniu 30.06.2010 dodatkowe wynagrodzenie będzie wypłacone dopiero w I kwartale 2011 roku. W takim razie nie jest możliwe kwalifikowanie dodatkowego wynagrodzenia z uwagi na brak możliwości spełnienia drugiego warunku.
 
40. Czy koszty związane z wyposażeniem stanowiska pracy dla osoby zaangażowanej do projektu na podstawie umowy cywilno-prawnej są kwalifikowalne?
 
Nie, nie są kwalifikowalne w żadnym przypadku koszty wyposażenia stanowiska pracy personelu zatrudnionego w innej formie niż na podstawie stosunku pracy.
 
41. Jeżeli termin złożenia wniosku o płatność wypada w niedzielę, to czy wniosek złożony w poniedziałek można uznać za złożony w terminie?  

Zgodnie z art. 115 Kodeksu Cywilnego jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego. W związku z powyższym, jeżeli termin złożenia wniosku o płatność przypada na niedzielę, wniosek złożony w poniedziałek, uznaje się za złożony w terminie.

42. Ile wynosi maksymalna kwota stypendium stażowego oraz kwota stypendium szkoleniowego w Podziałaniu 6.1.1 POKL?

Beneficjent określając we wniosku o dofinansowanie projektu wysokość stypendium szkoleniowego czy stażowego uwzględnia stawki obowiązujące na etapie przygotowywania wniosku. Nie ma potrzeby uwzględniania we wniosku o dofinansowanie wzrostu tych świadczeń w okresie realizacji projektu z uwagi na sformułowanie w SzOP POKL nie więcej niż w odniesieniu do tych stawek.
Stypendium stażowe wynosi nie więcej niż kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie. Od dnia 1 stycznia 2012 r. wynosi ono 1 500,00 PLN brutto.
Należne składki na ubezpieczenie społeczne są płatne z kwoty stypendium, a w przypadkach określonych odpowiednimi przepisami Beneficjent może mieć również obowiązek odprowadzania składek na Fundusz Pracy. Składki te analogicznie jak składki na ubezpieczenie społeczne nie mogą zwiększać kwoty stypendium, o której mowa wyżej.
Stypendium szkoleniowe wynosi nie więcej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) , pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia lub kursu wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia lub kursu, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie zgodnie z Wytycznymi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Instytucji Pośredniczącej PO KL dotyczącymi realizacji projektów w ramach Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”. Należne składki na ubezpieczenie społeczne są płatne z kwoty stypendium, a w przypadkach określonych odpowiednimi przepisami Beneficjent może mieć również obowiązek odprowadzania składek na Fundusz Pracy. Składki te analogicznie jak składki na ubezpieczenie społeczne nie mogą zwiększać kwoty stypendium, o której mowa wyżej. 

43. Czy uczestnik projektu realizowanego w ramach Podziałania 6.1.1 może zostać skierowany do odbycia stażu/praktyki zawodowej u podmiotu będącego jednocześnie Beneficjentem oraz czy w celu osiągnięcia wskaźnika efektywności zatrudnieniowej Beneficjent (projektodawca) może zatrudnić uczestnika projektu?

Staż/praktyka zawodowa odbywa się na podstawie umowy zawartej przez Beneficjenta (projektodawcę) z uczestnikiem projektu oraz pracodawcą. W uzasadnionych przypadkach możliwa jest sytuacja, w której staż/praktyka zawodowa będzie realizowana u podmiotu będącego jednocześnie Beneficjentem (projektodawcą). Niemniej jednak należy unikać takich sytuacji przede wszystkim ze względu na trójstronny charakter umowy. Dopuszcza się natomiast możliwość zatrudnienia uczestnika projektu u Beneficjenta (projektodawcy) w celu uzyskania wskaźnika efektywności zatrudnieniowej. 

44. Czy we wniosku o dofinansowanie należy przedstawić metodologię wyliczania kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem?

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POKL z dnia 15.12.2011r. rozliczanie kosztów pośrednich ryczałtem nie wymaga przedstawiania żadnej metodologii wyliczeń ani też dokumentowania wydatków, co stanowi gwarancję uniknięcia nieprawidłowości związanych z błędnym rozliczaniem kosztów pośrednich. Beneficjent dokonuje tylko przeksięgowania odpowiedniej kwoty z rachunku projektu na rachunek podstawowy (zgodnie odpowiednim % zgodnym z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POKL i wskazanym w umowie o dofinansowanie projektu) na bieżąco w odniesieniu do poniesionych wydatków bezpośrednich pomniejszonych o zadania zlecone), np. po zakończeniu pełnego miesiąca kalendarzowego, lub innego przyjętego okresu rozliczeniowego i przekazuje środki z rachunku projektu na rachunek podstawowy. Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem są traktowane jako wydatki poniesione. Nie są wykazywane w zał. nr 1 do wniosku o płatność. Należy jednak zwrócić uwagę, że na wysokość kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem mają wpływ nie tylko koszty bezpośrednie i zadania zlecone wykazane we wnioskach o płatność, lecz również wszelkiego rodzaju pomniejszenia, które są dokonywane w ramach projektu (np. w związku z szacunkowym budżetem lub korektami finansowymi np. w  przypadku uznania za niekwalifikowalne kosztów bezpośrednich, w stosunku do których zostały naliczone i zrefundowane koszty pośrednie, beneficjent zobowiązany jest dokonać odpowiedniego zwrotu na rachunek projektu. 

45. W której części wniosku o dofinansowanie należy uwzględnić zasadę równych szans, w tym zasadę równości szans płci, aby standard minimum został spełniony?

Standard minimum jest spełniony w przypadku uzyskania co najmniej 2 pozytywnych odpowiedzi w pkt. 5 Karty Oceny Merytorycznej, która jest załącznikiem 8.4 do Dokumentacji Konkursowej.
W punktach 3.1.2 oraz 3.1.3 wniosku o dofinansowanie projektu wartości obecne i docelowe wskaźnika podawane są w ujęciu ogółem (O) oraz – jeżeli dane, którymi dysponuje projektodawca na to pozwalają – w podziale na kobiety (K) i mężczyzn (M). Należy jednak podkreślić, że pozostawienie przy każdym wskaźniku wartości liczbowej „0” w kolumnach dotyczących kobiet (K) i mężczyzn (M) może skutkować niemożnością uzyskania pozytywnej odpowiedzi w pytaniu nr 5 standardu minimum. 
W punkcie 3.2 wniosku o dofinansowanie projektu należy opisać m.in. sposób rekrutacji odnosząc się do planu rekrutacji z opisem działań informacyjno-promocyjnych, procedurą rekrutacyjną, dodatkowym naborem, selekcją oraz katalogiem dostępnych i przejrzystych kryteriów rekrutacji ze wskazaniem sposobu, w jaki w ramach rekrutacji została uwzględniona zasada równych szans, w tym zasada równości szans płci (jest to szczególnie istotne jeśli projektodawca planuje uzyskać za ten element wniosku pozytywną odpowiedź w standardzie minimum). Zaplanowanie „równościowej” rekrutacji stanowi bowiem element działań na rzecz wyrównywania szans K i M. 
W punkcie 3.2.1 wniosku o dofinansowanie należy przedstawić przewidywaną liczbę osób, które zostaną objęte wsparciem w ramach projektu w podziale na płeć, wpisując planowany udział w projekcie kobiet i mężczyzn. Podanie jednak przez projektodawcę liczby osób w podziale na płeć w ramach punktu 3.2.1 wniosku o dofinansowanie projektu, stanowi tylko część analizy sytuacji kobiet i mężczyzn i nie jest wystarczające dla uzyskania pozytywnej odpowiedzi w którymś z pytań 1-3 standardu minimum.
Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są w INSTRUKCJI DO STANDARDU MINIMUM REALIZACJI ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W PO KL stanowiącej część Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu, str.70-83, natomiast więcej informacji nt. przestrzegania zasady równości szans płci w PO KL znajduje się w poradniku „Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL” i dokumencie FAQ. Niniejsze dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.efs.gov.pl  oraz na stronie www.pokl.wup-rzeszow.pl w zakładce Dokumenty do pobrania.

46. W której części wniosku o dofinansowanie należy przedstawić wskaźniki efektywności zatrudnieniowej?

Wskaźniki efektywności zatrudnieniowej należy przedstawić we wniosku o dofinansowanie w szczególności w punkcie 3.2 i/lub w punkcie 3.1.3.  

47. Czy zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wyrejestrowaniu z ewidencji osób bezrobotnych z powodu podjęcia pracy jest dokumentem potwierdzającym zatrudnienie uczestnika projektu?

Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wyrejestrowaniu z ewidencji osób bezrobotnych z powodu podjęcia pracy jest dokumentem, na podstawie którego możliwe jest udokumentowanie podjęcia zatrudnienia przez uczestnika projektu. Niemniej jednak Beneficjent powinien zażądać dodatkowego dokumentu potwierdzającego okres, na jaki została podpisana umowa, tak aby możliwa była weryfikacja, czy uczestnik podjął pracę na minimalny okres trzech miesięcy (w zaświadczeniu z PUP taka informacja nie jest podawana). Ponadto Beneficjent nie ma obowiązku weryfikacji czy po okresie 3 miesięcy osoba nadal pracuje, czy też nie. Weryfikacja okresu zatrudnienia dokonywana jest w momencie przedłożenia przez uczestnika projektu dokumentacji potwierdzającej podjęcie pracy. 

48. Kiedy szkolenie skierowane do uczestników projektu w ramach Podziałania 6.1.1 powinno zostać objęte regułami pomocy publicznej?

Szkolenia skierowane do uczestników projektu, którzy podejmą pracę w wyniku wsparcia udzielonego w ramach projektu niekiedy powinny zostać objęte regułami pomocy publicznej.
Pomocą publiczną mogą być szkolenia dostosowane do potrzeb konkretnego przedsiębiorcy planującego zatrudnić określoną liczbą uczestników projektu. W przypadku, gdy przeprowadzone szkolenie przygotowałoby uczestnika projektu do pracy na konkretnym stanowisku u pracodawcy, który zobowiązał się (np. poprzez zawarcie umowy) do zatrudnienia określonej liczby uczestników projektu, a jednocześnie dotyczyłoby nabycia kwalifikacji lub umiejętności, w zakresie których brak jest specjalistów na rynku pracy, dofinansowanie takiego szkolenia stanowi korzyść dla przedsiębiorcy i podlega przepisom o pomocy publicznej.
W przypadku, gdy uczestnik projektu zdobyłby w wyniku szkolenia nowe kwalifikacje umożliwiające mu znalezienie zatrudnienia na rynku pracy, bez związku z żadną konkretną ofertą pracy, w szczególności niezależnie od oferty przedsiębiorcy, z którym projektodawca nawiązał współpracę, korzyść wynikającą z uczestnictwa w szkoleniu uzyskuje pracownik. W takim przypadku szkolenie służy wyłącznie nabyciu określonych kwalifikacji przez osobę bezrobotną oraz zwiększenie jej szans na zatrudnienie i jego dofinansowanie nie podlega przepisom o pomocy publicznej.
A zatem, aby szkolenie mogło zostać uznane za pomoc publiczną, należy stwierdzić, czy jest ono bezpośrednio powiązane z profilem działalności danego pracodawcy lub czy jego odbycie jest niezbędnym warunkiem podjęcia zatrudnienia u tego pracodawcy (np. szkolenie z obsługi podstawowego pakietu biurowego, które dostarcza uczestnikowi projektu ogólnych kompetencji niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nie będzie stanowiło pomocy publicznej, natomiast szkolenie z obsługi programu do fakturowania, użytego przez tego przedsiębiorcę – tak). 

49. Jaki dokument usprawiedliwia nieobecność na szkoleniu czy na stażu?

Dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność na szkoleniu/kursie czy na stażu jest odpowiednie zaświadczenie lekarskie, bądź w sytuacji śmierci bliskiej osoby akt zgonu.
W przypadku szkoleń Beneficjent (projektodawca) określa minimalną liczbę godzin, na których musi być obecny uczestnik projektu, by można było uznać, że ukończył szkolenie. 

50. Do kiedy należy przedstawić dane nt. realizacji wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w przypadku, gdy uczestnik zakończył udział w projekcie w końcowym okresie jego realizacji?

W związku z pomiarem wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w okresie do 3 miesięcy następujących po dniu, w którym uczestnik zakończył udział w projekcie, w przypadku osób, które zakończyły udział w projekcie w końcowym okresie jego realizacji Beneficjent zobowiązany jest do przekazania ostatecznych danych na temat realizacji wskaźnika efektywności zatrudnieniowej, nie później niż po upływie 100 dni od zakończenia realizacji projektu.

51. W oparciu o jakie formy zatrudnienia należy mierzyć efektywność zatrudnieniową?

Przez zatrudnienie należy rozumieć podjęcie pracy w oparciu o stosunek pracy, stosunek cywilno - prawny, samozatrudnienie.
Podjęcie zatrudnienia na podstawie umowy cywilno-prawnej należy uwzględnić pod warunkiem spełnienia łącznie dwóch przesłanek: umowa została zawarta na okres minimum trzech miesięcy oraz wartość umowy zlecenia/umowy o dzieło nie może być niższa niż 3-krotność minimalnego wynagrodzenia. Przez wartość umowy należy rozumieć wartość całej umowy cywilno - prawnej.
W przypadku podjęcia zatrudnienia na podstawie stosunku pracy do wyliczenia wskaźnika dotyczącego efektu zatrudnieniowego może być liczone wyłącznie zatrudnienie na okres co najmniej 3-ech miesięcy.

52. Jak można wykorzystać oszczędności powstałe w trakcie realizacji projektu?

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przesunięcia w budżecie określonym w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu przekraczające 10% wartości środków alokowanych na zadanie, z którego są przesuwane środki oraz na zadanie, na które są przesuwane środki są traktowane jako zmiany w projekcie i wymagają zgłoszenia na warunkach określonych w umowie o dofinansowanie projektu oraz uzyskania pisemnej zgody IP. Powyższy zapis nie dotyczy oszczędności w projekcie powstałych w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zasady konkurencyjności, które to mogą być wykorzystane przez Beneficjenta za zgodą IP wyłącznie w przypadku zwiększenia rezultatów i produktów projektu. 

53. Jak należy mierzyć wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w projektach w ramach Podziałania 6.1.1?

Zgodnie z dokumentem  „Sposób pomiaru wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w projekcie” (stanowiącego zał. Nr 7 do Podręcznika wskaźników POKL) wskaźnik efektywności zatrudnieniowej należy mierzyć w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym uczestnik zakończył udział w projekcie.  Natomiast okres trzech miesięcy należy liczyć zgodnie z KPA, tzn.  że termin określony w miesiącach kończy się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca. 

54. Co należy rozumieć pod pojęciem zadanie zlecone?

Zgodnie z Zasadami finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 22 grudnia 2011 r.  jako zlecenie zadań merytorycznych należy rozumieć powierzenie podmiotom zewnętrznym (wykonawcom) realizacji istotnej części zadania lub jego całości np. zlecenie szkolenia firmie szkoleniowej, zlecenie realizacji badania wykonawcy zewnętrznemu. W związku z powyższym, jako zlecenie zadań merytorycznych nie należy rozumieć zakupu usług, np. cateringowych, hotelowych czy zaangażowania trenera do przeprowadzenia szkolenia. Jednakże należy pamiętać, iż w przypadku gdy trener wykonuje zadanie poza siedzibą/biurem beneficjenta, na własną rękę organizuje miejsce przyjęć uczestników projektu, a następnie tylko sprawozdaje beneficjentowi zakres wykonanego zadania w danym okresie rozliczeniowym – należy to uznać za zlecanie zadania merytorycznego. 

55. Czy koszt opieki instruktora z zakładu pracy gdzie odbywa się staż jest kosztem kwalifikowalnym?

Koszt opieki instruktora z zakładu pracy gdzie odbywa się staż jest kosztem niekwalifikowanym w ramach projektów w Priorytecie VI. Zgodnie z Wytycznymi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Instytucji Pośredniczącej POKL dotyczącymi realizacji projektów w ramach Poddziałania 6.1.1 POKL) opiekę nad stażystą i warunki do odbywania stażu zapewnia pracodawca.

 

 

Zamieścił: Renata Chmaj  
Data ostatniej modyfikacji: 2012-03-26  
kwiecień 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego