Element wykonany w technologii Flash. Do prawidłowego działania zainstaluj FlashPlayer
menu główne
|
szukaj

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Łącznie:data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
FAQ
Priorytet VII 2008-08-25

1. Czy istnieje możliwość przekroczenia ryczałtowej kwoty uśrednionej 5 000,00 PLN na jednego uczestnika projektu w ramach kontraktu socjalnego?

Zgodnie z zapisami Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych… z dnia 1 stycznia 2010 r. kalkulowany koszt wsparcia na osobę aktywizowaną w ramach kontraktu socjalnego wynosi 5 000,00 PLN. Kwota ta stanowi koszt uśredniony na osobę lub rodzinę. W celu lepszego zrozumienia całego mechanizmu „kwoty uśrednionej” można przyjąć, iż w projekcie uczestniczą 2 osoby 2*5 000 PLN = 10 000 PLN – jedna z osób może otrzymać wsparcie w kwocie 7 000 PLN druga zaś 3 000, ale ogólna kwota ryczałtowa 10 000 PLN nie została przekroczona. 
W przypadku, kiedy beneficjent stwierdzi konieczność ponoszenia wydatków w ramach kontraktu socjalnego w innej wysokości niż wynika to z uśrednionego kosztu, ma możliwość przyjęcia innej kalkulacji i jest zobowiązany do wykazania kosztów jednostkowych w budżecie projektu we wniosku o dofinansowanie.

2. Jak należy rozumieć w 1 typie operacji w ramach Poddziałania 7.2.2, grupę docelową, czy wnioskodawca konstruując wniosek w tym typie operacji wsparcie kieruje  do instytucji wspierających ekonomię społeczną, które w ramach projektu mają zapewnić np. osobom bezrobotnym doradztwo, szkolenia, usługi prawne związane z otworzeniem spółdzielni socjalnej?

Grupą docelową dla tego typu operacji stanowią instytucje otoczenia sektora ekonomii społecznej, którym projektodawca zapewnia w sposób komplementarny i łączny wszystkie rodzaje wsparcia wymienione w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 czerwca 2010 r. dla 1 typu operacji, tj.:

- dostęp do usług prawnych, księgowych, marketingowych,

- doradztwa (indywidualnego i grupowego, m. in. w postaci punktów lub centrów doradztwa, inkubatorów społecznej przedsiębiorczości tworzących wspólną infrastrukturę rozwoju),

- szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej,

- usług wspierających rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej (m. in. poprzez budowę sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu wspierania rozwoju podmiotów ekonomii społecznej),

- promocji ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej.

3. Od 1 czerwca 2010 r. w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL został wprowadzony nowy zestaw form wsparcia w ramach Poddziałania 7.2.2. Do kogo jest adresowany? Kto może uzyskać wsparcie na założenie i prowadzenie bądź przystąpienie do spółdzielni socjalnej?

Nowy zestaw form wsparcia zgodnie z SzOP skierowany jest do:
  1. osób fizycznych niezatrudnionych, w wieku aktywności zawodowej (w szczególności do osób fizycznych, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych, czyli osób bezrobotnych, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, osób wskazanych w art. 1 ust 2 pkt 1-4 i 6-7 ustawy o zatrudnieniu socjalnym, osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych) zagrożonych wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 ustawy o pomocy społecznej,
  2. osób prawnych, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jednostki samorządu terytorialnego, kościelne osoby prawne).
W SzOP przewidziano, m. in., wsparcie doradcze i szkoleniowe oferowane w momencie zakładania spółdzielni socjalnej oraz w początkowym okresie jej funkcjonowania, przyznanie środków finansowych na założenie i przystąpienie do spółdzielni socjalnej oraz zatrudnienie w spółdzielni socjalnej zgodnie z art. 5a ust 1. ustawy o spółdzielniach socjalnych (w przypadku gdy założycielami spółdzielni socjalnej są organizacje pozarządowe, kościelne osoby prawne lub jednostki samorządu terytorialnego, są one zobowiązane do zatrudnienia w spółdzielni co najmniej pięciu osób spośród osób wymienionych w art. 4 ust. 1 w terminie sześciu miesięcy od dnia wpisu spółdzielni do Krajowego Rejestru Sądowego), a także możliwość uzyskania wsparcia pomostowego o charakterze doradczym i finansowym przez okres do 12 miesięcy.
W ramach Poddziałania 7.2.2 funkcję beneficjenta może pełnić każdy podmiot z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą oraz oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Niemniej, projektodawcy aplikujący o wsparcie w ramach Poddziałania 7.2.2 powinni posiadać doświadczenie w zakresie wspierania podmiotów ekonomii społecznej oraz potencjał administracyjny i finansowy do realizacji ww. działań.

4. Czy osoby w wieku 6-12 lat mogą być uczestnikami projektu w ramach Działania 7.3?

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL: „Dodatkowym elementem wsparcia na rzecz mieszkańców obszarów wiejskich, będzie system małych grantów finansowych, za pomocą którego wspierane będą inicjatywy ukierunkowane na podnoszenie zdolności do zatrudnienia, zwiększenie mobilności i aktywności społecznej mieszkańców oraz rozwój lokalnych inicjatyw na obszarach wiejskich, skierowanych do osób będących w wieku aktywności zawodowej i doświadczających wykluczenia społecznego z uwzględnieniem wsparcia towarzyszącego dla otoczenia tych osób”.
W związku z powyższym projekt skierowany tylko i wyłącznie do osób w wieku poniżej 15 lat nie jest zgodny z dokumentami programowymi a tym samym niemożliwy do realizacji w ramach Działania 7.3. Kwalifikowalne jest natomiast wsparcie dla otoczenia czyli także m. in. dla dzieci uczestników, które nie są ujmowane jako uczestnicy projektu we wniosku o dofinansowanie.

Ponadto uczestnikami projektów konkursowych w ramach Działania 7.3 powinny być te grupy docelowe, na których wspieranie ukierunkowany jest dany Priorytet, co jest uzasadnione m. in. koniecznością zachowania strategicznego podejścia do udzielania pomocy i zachowania linii demarkacyjnej pomiędzy Priorytetami.

5. Jaki typ podmiotów jest uprawniony do składania wniosków w ramach Działania 7.3? Czy wniosek może złożyć np. Parafia, albo jakiś związek typu koło gospodyń wiejskich? 
 
Zgodnie z Dokumentacją Konkursową oraz zapisami SZOP o dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).
 

6. Czy w 2011 roku mogą kontynuować udział osoby, które są objęte projektem w bieżącym roku? Czy osoby, które nadal spełniają wszystkie warunki, aby zostać uczestnikami projektu, a brali już udział w projekcie we wcześniejszych latach mogą wziąć udział w projekcie w 2011 roku?

Zgodnie z Zasadami… możliwa jest kontynuacja uczestnika w projekcie na przestrzeni dwóch lat lub powrót uczestnika do projektu. Każdorazowo decyzje w zakresie wyboru osób do projektu podejmuje beneficjent (na podstawie wywiadu należy ocenić i uzasadnić konieczność objęcia tych osób wsparciem). Niemniej jednak, należy pamiętać, iż osoby takie były już wykazane w ramach załącznika nr 2 i formularza PEFS jako uczestnicy projektu - nie należy więc ich wykazywać jako nowe osoby a jedynie korygować przekazane wcześniej dane.
 

7. Czy możliwe jest rozliczenie faktury za przejazd na turnus rehabilitacyjny, na której widnieje nazwa usługi – transport osobowy, ale bez konkretnego określenia trasy przejazdu?

Rozliczenie wyżej opisanego dokumentu jest możliwe pod warunkiem złożenia przez uczestnika projektu, na którego jest wystawiona faktura wraz z wnioskiem o zwrot kosztów dojazdu, również oświadczenia, iż składany dokument dotyczy konkretnego odcinka trasy koniecznej do pokonania na turnus rehabilitacyjny.

8. Czy do wskaźnika efektywności zatrudnieniowej można zaliczyć inne formy zatrudnienia niż umowa o pracę (etat) oraz umowa cywilno-prawna?

W związku z tym, iż celem projektu realizowanego w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jest tworzenie KIS, CIS i ZAZ oraz ze względu na szczególny charakter tego typu projektów i specyfikę grupy docelowej, podpisanie indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego pomiędzy Kierownikiem KIS, CIS lub ZAZ a osobą skierowaną do Centrum/Zakładu należy uznać jako nawiązanie stosunku pracy. Jednocześnie w celu obliczenia wskaźnika efektu zatrudnieniowego w projekcie należy stosować wytyczne zawarte w dokumencie Sposób pomiaru efektu zatrudnieniowego w projekcie, w szczególności dot. minimalnego okresu zatrudnienia (3 miesiące) po zakończeniu udziału w projekcie. Natomiast jeśli uczestnik projektu został zatrudniony w ramach prac interwencyjnych, wówczas taką osobę należy uwzględnić jako uczestnika, który podjął zatrudnienie, pod warunkiem, iż w okresie do trzech miesięcy po zakończeniu udziału w formie aktywizacji będzie kontynuował zatrudnienie u pracodawcy, do którego został skierowany w ramach prac interwencyjnych lub podejmie pracę u innego przedsiębiorcy.

9. Czy do wskaźnika efektywności zatrudnieniowej można zaliczyć zatrudnienie na niższy wymiar czasu pracy niż pełny etat oraz czy w przypadku umów cywilno-prawnych należy oprócz czasu trwania umowy zwracać uwagę na ewidencję czasu pracy?
 
Możliwe jest ujęcie we wskaźniku zatrudnienia na niższy wymiar czasu pracy. Nie ma obowiązku monitorowania ewidencji czasu pracy w odniesieniu do umów cywilno-prawnych. To zadanie "zatrudniającego".
 
10. Czy do wskaźnika efektywności zatrudnieniowej można zaliczyć umowy cywilno-prawne niezależnie od wysokości otrzymywanego wynagrodzenia?
 
Nie. Jest to niezgodne z zasadami określonymi przez IZ, zgodnie z którymi:
osoba, która podjęła zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej powinna przedstawić dokument umożliwiający zweryfikowanie czy zostały spełnione łącznie dwa warunki:
- umowa jest zawarta na okres minimum trzech miesięcy oraz
- wartość umowy zlecenia/o dzieło nie może być niższa niż 3-krotność minimalnego wynagrodzenia.
W przypadku, gdy przedłożona przez uczestnika projektu dokumentacja nie spełnia łącznie ww. przesłanek, wówczas nie należy go wliczać do osób, które podjęły zatrudnienie.

 
Zamieścił: Renata Chmaj  
Data ostatniej modyfikacji: 2011-10-13  
kwiecień 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego