Element wykonany w technologii Flash. Do prawidłowego działania zainstaluj FlashPlayer
menu główne
|
szukaj

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Łącznie:data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
FAQ
Priorytet VIII 2008-08-25

1. Czy w typie projektu „promocja idei przedsiębiorczości akademickiej (…)” projekt ma dotyczyć firmy typu spin off, spin out, czy zespołu który planuje założyć taką firmę? 

W ramach typu projektu: promocja idei przedsiębiorczości akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu działającego na uczelni lub w jednostce naukowej (firmy typu spin off lub spin out) wsparciem powinni być objęci członkowie zespołu, który planuje założyć firmę spin off lub spin out. Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów POKL oraz z Dokumentacją konkursową, projekty realizowane w ramach Poddziałania 8.2.1 muszą być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego: przedsiębiorców, pracowników przedsiębiorstw, uczelni, jednostek naukowych, pracowników naukowych jednostek naukowych, pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni, doktorantów, absolwentów uczelni (w okresie 12 miesięcy od daty ukończenia studiów) i studentów. Należy pamiętać, że przedmiot takiego szkolenia powinien dotyczyć zakładania firm typu spin off lub spin out.
Nie można natomiast kierować wsparcia w ramach projektów z działania 8.2.1 bezpośrednio do istniejących spółek, gdyż oznaczałoby to pomoc publiczną.

2. Czy projektodawca może być instytucją trzecią, która będzie pośredniczyć między uczelnią a przedsiębiorstwem? 

Projektodawcą w Poddziałaniu 8.2.1 w typie projektów obejmujących staże i szkolenia praktyczne dla pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych i pracowników naukowych (uczelni i jednostek naukowych) w przedsiębiorstwach może być instytucja trzecia, która będzie ,,pośredniczyć” między uczelnią a przedsiębiorstwem.

3. Czy w ramach projektu mogą być zrealizowane studia podyplomowe? 

W ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” nie przewiduje się wsparcia w postaci studiów podyplomowych.

4. Czy premia punktowa za poniższe kryterium strategiczne zostanie zachowana w przypadku przeprowadzenia szkolenia zawodowego zakończonego certyfikatem dla wszystkich uczestników projektu oraz dodatkowego szkolenia przykładowo z języka obcego? Czy jednak dla spełniania kryterium konieczne jest aby wszystkie przeprowadzone szkolenia kończyły się wydaniem certyfikatu?

Zgodnie z Planem działania dla Województwa Podkarpackiego na rok 2009 jednym z kryteriów strategicznych dla Poddziałania 8.1.1 dla typów projektów (1) i (3) jest następujące kryterium:

Projekt w 100% obejmuje co najmniej jeden z rodzajów szkoleń:

- szkolenia zawodowe (kod zawodu w rozumieniu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, Dz. U. z 2004 r., Nr 265, poz. 2644 z późn. zm., powinien być wskazany we wniosku w punkcie 3.3) kończące się uzyskaniem certyfikatu wydawanego przez akredytowane lub cieszące się powszechnym zaufaniem instytucje, potwierdzającego prawo do wykonywania określonych w nim czynności i zadań zawodowych oraz posiadanie kompetencji w zakresie określonym w certyfikacie (z wyłączeniem certyfikatów językowych i ECDL- w tym e-Citizen) lub
- szkolenia w zakresie obsługi nowoczesnych maszyn i urządzeń high-tech lub
- szkolenia z zakresu praktycznego zastosowania technik i metodyk zarządzania projektami.

Warunkiem uzyskania premii punktowej za powyższe kryterium strategiczne (6 punktów) jest to, aby wszystkie szkolenia w ramach projektu spełniały warunki określone w punktach a. b. lub c.

5. Czy możliwe jest połączenie wymienionych w poniższym kryterium kategorii tak aby sumarycznie dały one 100%? Przykładowo 30% to osoby zamieszkujące tereny wiejskie, 30% to osoby z wykształceniem co najwyżej średnim i 40% osoby w wieku powyżej 45 lat. Czy w takim przypadku zostanie spełnione poniższe kryterium strategiczne i zachowana premia punktowa?

Jeżeli chodzi o kryterium strategiczne nr 3 określone w Planie działania na 2009 rok dla Poddziałania 8.1.1 dla grupy docelowej tj.

Grupę docelową w projekcie stanowią w 100%:

- osoby zamieszkujące gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejsko oraz miasta do 25 tys. mieszkańców lub
- osoby z wykształceniem co najwyżej średnim lub
- osoby w wieku 45 lat i więcej,

kryterium to będzie spełnione jeżeli wszystkie osoby biorące udział w projekcie należeć będą do jednej z powyższych grup. Możliwe jest takie połączenie grup docelowych aby sumarycznie dało 100% osób objętych wsparciem spełniających powyższe kryterium np. 30% osoby zamieszkujące tereny wiejskie, 30% osoby z wykształceniem co najwyżej średnim i 40% osoby w wieku powyżej 45 lat.

 

Zamieścił: Renata Chmaj  
Data ostatniej modyfikacji: 2009-05-25  
wrzesień 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego