Element wykonany w technologii Flash. Do prawidłowego działania zainstaluj FlashPlayer
menu główne
|
szukaj

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Łącznie:data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
FAQ
Priorytet IX 2008-08-25
 
1. Czy wniosek może być złożony przez szkołę ponadgimnazjalną jeżeli inicjatywa realizacji projektu pochodzi od uczniów (pochodzących z różnych powiatów)? – chodzi tutaj o zajęcia artystyczne inne niż realizowane w szkole.
 
Założeniem Działania 9.5 jest aktywizowanie społeczności lokalnych, przez które rozumie się przede wszystkim gminy. Dlatego dobór uczestników nie powinien być oparty o status ucznia danej szkoły, ale o zamieszkiwanie na terenie objętym wsparciem.
 
2. Jak uzasadnić w punkcie 3.1, że jest to inicjatywa lokalna?
 
Problem dotyczy w największym stopniu tych instytucji, które nie są bezpośrednio przedstawicielami społeczności lokalnej (np. lokalnie działającymi stowarzyszeniami mieszkańców), ale „z zewnątrz” realizują projekt dla danej grupy.
Społeczność lokalna, która uczestniczy w projekcie powinna zostać do niego włączona na każdym etapie – przygotowania projektu i wniosku, jak również realizacji.
Na etapie przygotowania wniosku – inicjatywa albo faktycznie pochodzi od społeczności lokalnej (należy opisać, kto ją wykazał, w jakich okolicznościach, czy projekt będzie obejmował tylko tę grupę, czy też zostanie rozszerzony na pozostałych, dotychczas biernych członków społeczności i dlaczego itp.) albo powinna być co najmniej skonsultowana z potencjalnymi uczestnikami (należy opisać, w jaki sposób tego dokonano, jaka część potencjalnych uczestników projektu się wypowiedziała, jakie były ich potrzeby w tym zakresie itp. – przy czym na pewno lepszym sposobem są konsultacje „twarzą w twarz”, a nie np. za pomocą ankiety – ponieważ pozwalają zainteresowanym kreatywnie uczestniczyć w przygotowaniu założeń projektu).
Na etapie realizacji projektu, osoby te nie powinny być wyłącznie odbiorcami wsparcia, ale współdecydować o kluczowych kwestiach. W tym celu konieczne jest opisanie sposobu podejmowania decyzji z uwzględnieniem zdania społeczności lokalnej i jeżeli jest to możliwe – włączenie jej do projektu jako partnera (w tym jako grupy nieformalnej).
Oddolny charakter inicjatywy konieczny jest do wykazania również w przypadku projektów realizowanych przez władze gminne.
 
3. Czy osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą uczestniczyć w szkoleniach w projektach w ramach Działania 9.5?
 
Nie. Ze względu na niebezpieczeństwo udzielenia pomocy publicznej osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – z projektów w Działaniu 9.5 PO KL, gdzie udzielane jest wsparcie w postaci szkoleń doradztwa itp. skierowane bezpośrednio do osób – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są wykluczone.
 
4. Czy Lokalna Grupa Działania działająca na terenie dwóch powiatów może złożyć wniosek w ramach Działania 9.5?
 
Podobnie, jak w przypadku uczniów jednej szkoły (pyt. nr 2) – w przypadku stowarzyszeń i fundacji – istotą wsparcia jest skierowanie go do osób, których łączy kryterium wspólnego zamieszkiwania na terenie objętym projektem (przez co tworzą społeczność lokalną). Nie określono w ramach kryteriów dostępu maksymalnego zasięgu oddziaływania projektów w ramach Działania 9.5 PO KL, jednak obszar województwa ewidentnie jest przypadkiem, w którym nie dochodzi do aktywizowania społeczności lokalnych.
 
5. Na jakie tematy szkoleń można uzyskać dofinansowanie w ramach Działania 9.5?
 
Formą wsparcia przewidzianą do dofinansowania w ramach Działania 9.5 PO KL są m.in. działania o charakterze informacyjnym, promocyjnym, szkoleniowym lub doradczym przyczyniające się do poprawy warunków rozwoju edukacji na obszarach wiejskich. Zgodnie z interpretacją IZ PO KL (pismo DZF-I-82203-34-MG/10 z dnia 13 września 2010 r.), „poprzez omawiany typ projektu należy rozumieć takie przedsięwzięcia, których realizacja przyczyni się do poprawy warunków rozwoju edukacji, a więc po zakończeniu projektu pozwoli na podejmowanie kolejnych działań z wykorzystaniem wypracowanych rozwiązań lub nabytych doświadczeń”.
Tego typu szkolenia są więc możliwe do sfinansowania, ale każdorazowo ich kwalifikowalność będzie rozpatrywana poprzez pryzmat uzasadnienia wniosku, opisu problemu oraz założonych rezultatów podejmowanych działań.
 
6. Czy spotkania integracyjne mogą być ujęte w projekcie i sfinansowane w ramach Działania 9.5?
 
Podobnie jak formy szkoleniowe (patrz odpowiedź na pytania nr 5) – jest to uzależnione od celu i rezultatów danego projektu. Należy pamiętać, że inicjatywy w ramach Działania 9.5 powinny mieć charakter edukacyjny.
 
7. Czy są jakieś ograniczenia wiekowe dotyczące uczestników projektów w ramach Działania 9.5?
 
Nie ma dolnej granicy (Priorytet IX PO KL skierowany jest również do dzieci i młodzieży), górna dotyczy wykorzystywania środków EFS jako narzędzia interwencji na rynku pracy czyli przeznaczania wsparcia dla osób w wieku aktywności zawodowej (do 64 roku życia, niezależnie od płci).
W ramach Działania 9.5 PO KL finansowane są również inicjatywy np. informacyjne lub promocyjne, których grupą docelową są wszyscy uczestnicy danej społeczności, a w związku z tym – ich wiek nie jest brany pod uwagę.
 
8. Czy są jakieś ograniczenia dotyczące liczby osób, do której ma być skierowane wsparcie w ramach Działania 9.5?
 
Nie.
 
9. Jeżeli partner projektu jest grupą nieformalną, jak będzie wyglądać egzekwowanie odpowiedzialności?
 
W przypadku grup nieformalnych nie ma możliwości ponoszenia przez partnera wydatków, jak również prowadzenia innych działań zastrzeżonych przepisami prawa dla osób prawnych. W związku z tym grupy nieformalne mogą uczestniczyć w projekcie wyłącznie jako współrealizatorzy działań merytorycznych, współodpowiedzialni za kluczowe decyzje w projekcie – ale przy pełnej odpowiedzialności Wnioskodawcy za podejmowane działania.
Rezygnacja członków grupy nieformalnej z udziału w projekcie jest jego istotnym ryzykiem i jako taka powinna być przewidziana przez Wnioskodawcę – powinien on jej przeciwdziałać.
 
10. Czy można przewidzieć w projekcie nagrody (pieniężne) dla najlepszych stażystów, praktykantów?
 
Kwalifikowalne będą wszystkie wydatki niezbędne do realizacji założonych we wniosku i zatwierdzonych przez KOP zadań, w tym – jeżeli zaplanowany będzie konkurs – koszty nagród, pod warunkiem, że wydatek będzie merytorycznie uzasadniony we wniosku. IP stoi jednak na stanowisku, że tego rodzaju wydatki wydają się nieadekwatne do podejmowanego działania. Przy tego rodzaju formach wsparcia w innych Priorytetach komponentu regionalnego PO KL oraz projektach Powiatowych Urzędów Pracy (w ramach PO KL) praktyka nagradzania stażystów nie jest stosowana, stąd w celu zachowania jednolitości działań przy podobnych formach wsparcia – IP nie akceptuje tego rodzaju wydatków także z punktu widzenia racjonalności gospodarowania ograniczonymi środkami finansowymi.
 
11. Czy Rada Rodziców może być partnerem w projekcie?
 
Grupy nieformalne mogą być Partnerem w projekcie. Załącznikiem do wniosku w takim przypadku jest oświadczenie (załącznik nr 7.8 do dokumentacji konkursowej). Załącznik(i) do wniosku podpisują wszyscy członkowie grupy lub osoba, która została do tego upoważniona przez wszystkich członków tej grupy, zgodnie z Kodeksem Cywilnym.
Grupa nieformalna np. Rada Rodziców może również „zawiązać” się jako stowarzyszenie i w ten sposób występować jako Partner.
  
12. Czy określony jest czas trwania stażu/praktyk?
 
Nie. Projektodawca winien ocenić czasookres tego rodzaju wsparcia z punktu widzenia przygotowania uczestnika projektu do podjęcia pracy.
 
13. Czy Partnerem w projekcie może być inna szkoła?
 
Tak. Projekt może być przygotowany dla kilku szkół, z których jedna jest liderem.
Jeżeli szkoła ta jest jednostką organizacyjną tej samej JST – zakres współpracy pomiędzy nimi regulowany będzie uchwałą organu stanowiącego, a nie umową partnerską. Jeżeli szkoły zawiązujące partnerstwo mają różne organy prowadzące – umowa partnerska będzie zawiązywana pomiędzy nimi.
 
14. Co z trwałością projektu w przypadku, gdy wysyłamy uczniów na praktyki zagraniczne np. do Włoch w okresie trwania projektu, a po jego zakończeniu tego zaprzestajemy?
 
Nie jest to rozwiązanie cechujące się trwałością w odniesieniu do placówki, jeżeli dotyczy doraźnej pomocy dla konkretnej grupy uczniów. W takich przypadkach, trwałości projektu będziemy szukać w tworzeniu nowych form nauczania, czy doskonaleniu systemu organizacji praktyk zawodowych, nawiązywaniu STAŁEJ współpracy z jednostką zagraniczną, czy przeszkoleniu nauczycieli.
 
15. Czy będziemy płacić przedsiębiorcy, u którego nasi uczniowie będą odbywać staż/praktykę np. za udostępnienie, wypożyczenie maszyn, sprzętu?
 
We wniosku należy wykazać wszystkie faktyczne wydatki, jakie poniesie przedsiębiorca udostępniający swój zakład pracy dla uczniów (w tym przypadku będą to koszty np. opiekunów praktyk, zużytych materiałów, proporcjonalnie do zużycia – amortyzacji sprzętu, czy kosztów ich użytkowania – np. energii elektrycznej itp.).
Jednocześnie istnieje możliwości zlecenia organizacji staży/praktyk jako usługi (z zastrzeżeniem zastosowania prawa zamówień publicznych/zasady konkurencyjności) – w takim przypadku kosztem kwalifikowalnym jest koszt wykonania usługi.
 
16. Jak będą oceniane wnioski, gdzie uwzględnione są zawody, co do których zainteresowanie dziewcząt jest znikome?
 
Przełamywanie barier dotyczących braku uczestnictwa przedstawicieli jednej z płci w danej formie powinno stanowić element projektu. Tworząc nowy kierunek nauczania należy przeprowadzić wśród potencjalnych uczniów analizę, dlaczego konkretne kierunki są częściej bądź wyłącznie wybierane przez chłopców, a następnie zaproponować wynikające z tej analizy sposoby zmiany tej sytuacji (we wniosku ujęte w ramach analizy, działań i rezultatów). W przypadku kierowania wsparcia do roczników, które funkcjonują już w strukturach danej szkoły – nie mamy wpływu na skład klas, w związku z tym analiza powinna dotyczyć wyłącznie chęci/możliwości uczestnictwa w danej formie wsparcia (nie dotyczy, jeżeli jednakowe wsparcie kierowane jest do wszystkich członków danej grupy wiekowej, klasy, rocznika itp.).
 
17. Jak należy rozwiązać sytuację kiedy do prowadzenia zajęć chcemy zatrudnić dyrektora szkoły, ponieważ jest specjalistą w danej dziedzinie?
 
Nie jest wskazane, aby dyrektor placówki wykonywał zadania merytoryczne w ramach projektu, zwłaszcza wykonywał zadania związane z udzielaniem wsparcia, ponieważ jego zadaniem jest nadzór nad funkcjonowaniem placówki jako całości, a więc również nadzór nad pracownikami – w tym przypadku nad samym sobą. W części przypadków jest to jednak nieuniknione. Należy pamiętać, że każdorazowo (niezależnie od formy zatrudnienia: przyznanie dodatku specjalnego, podpisanie umowy cywilno-prawnej) umowa podpisywana jest pomiędzy dyrektorem szkoły a organem prowadzącym, a co za tym idzie, decyzja o wypłacie wynagrodzenia podejmowana jest przez organ prowadzący danej szkoły.
 
18. Czy wynagrodzenie dyrektora może być finansowane z projektu?
 
Zgodnie z Zasadami finansowania POKL z 30 grudnia 2009 r. (dokument do pobrania na stronie internetowej IP: www.pokl.wup-rzeszow.pl, zakładka: Dokumenty do pobrania) w katalogu kosztów pośrednich (z myślą o osobach wykonujących zadania związane z nadzorem nad jednostką, firmą, instytucją) przewidziano jedynie koszty zarządu – czyli koszty wynagrodzenia osób uprawnionych do reprezentowania jednostki, których zakresy czynności nie są przypisane wyłącznie do projektu, np. kierownik jednostki. Koszty zarządu mogą być finansowane wyłącznie na podstawie części etatu, bez możliwości finansowania dodatkowych umów cywilno-prawnych – ponieważ zadania w ramach kosztów zarządu wynikają z zakresu czynności przypisanego do stanowiska dyrektora lub głównego księgowego, zajmowanego na podstawie podpisanej umowy o pracę.
Jeżeli jednak dyrektor szkoły pracuje merytorycznie w ramach projektu (np. pełni funkcję koordynatora projektu, specjalisty ds. rozliczeń itp.), wynagrodzenia tych osób mogą być wypłacane w ramach kosztów bezpośrednich (z zastrzeżeniem zgodności z prawem form zatrudnienia).
Jednocześnie nie jest wskazane, aby dyrektor placówki wykonywał zadania merytoryczne w ramach projektu, zwłaszcza pełnił funkcję koordynatora projektu ponieważ jego zadaniem jest nadzór nad funkcjonowaniem placówki jako całości.
 
19. W jaki sposób należy rozliczać 13,5% wkładu własnego pochodzącego z budżetu JST? Do jakiego zadania i jakiej pozycji w budżecie można to zaliczyć?
 
W przypadku wkładu pieniężnego – sfinansowany z budżetu JST może być każdy wydatek – niezależnie, czy są to koszty bezpośrednie, czy pośrednie – w tym rozliczane ryczałtem. W przypadku wkładu niepieniężnego – jego rozliczenie jest uzależnione od wniesienia wkładu (np. elementów majątku, pracy wolontariusza).
 
20. Czy każdy z dokumentów księgowych w projekcie musi być księgowany proporcjonalnie do źródeł finansowania?
 
Zasady finansowania PO KL mówią, że co do zasady niezależnie od źródła finansowania wydatków w projekcie, jednostki sektora finansów publicznych powinny księgować wydatki publiczne według proporcji 85% (Finansowanie z funduszy strukturalnych - z czwartą cyfrą „7” oraz 15% (współfinansowanie krajowe) – z czwartą cyfrą „9”. W przypadku, gdy proporcja 85/15 nie jest zachowana na poziomie każdego dokumentu księgowego, proporcja ta powinna zostać zachowana w projekcie na koniec okresu realizacji projektu oraz dodatkowo na koniec każdego roku budżetowego realizacji projektu. Przedmiotowa proporcja powinna być zachowana do dwóch miejsc po przecinku na poziomie projektu.
 
21.    Czy w Poddziałaniu 9.1.2 formą wsparcia jest gimnastyka korekcyjna?
 
Nie. Działania mające na celu poprawę sprawności fizycznej uczniów nie mieszczą się w celu Działania 9.1, jak również sprawność fizyczna nie należy do katalogu kompetencji kluczowych.
 
22.    Czy w Poddziałaniu 9.1.2 formą wsparcia są zajęcia taneczne? Czy w ramach Poddziałania 9.1.2 można zorganizować musical?
 
Tak. Formą wsparcia w Poddziałaniu 9.1.2 są programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia, obejmujące m.in.: dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, wśród których wymieniono również świadomość i ekspresję kulturalną. Zajęcia taneczne, jak również zorganizowanie musicalu, w odpowiednim ujęciu i uzasadnieniu mieszczą się w tej formie wsparcia.
 
23.    Czy w Poddziałaniu 9.1.2 formą wsparcia jest zorganizowanie świetlicy opiekuńczej?
 
Tak. Formą wsparcia w Poddziałaniu 9.1.2 są programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia, obejmujące m.in.:
1.1.   dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia,
1.2.   doradztwo i opiekę pedagogiczno – psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym),
1.3.   programy skierowane do dzieci i młodzieży, które znajdują się poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego (przedwcześnie opuszczający system szkolnictwa) umożliwiające ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację nauki,
1.4.   dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych,
1.5.   rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno - zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy (szkolne ośrodki kariery).
Stworzenie i funkcjonowanie świetlicy, której działalność byłaby zgodna z ww. elementami programu rozwojowego szkoły jest więc możliwa do dofinansowania.
 
24.    Czy w kontekście kształtowania się postaw dzieci można odnieść się do problemu bezrobocia?
 
Tak. Wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego zawsze realizowane jest przez pryzmat sytuacji na rynku pracy, a obecna sytuacja jest problemem i przyczyną problemów również dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, jak również ich rodzin. W związku z czym, o ile jest to adekwatne do opisywanego problemu – można i należy odnosić się również do problemu bezrobocia.
 
25.    Co jeżeli w projekcie założy się, że na zajęcia z fizyki przyjdzie większa ilość dziewcząt, a nie uda się tego zrealizować?
 
Beneficjent zobowiązany jest do realizacji projektu zgodnie z zapisami wniosku i osiągnięcia zaplanowanych w nim rezultatów. W razie niezrealizowania rezultatów wynikających z przyjętych parytetów – IP ma prawo żądać wyjaśnień dotyczących sposobu realizacji projektu i w razie stwierdzenia uchybień – żądać zwrotu nieprawidłowo wydatkowanej części dotacji.
 
26.    Czy jeżeli działania będą skierowane do całej klasy, będzie obowiązywać zasada standardu minimum dot. równości płci?
 
Nie, w takim przypadku wniosek uznawany jest za wyjątek i nie jest sprawdzany wg standardu minimum. Traktowanie jako wyjątek od obowiązku spełniania standardu minimum dopuszczono w przypadkach, w których identyczne wsparcie kierowane jest do wszystkich członków danej grupy (nawet niejednorodnej pod względem płci) – np. klasy szkolnej, czy wszystkich uczniów danej szkoły. Wcześniejsza interpretacja IZ nie dopuszczała takiej możliwości, dlatego w poprzednich konkursach, w których obowiązywał standard minimum, wyłączenie takie nie było stosowane.
 
27.    Czy w ramach Poddziałania 9.1.2 kwalifikowalnym będzie koszt pracy psychologa z rodzicami?
 
Nie. Rodzice nie stanowią grupy docelowej dla Poddziałania 9.1.2. Pomimo dotychczasowego dopuszczania do udziału rodziców w projektach w tym Poddziałaniu, ze względu na problemy interpretacyjne dotyczące wsparcia będącego wsparciem „dla rodziców” a wsparciem „pośrednim dla uczniów” – zrezygnowano z prób włączenia rodziców w udział w tych projektach.
 
28.    Czy do budżetu projektu w ramach Poddziałania 9.1.2 można wprowadzić koszty transportu uczniów do domu po zajęciach?
 
Tak, o ile są to koszty uzasadnione (np. zajęcia popołudniowe, duże odległości miejsca zamieszkania uczniów i szkoły).
 
29.    Jak będą traktowane działania, które nie mieszczą się w ramach formy wsparcia z 9.1.2? Czy w projekcie zamieszczać o nich informację? (np. że w ramach kosztów własnych będą prowadzone zajęcia psychologa z rodzicami).
 
Jeżeli beneficjent planuje dodatkowe działania, które nie będą finansowane w ramach budżetu projektu, ale wpływają na jakość i efektywność pozostałych działań, to warto o nich napisać we wniosku. Wpłynie to na ogólną ocenę efektywności projektu.
 
 
Zamieścił: Renata Chmaj  
Data ostatniej modyfikacji: 2010-10-28  
wrzesień 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego