Element wykonany w technologii Flash. Do prawidłowego działania zainstaluj FlashPlayer
menu główne
|
szukaj

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Łącznie:data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
FAQ
Pytania ogólne 2008-09-30

1. Skoro wynagrodzenie za staże ma być ustalone w kwocie analogicznej jak wynagrodzenie pracowników, a stażysta nie może wykonywać pracy na rzecz firmy, to jak ustalić takie wynagrodzenie? 

Można stosować zasadę kalkulacji dodatku stażowego na podstawie średniej wynagrodzeń osób o zbliżonym zakresie obowiązków (np. osób zatrudnionych w danym dziale, w którym jest realizowany staż) zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie. W przypadku dużych rozbieżności dotyczących wynagrodzenia stażysty, z dodatkiem obliczonym tą metodą dodatek stażowy można wyliczyć, w oparciu o wysokość wynagrodzenia pracownika.

2. Jaka ma być motywacja pracodawcy do przyjęcia na staż osoby, jeżeli nie może on mieć z niej korzyści bo w związku z tym pojawi się pomoc publiczna? Jakie mogą być ewentualne korzyści żeby nie występowała pomoc?
 
Zgodnie z Zasadami udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL w przypadku staży i szkoleń praktycznych pracowników naukowych w przedsiębiorstwach pomoc publiczna nie wystąpi pod warunkiem, że skierowany do odbycia stażu pracownik naukowy, nie będzie wykonywał pracy bezpośrednio związanej z działalnością przedsiębiorstwa, a jedynie będzie gromadził materiały niezbędne do przygotowania pracy naukowej. Ponieważ, praca naukowa będzie oparta na praktycznych aspektach działalności danej firmy, to przedsiębiorca będzie dysponował szczegółowym opracowaniem (np. studium przypadku, wdrożenie rozwiązań), które będzie mógł wykorzystać do modernizowania i rozwoju swojego przedsiębiorstwa.

3. Czy w trakcie realizacji projektu mogą wystąpić płatności gotówkowe?
 
W trakcie realizacji projektu dopuszczalne są płatności gotówkowe. Projektodawca może zasilić kasę z konta projektu i regulować płatności gotówką. W takiej sytuacji rozliczając te wydatki we wniosku o płatność należy je udokumentować przedkładając w załączeniu raport kasowy.

4. Czy wynagrodzenie prelegenta na konferencji promocyjno-informacyjnej organizowanej w ramach projektu jest kosztem kwalifikowanym?
 
Koszt wynagrodzenia prelegenta może być kosztem kwalifikowanym, jeżeli jest uzasadniony i niezbędny do realizacji projektu. Koszt taki należy ująć w kosztach bezpośrednich związanych z zadaniem dotyczącym np. przygotowania konferencji.

5. Ile maksymalnie może trwać jeden projekt realizowany w ramach POKL?
 
W przypadku każdego z konkursów jest to indywidualnie określane w dokumentacji konkursowej.

6. Czy ujemny wynik finansowy w sprawozdaniu załączonym do wniosku o dofinansowanie projektu ma wpływ na ocenę wniosku aplikacyjnego?
 
Dokumenty finansowe składane w załączeniu do wniosku o dofinansowanie podlegają ocenie Komisji Oceny Projektów. Na ich podstawie weryfikuje się, czy Beneficjent posiada odpowiedni potencjał finansowy do realizacji projektu. W przypadku wystąpienia ujemnego wyniku finansowego w sprawozdaniu załączonym do wniosku, weryfikuje się czym jest spowodowany, jaka jest jego wysokość oraz jaki będzie miał wpływ na jakość realizacji projektu przez wnioskodawcę.

7. Czy można finansować koszty konferencji naukowej, publikacji?
 
Jeżeli poniesiony koszt konferencji naukowej czy publikacji spełnia wszystkie wymogi kosztu kwalifikowalnego dla projektu (wydatek jest niezbędny do realizacji projektu, spełnia wymogi efektywnego zarządzania finansami, został faktycznie poniesiony i udokumentowany, został przewidziany w zatwierdzonym budżecie, nie został wymieniony w katalogu wydatków niekwalifikowanych, jest zgodny z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego oraz jest zgodny z zasadami zawartymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL) to jest wówczas kosztem kwalifikowanym. Każdy projekt realizowany w ramach PO KL powinien zakładać promocję jego rezultatów, jeżeli więc konferencja naukowa czy publikacja jest ściśle związana z informowaniem społeczeństwa o założeniach, celach i efektach realizowanych projektów może stanowić wydatek kwalifikowalny.

8. Czy firmy przyjmujące stażystów muszą wykazać harmonogramy staży już we wniosku?
 
Nie ma obowiązku zamieszczania harmonogramu stażu w projekcie. Należy jednak w punkcie 3.3 wniosku o dofinansowanie szczegółowo opisać zadania realizowane w projekcie, a tym samym przedstawić poszczególne etapy realizowanego stażu, tak aby członkowie KOP mogli zweryfikować celowość przeprowadzenia stażu oraz dysponowali wystarczającą wiedzą w celu dokonania oceny.

 

Zamieścił: Renata Chmaj  
Data ostatniej modyfikacji: 2010-11-02  
kwiecień 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego