Element wykonany w technologii Flash. Do prawidłowego działania zainstaluj FlashPlayer
menu główne
|
szukaj

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Łącznie:data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2009-02-03
Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest przygotowywany na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658) oraz Rozporządzenia (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1784/1999.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 10 Priorytetów, realizowanych równolegle na poziomie centralnym i regionalnym.

Priorytety realizowane centralnie to:
  • Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna,
  • Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących,
  • Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty,
  • Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka,
  • Priorytet V Dobre rządzenie.

Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym to:

  • Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
  • Priorytet VII Promocja integracji społecznej,
  • Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki,
  • Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Ponadto realizowany będzie Priorytet X Pomoc techniczna, którego celem jest zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. Cel ten będzie realizowany m.in. poprzez aktywizację zawodową, rozwijanie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie mechanizmów efektywnego zarządzania w administracji państwowej. W ramach programu wsparciem zostaną objęte następujące obszary: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, adaptacyjność przedsiębiorstw, zagadnienia związane z rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich, z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli oraz partnerskiego państwa, a także z promocją postaw zdrowotnych wśród osób pracujących i doskonaleniem zawodowym kadr medycznych.

Prace nad przygotowaniem wdrażania PO KL trwają w WUP od czerwca 2006 r. Wszystkie obowiązujące dokumenty strategiczne i programowe będą podawane do wiadomości w momencie ukazania się ich ostatecznych wersji.

Informacje na temat wdrażania PO KL znajdą Państwo również na stronie internetowej: www.efs.gov.pl

Wszystkich zainteresowanych realizacją projektów w ramach PO KL zapraszamy do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Dane kontaktowe do poszczególnych Wydziałów znajdą Państwo w zakładce Kontakty oraz w zakładkach poszczególnych Priorytetów.

więcej
kwiecień 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego